Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Taro Goleuni ar Alone In The Dark

Posted by Pasternak from Vale Of Glamorgan - Published on 03/02/2015 at 09:48
0 comments » - Tagged as Technology

  • Sgrinlun o'r gêm 1
  • Sgrinlun o'r gêm 2
  • Sgrinlun o'r gêm 3
  • Sgrinlun o'r gêm 4
  • Sgrinlun o'r gêm 5
  • Sgrinlun o'r gêm 6

x

CIPOLWG CYNTAF - Alone In The Dark: Illumination

Fel un sy'n chwarae gemau ar y PC ac yn ffan o arswyd, dwi wedi cael perthynas cymysg gyda'r fasnachfraint Alone in the Dark erioed. Roedd y cyntaf bron yn diffinio'r genre arswyd goroesiad, yn arddangos bod gemau yn parhau i allu rhoi lefel o ias oer nad all yr un ffilm arswyd erioed.

Ar y llaw arall, mae Alone in the Dark: The New Nightmare yn parhau i fod yr unig gêm dwi erioed wedi dychwelyd i'r siop: roedd y porth PC mor ddrwg fel nad oedd posib ei chwarae (ac o be dwi wedi'i glywed, nid oedd y canlynol yn llawer gwell).

Felly pan glywais fod gêm AITD newydd yn digwydd roedd cwestiynau yn llifo trwy fy mhen:
"Fydd hyn yn fwy tebyg i Resident Evil neu Outlast?"; "Sut fyddan nhw'n cadw'r fasnachfraint yn ffres ac yn wreiddiol mewn byd sydd bellach yn llawn gemau arswyd?"; "Fydd hwn yn well na'r ffilm ddeilliedig ofnadwy gyda Tara Reid?" Ond y cwestiwn mwyaf oedd gen i oedd "Fydd hwn yn gallu cael ei chwarae ar PC?"

Treuliais y penwythnos yn chwarae'r Beta ac yn cael syniad o beth i'w ddisgwyl. Cofia bod beth sydd yn dilyn yn "argraff gyntaf" gan fod y gêm yn bell o fod wedi' gwblhau.

I gychwyn: MAE'N GWEITHIO AR PC! HALELIWIA! Mae wedi cael ei ddatblygu ar gyfer y PC ac ar hyn o bryd ar gael ar Steam yn unig, felly nid oes angen poeni am borth consol is-safonol.

Y sialens fawr nesaf, yn ateb y cwestiynau am aros yn berthnasol yn hinsawdd heddiw, ydy eu bod wedi cyflwyno aml-chwaraewr. Er nad oedd yr hyn ar gael i'w brofi, dwi'n cael y teimlad bod aml-chwaraewr am fod yn rhan enfawr o Illumination ac yn bwynt gwerthu mawr: mae gwahanol allu gan y pedwar cymeriad gall ei chwarae a bydd rhaid i ti reoli maint dy grŵp. Bydda hyn yn newid adfywiol o Left 4 Dead ble mae yna bedwar chwaraewr bob tro ac nid oes budd o ddewis un cymeriad dros y llall. Mae yna ddull chwaraewr sengl o hyd i'r rhai sydd yn dymuno bod ar ben eu hunain yn y tywyllwch.

Mae'r teitl yn briodol iawn. Mae'r gêm yma yn DYWYLL ac mae angen ei chwarae gyda'r goleuadau wedi'u diffodd os nad wyt ti'n hoff o ddisgleirio ar dy sgrin. Mae'r tywyllwch yn fwriadol ac yn ychwanegu i'r deinamig bwganol i'r chwarae: mae dod o hyd i ffynhonnell golau yn hanfodol i dy oroesiad. Nid all anafu creaduriaid sy'n llercian yn y tywyllwch. Gall cerdded yn y tywyllwch fod yn ddedfryd o farwolaeth. Yr unig gyfle o oroesi ydy i chwilio am ffynonellau golau yn barhaol: lampau bwrdd, botymau golau sy'n gweithio, canhwyllau, tanau... wrth gwrs, dydy'r pethau yma ddim yn parhau am byth a bydd y creaduriaid yn ceisio'u dinistrio felly nid yw mor syml â thanio tân, ymlacio a thostio marshmallows. Mae gen ti ddigon o amser i ddal dy wynt ac un ai ymladd neu ddianc cyn i ti gael dy blymio'n ôl i'r tywyllwch.
Ta waeth pa mor cŵl ydy'r cysyniad yma, dwi'n gobeithio bydd y gêm orffenedig yn cynnwys golygfa sydd yn esbonio pam nad ydynt yn dweud "Gad i ni ddod yn ôl yn y dydd gyda chyflenwad o ganhwyllau a thortsh lachar iawn..."

Ti'n cael dy hela yn barhaol gan y pethau yn y cysgodion ac yr ymwybyddiaeth o dy amgylchedd, nid dy sgiliau gyda dy arf, fydd yn cadw ti'n fyw. Tyrd i’r arferiad o gloi drysau ar dy ôl a chreu gwyriadau, a pheidio ymladd bob tro. Nid oes map gan fod yr amgylchedd yn newid bob tro: efallai bydd drws llwyddais i ddianc trwyddo'r tro diwethaf wedi'i gloi yn y gêm nesaf. Yn y cyrchoedd tu allan, roedd yn well gen i oherwydd yr amgylchedd agored, roeddwn i'n dibynnu ar y fflachiadau fellt i wneud arolwg o'r olygfa a gweithio allan ble i redeg i nesaf.

Er mod i'n hoffi'r elfennau ar hap o'r map, dwi yn gobeithio bydd yr amgylcheddau yn derbyn gwell synnwyr o realaeth: roedd drws roeddwn i eisiau mynd drwyddo wedi cloi felly saethais y ffenestr fawr wrth ei ochr a cheisio cerdded drwodd, ond roeddwn yn cerdded i mewn i rym anweledig. Ceisiais saethu ychydig o oleuadau stryd hefyd ond ddigwyddodd ddim. Dwi'n gobeithio yn y gêm orffenedig byddaf yn gallu dinistrio ffynonellau golau, bod hyn fel rhan o gynllun dargyfeirio manwl neu i atal chwistrellu a gweddïo.

Dwi'n betrusgar i fod yn rhy feirniadol ar y pwynt yma am fod i'n ymwybodol nad yw'r gêm yn gyflawn, a dwi'n saliwtio'r datblygwyr am wrando ar yr adborth sy'n cael ei bostio ar Steam a chyfryngau cymdeithasol; maent yn ymwybodol o'r chwarae gêm a materion animeiddiad ac yn datrys y rhain. Yr un peth byddwn yn godi, am ei fod yn bwysig i mi, ydy'r ffactor arswyd. Mae popeth dwi wedi'i ddisgrifio uchod yn gosod y llwyfan ar gyfer gêm arswyd gwych, ond doedd dim yn y Beta yn codi ofn arnaf i. Dydy'r golwg dros yr ysgwydd ddim yn dda ar gyfer trochiad (agwedd pwysig o arswyd) ac mae pwy bynnag sydd yn gyfrifol am y sain angen cael eu hatgoffa bod distawrwydd yn gallu bod yn fwy ofnus nac unrhyw effaith sain. Yn y lefelau tanddaearol mae'r rhuo parhaol o angenfilod yn lleihau'r ffactor ofn: yn lle meddwl "O na, gallaf glywed rhywbeth yn sleifio o gwmpas yn agos" mae gen ti sŵn parhaol o gnoi a chwyno sydd yn dod yn sain cefndir yn hytrach nag ynghlwm ag unrhyw fygythiad dirnadwy. Darganfyddais, os wyt ti'n pwyso seibiant yn y gêm mae'r angenfilod yn distewi ac mae gen ti sŵn ysgafn o ddŵr yn diferu: mae hyn yn creu effaith llawer mwy arswydus na'r cacoffoni o angenfilod yn cnoi.

Ar y cyfan, byddwn yn dweud bod gan Illumination botensial pendant, gyda digon o elfennau i'w gadw rhag cael ei labelu fel clôn Left For Dead arall. Dwi'n hyderus bod yr holl broblemau gyda'r gêm yn gallu cael ei ddatrys a dwi'n parhau i fod yn optimistaidd bod hyn yn digwydd cyn y rhyddhad. Ond roedd yna dipyn ohonynt a dwi'n cyfaddef fy mod i'n poeni ychydig bod y dyddiad rhyddhau yn "2015 buan". Dwi'n gobeithio byddant yn disgwyl ychydig fisoedd eto i wneud yn siŵr bod y problemau bach wedi'u datrys, gweithredu gwelliannau a sicrhau bod y gêm arswyd yma yn deilwng o'r etifeddiaeth Alone In The Dark, ond mae hyn yn benderfyniad i Atari.

Cysylltiadau
Gwefan swyddogol Alone In The Dark
Darllen mwy o adolygiadau gemau
Efo diddordeb mewn adolygu gemau cyfrifiadur sydd yn cael eu rhyddhau? Os wyt ti rhwng 11-25 oed ac yn byw yng Nghymru yna rho floedd i ni neu ymuna â'n grŵp Facebook.

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.