Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Profiad Gwaith – Anhygoel!

Posted by ssmaden7 from Torfaen - Published on 06/11/2013 at 12:14
0 comments » - Tagged as Education, People, Work & Training, Volunteering

  • came
  • sgets

English version // Yn Saesneg

Pan glywsom gyntaf bod rhaid paratoi ar gyfer ein profiad gwaith ym Mlwyddyn 10, gallaf ddweud fy mod i'n gyffrous iawn ac wedi cychwyn chwilio am le oedd â chysylltiad i'r diwydiant cyfryngau, gan fy mod i eisiau gweithio mewn newyddiaduraeth yn y dyfodol.

Ar ôl ceisio cael lle gyda sawl papur newydd a chylchgronau lleol a chael fy ngwrthod ganddynt i gyd am fy mod i'n rhy ifanc o ran yr yswiriant neu roeddent yn rhy brysur i gael person ifanc i mewn ar gyfer profiad gwaith. Roeddwn i ar fin rhoi'r gorau iddi a gweithio wythnos mewn caffi neu siop neu unrhyw le.

Ond cefais fy achub gan fy athro celf! Dywedodd hi wrthyf i edrych ar theSprout, cylchgrawn ar-lein i bobl ifanc, a dwi'n cofio meddwl "wel mae hyn yn swnio'n ddiddorol". Felly ar ôl ychydig o alwadau ffôn, e-byst ac erthygl wedi'i gyflwyno (Books, Books… And Books!), roeddwn i'n barod am fy mhrofiad gwaith.

Felly pan ddaeth yr wythnos o'r diwedd, fedri di ddweud fod gen i'r teimlad cymysg yma o gyffro, nerfusrwydd ac ofn: yr ofn byddwn i'n gwneud rhywbeth o'i le a bydda bawb yn fy nghasáu (dyna sut dwi'n treulio fy amser rhydd, yn dychmygu'r dyfodol). Ond roeddwn i'n anghywir; roedd pawb yn y swyddfa yn groesawus iawn, yn agored ac yn andros o cŵl.

Ar y diwrnod cyntaf cefais fy nhywys o gwmpas y swyddfeydd a chael gwybod mwy am y gwaith mae ProMo-Cymru yn ei wneud a'r prosiectau anhygoel maent yn cyflawni. Yna cefais ddesg fy hun gyda iMac yn eistedd arno a chefais fy ngadael i edrych o gwmpas y wefan CLICarlein a chael syniad o'r bobl ifanc ledled Cymru sydd yn ysgrifennu erthyglau ac yn postio nhw ar y wefan yn eu hardal nhw, sydd i gyd wedi cysylltu i'r rhwydwaith CLIC.

Y diwrnod wedyn, cefais y cyfle i edrych drwy CLICchwarae a chynllunio a ffilmio fideo fy hun, gyda help Dayana. Fe wnes fideo am MEIC – y llinell gymorth Cymraeg, gan nad oeddwn i'n gallu credu nad oedd llawer o bobl yn ymwybodol ohono, er ei fod yn brosiect cynorthwyol iawn. Hefyd, roedd yn ben-blwydd arna i ar y diwrnod yma a rhoddodd y staff hwdi CLIC anhygoel i mi a bathodynnau ac fel medri di feddwl, roeddwn i'n wen o glust i glust ac yn ddiolchgar iawn!

Dydd Mercher dysgais sut i ddefnyddio iMovie a golygu fy fideo, ac yna ei lwytho ar CLICchwarae (mae ar dop yr erthygl os hoffet ti ei wylio). Yna es ymlaen i roi'r data i mewn i'r cyfrifiadur am y prosiect somewhereto_, ac roeddwn i'n hoff o wneud hyn gan fy mod i'n teimlo fel oedolyn ac roeddwn i'n dychmygu mod i'n hasiant cyfrinachol oedd yn rhoi data pwysig a chyfrinachol i mewn i'r cyfrifiadur (ia, plentynnaidd dwi'n gwybod).

Ar y pedwerydd diwrnod, yn y bore cefais gyfle i fynd draw i swyddfeydd y llinell gymorth MEIC ble roeddwn yn helpu rhoi adborth ar y gwefan ac yna'n cael bag o nwyddau am wneud hynny. Gwen o glust i glust unwaith eto! Yna dychwelais i'r brif swyddfa a chael cyfle i ysgrifennu erthygl i theSprout am gystadleuaeth sydd yn rhoi cyfle i bobl ennill Skylander Giant. Yna cefais edrych o gwmpas CLICarlein eto a phigo erthyglau ar gyfer y CLICshot, cefais hwyl yn gwneud hynny gan fy mod i wedi cael darllen llawer o erthyglau cŵl.

A heddiw, ar fy niwrnod diwethaf o brofiad gwaith (hwyneb trist), cefais eistedd mewn cyfarfod am sut mae'r prosiectau gwahanol yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol. CYFRYNGAU CYMDEITHASOL! Roedd y cyfarfod yn ymwneud â defnyddio Facebook a Twitter a Tumblr a phopeth. Ac roeddwn i'n meddwl bod hyn yn rhyfeddol iawn, sawl cwmni sy'n cael cyfarfod yn ymwneud â defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn unig? Syfrdanol!

Felly i gloi, roedd fy wythnos yn ProMo-Cymru yn anhygoel! Rhoddodd nhw'r cyfle i mi gael profiad o amrywiaeth eang o bethau i gyd yn ymwneud â'r cyfryngau ac maent yn gynorthwyol iawn ac yn gofalu amdanat ti'n iawn. Roeddwn i'n lwcus iawn i gael y cyfle i gwblhau fy mhrofiad gwaith gyda ProMo-Cymru a dwi eisiau diolch i bawb ar y Tîm ProMo am adael i mi gwblhau fy mhrofiad gwaith yno ac am fod mor garedig a chynorthwyol! Diolch!

Gwybodaeth Ddefnyddiol:

Gwybodaeth – Cyflogaeth a Hyfforddiant

Gwybodaeth – Yn yr ysgol 11-16 - Profiad Gwaith

Gwybodaeth – Addysg Ôl 16 – Profiad Gwaith

Erthyglau Perthnasol

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.