Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Dyddiadur Preswyl: Ynys Mn

Posted by Tansi from Cardiff - Published on 24/02/2011 at 13:58
0 comments » - Tagged as People, School Holiday Activities

  • resi bus

English Version

Wrth i mi orffen pacio fy mag (popeth ond y sinc gegin) ar y bore Gwener dwi’n cael galwad poenus gan Kath, trefnwr y preswyl, yn dweud wrthyf mod i wedi methu'r bws yng Nghaerdydd. Wps!

Yn panigio, dywedodd wrthyf “paid poeni: tyrd i gyfarfod fi yng nghefn yr orsaf trn am 11:30 ac fe gawn y trn i Gasnewydd mewn amser i ddal y bws.” Felly dyna ni, dyna fy mhroblemau drosodd, ia?

Na, dim ond y cychwyn oedd hyn.

Felly mae Kath a finnau yn cyrraedd Casnewydd tua ugain munud cyn y bws gyrraedd. Wrth ddisgwyl dwi’n cael y cyfle i ddod i adnabod Jess (mae Kath newydd gyflwyno fi iddi gweld, dwi’n gwneud ffrindiau yn barod!). Eniwe, rydym yn siarad am ysgol a phethau ac yna cychwyn dod ymlaen yn dda ac mae’r bws yn cyrraedd o’r diwedd.

Ar y cychwyn roeddwn i’n teimlo mor anghyffyrddus eisteddais ar ben fy hun yn y blaen ond wedyn symudais i’r cefn i gyfarfod Arielle (golygydd theSprout) a Stormer007. Mae popeth yn hwyl, dwi’n gwneud yn dda efo pawb, yna dwi’n darganfod fod Dan o CLIC efo camera felly beth dwi’n gwneud? Ei boeni ef a phawb ar y bws trwy dynnu lluniau!


O’r diwedd mae’r bws wedi pigo bron pawb i fyny, ond erbyn hyn mae pawb yn ddi-dymer am ein bod yn llwglyd ac eisiau bwyd iawn ac mae rhai ohonom wedi bod ar y bws am 10 awr, gwych! Penderfynodd y gyrrwr bws i ddilyn y SatNav gair am air ddim yn syniad da. Aeth a ni'r holl ffordd drwy’r wlad o Gymru a gwneud y daith yn hir iawn!

Felly mae hi’n dywyll nawr, mae pawb eisiau bwyd ac mae’r gyrrwr yn gwneud y peth gorau oll! Mae’n mynd lawr stryd a chael yn sownd! Nid yn unig hynny ond pam rydym yn bacio allan o’r stryd rydym yn gweld arwydd yn dweud “dim cerbydau llydan” (rydym yn awgrymu efallai fod angen sbectol arno). Felly ymlaen gyda’r daith o gwmpas ffyrdd troellog yn y tywyllwch ac yn disgyn ar ein hwynebau wrth godi i ddefnyddio’r toiled, ond rydym yn stolio ar lwyth o fryniau a bron taro i mewn i fwthyn teulu wrth iddynt fwyta swper mi fetia’i nad oeddent yn disgwyl hynny!

Dim ond y daith bws ydy hynny ac unwaith rydym yn cyrraedd, yn flinedig i gyd, mae’n amser swper, Lasagne mmm ac yna rydym yn cael ein hystafell a dwi’n cyfarfod y bobl fwyaf hyfryd! Jaz, Beth a Jess (dwi’n adnabod yn barod). Felly ar l cael hyd i’n hystafelloedd mae yna gyflwyniadau i bawb yn y brif neuadd a gosod rheolau (torrais i ddau ar y noson gyntaf: 1. Cysgu yn ystafell dy hun a 2. Fyny ac yn y gwely erbyn 12:30 fe dorrodd yr oedolion yr un yna hefyd wrth chwarae charades!)

Y noson honno cyfarfuasai a mwy o bobl hyfryd: Chloe, Chrissie a Liv o Swoosh. Arhosais yn ystafell nhw a ddim mynd i gysgu tan o gwmpas 6:45 pan roeddem yn cael ein deffro am 7:30 am hwyl!

Felly mae’r diwrnod yn cychwyn dwi wedi cael mwyafrif o awr o gwsg ac mae’r gweithgareddau yn cychwyn. Cefais fy rhoi yn grŵp tri ond yn lwcus roeddwn yn adnabod ychydig o bobl yna. Ein gweithgaredd cyntaf oedd dylunio beth fyddem yn goffi gweld yn y CLICzine newydd ac yna symud ymlaen i weithgareddau eraill a thoriadau a mwy o weithgareddau.

Mae’n rhaid dweud fy ngweithgaredd gorau oedd Kendo! Hei, nid pob dydd wyt ti’n cael taro rhywun ar bwrpas a neb yn gweiddi arnat ti! Eniwe, roedd mwy o weithgareddau hefyd, fel y gweithdy “Rant 30 Eiliad” ac oedd, mae’n rhaid i mi ddweud, roeddwn i’n wych yn gwneud hynny hefyd!

CLIConline - residential - feb2011-107

Felly wrth i’r diwrnod fynd yn ei flaen daethom i adnabod ein gilydd yn well ac roedd Mae Gan CLIC Dalent yn cychwyn yn fuan. Ond cyn hynny roedd cwpl o weithgareddau eraill cyn swper ond cyn hynny hefyd cawsom doriad hir am tua dwy awr. Felly yn yr amser yno penderfynais gael nap bach (roedd hi o gwmpas 4:35 ac roedd swper am hanner awr wedi 5) ond pan ddeffrais roedd hi o gwmpas 7pm. Felly dim swper i mi! Roedd Beth ddigon caredig i roi ei Phringles i mi chwarae teg! Penderfynodd rhywun ddwyn nhw felly roedd lladrad Pringles wedi digwydd, ond paid phoeni gan eu bod wedi cael eu dychwelyd! Ac felly cychwynnodd Mae Gan CLIC Dalent

Roeddwn i wedi peintio fy wyneb mewn amrywiaeth o lywiau am hwyl a rhyw sut cefais fy mherswadio i gofrestru am y sioefelly fe wnes irhoddais fy siorts pyjamas a thop fest ymlaen a phenderfynu gwneud cwpl o symudiadau fel mae codwyr pwysau yn gwneud roedd fideo o hyn ond fe wnes yn sicr fod hwn yn cael ei ddileu! A pherfformiodd Sam nifer o bethau fel y ddawns ‘Single Ladies’ a’r ‘dawns teyrnged Elin Burgess’ (roedd yn ddawns afaelgar iawn: roedd siop o’r enw Burgess ar y ffordd yn l, a dyma ni’n gwneud y ddawns eto!) a’r band werin anhygoel 10 Awr, oedd hefyd yn cynnwys Sam. Dyma oedd y gorau yn fy marn i roedd wedi’i selio ar y siwrne bws ac roedd yn ddoniol iawn! (Clicia yma i wylio)

Ar l yr holl gynnwrf beth arall gallai gloi’r noson ond Karaoke? Felly penderfynodd Dayana a fi wneud We Will Rock You gan Queen a’r Macarena (ac roeddwn i’n hollol dafodrwym felly fe ganodd hi fo i gyd yn Sbaeneg yn lle!) ac fe rois gynnig ar ganu Fireflies gan Owl City ac rwyf wedi difetha’r gn yn swyddogol nawr. Ond ar y cyfan mae’n rhaid dweud mai’r caneuon gorau i gael eu perfformio oedd Time Warp (wedi’i berfformio gan neb llai na Sam!) a King Caractacus! Yna cn ddiwethaf y noson cyn i bawb fynd i’r gwely oedd gan yr aml dalentog Sam Last Name fel perfformir ar Glee.

Unwaith eto nid oedd llawer o bobl yn gallu cysgu felly arhosodd rhai ohonom i fyny bron drwy’r nos a phenderfynu cysgu yn y brif neuadd (Beth, Adam, Jack, Ant, finnau a rhywun dwi wedi anghofio eu henw wps). Cawsom ein deffro gan Dan oedd ddim yn siŵr beth i wneud o’n gwersylla bach wrth i ni fynd ychydig yn swil gan fod brecwast yn cael ei serfio.

Yna roedd ychydig mwy o weithdai a phacio sydyn, lluniau yn cael eu tynnu a phawb yn dweud hwyl fawr. Teimlais fel bod yn ddiog felly penderfynais aros yn fy mhyjamas a sliperi, ha!

Felly am hanner awr wedi 11 roedd y bws yn barod i adael. Dywedom hwyl fawr i’r bobl o Ynys Mn a mynd ar ein ffordd. Roedd y siwrne bws eto yn un hir iawn. Doeddwn i, y person brwdfrydig, hyd yn oed ddim yn gallu cadw i fyny tro hyn. Roedd pawb mor flinedig.

Cefais fy ngollwng gyda Ryan o CLIC yng Nghaerdydd o gwmpas hanner awr wedi 8. Roedd y gyrrwr angen bod yn l yn y depo erbyn 9 ac yn gorfod gollwng y bobl Swoosh i gyd ym Mro Morgannwg gyntaf. Fe gyrhaeddodd ar amserjyst!

Felly dyna ein trip i Ynys Mn yn fy marn i. Roedd yn drip gwych a fedra’i ddim disgwyl tan y Preswyl nesaf. Dwi’n gobeithio cyfarfod y bobl anhygoel eto rhyw dro yn fuan 0 yn enwedig Jaz, Sam a Dan oedd wedi gwneud popeth mor ddoniol phosib!

Ond yn fwyaf pwysig dwi’n meddwl bod rhaid i mi nawr ddweud diolch i’r tm CLIC am ddioddef ni am y tri diwrnod ac am drefnu’r trip yma.

DIOLCH BOIS!

Gall ddilyn CLIC ar Facebook gyda thudalennau CLIC News/Newyddion; Ryan Clic; Alex Clic; Dan Clic; Tania Clic; Lola Clic; Craig Wicid; Swoosh Vale; The Sprout Cardiff and Wicid Rhondda Cynon Taf.

Os wyt ti eisiau rhannu dy luniau o'r penwythnos yna pam ddim ychwanegu nhw i'n Galeri?

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.