Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Cyfweliad Keith Towler

Posted by DeadAngelLover22 from Cardiff - Published on 25/03/2011 at 13:16
0 comments » - Tagged as People

  • keith t

English version

Roedd dydd Llun 21 Mawrth yn ddiwrnod cynnes a heulog.

Roedd o hefyd yn ddiwrnod cyffrous a phwysig iawn i fi gan fy mod i’n cael cyfweld Keith Towler, un i un, yn y Senedd ym Mae Caerdydd.

I’r rhai sydd ddim yn gwybod pwy yw Keith Towler, fo ydy Comisiynydd Pant Cymru a’i waith o ydy gweithio gyda phlant er mwyn plant. Pan ofynnwyd beth ydy pwrpas ei swydd, dywedodd: “I hyrwyddo lles ar gyfer plant a phobl ifanc”.

Mae Keith Towler yn ddyn diymhongar a ymlaciol iawn a pan ti’n cyfarfod ag ef mae’n agored iawn am ei waith ac yn hapus i wrando ar dy safbwynt di yn ogystal siarad am ei waith. Dwi wedi bod ddigon lwcus i’w gyfarfod ddwywaith nawr ac mae gen i deimladau cryf iawn bydd y dyn yma yn parhau i wneud newidiadau da i blant a phobl ifanc dros Gymru.

Pan gyfarfuasai gydag ef am y cyfweliad roeddwn i ychydig yn nerfus, fel byddai unrhyw un mewn cyfweliad un i un cyntaf, ond ar l gwneud jc i dorri’r garw cychwynnais yn syth efo’r cwestiynau.

Cefais ofyn ychydig iddo am beth mae’n gwneud fel y Comisiynydd Pant ac ar lefel mwy personol gofynnais iddo am ychydig o arweiniad i blant sydd wedi, neu yn cael, eu bwlio. Dyma oedd ei ymatebion.

Fel Comisiynydd Plant Cymru beth ydy pwrpas eich swydd?

Fel Comisiynydd Plant Cymru fy swydd ydy i hyrwyddo lles ar gyfer plant a phobl ifanc. Rwyf yn llais i blant Cymru pan fydd rhywbeth o’i le neu os oes rhywbeth nad ydynt yn hoffi.

O’r cwestiwn hwn trafodom yn fyr sut mae’r llywodraeth ac oedolion eraill yng Nghymru nawr wedi dechrau sylweddoli'r effaith mawr mae bwlio yn ei gael ar blant, yn enwedig yn hwyrach mewn bywyd. Esboniodd Keith Towler ei gysegriad i helpu plant deimlo yn fwy diogel yn amgylchedd yr ysgol.

Soniodd hefyd pa mor bwyllog ydyw mewn gwirionedd, mae’n gwybod na fydd bwlio efallai byth yn dod i derfyn yn gwbl ond mae ffyrdd eraill o ddelio gyda’r peth na dweud pethau fel “Sticks and stones will break my bones but names will never hurt me”.

Ydych chi’n delio gyda bwlio, os felly, sut?

Yn wreiddiol swydd y Comisiynydd Plant oedd helpu plant gyda bwlio ac i wneud yn sicr fod ysgolion yn cymryd sylw o’r sefyllfaoedd ac yn cadw at eu rheolau. Nawr, swydd y Comisiynydd Plant ydy i helpu plant a phobl ifanc i deimlo’n hapus ac yn ddiogel yn eu hamgylchedd.

O’r cwestiwn hwn rydym yn cael trafodaeth fer am ba mor bwysig ydy ei swydd ac, ar lefel sylfaenol, sut mae’r Comisiynydd Plant yn helpu o ddifrif. Mae Keith Towler yn siarad gyda’r llywodraeth yn ogystal ’r plant eu hunain a’r staff mewn ysgolion.

Os byddech chi’n clywed am blentyn oedd yn cael ei fwlio, sut fyddech chi’n helpu?

Mae’n dibynnu ar amgylchiadau’r plentyn wrth gwrs, ond yn gyntaf byddwn i’n rhoi rhifau llinellau cymorth allan, fel Childline, Meic a hyd yn oed Your Choice sydd yn llinellau cyngor a chymorth gall nawr yrru neges testun iddynt yn ogystal galw, felly bydd y plentyn yn gallu cysylltu gyda phobl fydd yn gallu cynnig cyngor. Yna byddai’r Comisiynydd Plant yn cyflwyno gr?p cefnogi i’r plentyn ac yn helpu drwy siarad ar eu rhan a defnyddio tystiolaeth sydd wedi’i gael o’r grwpiau cefnogi ac yn amlwg o edrych ar yr amgylchiadau o amgylch y plentyn.

Trafodom yn fyr y senario achos gwaethaf gyda bwlio a soniodd Keith Towler os oes angen bydd gwasanaethau plant yn cael ei gysylltu ac mewn rhai achosion bydd y plentyn yn gallu cael ei dynnu o’r amgylchedd sydd yn achosi trallod iddynt. Soniodd hefyd fod plant, hyd yn oed yn ifanc iawn, yn gallu dangos sut maent yn teimlo ac yn gallu deall llawenydd, gofid a llawer mwy.

Ydych chi wedi sefydlu grwpiau gwrth-fwlio o gwbl?

Ddim yn bersonol, ond dwi wedi bod yn annog gwell ymddygiad a hyd yn oed rhai systemau mewn ysgolion cynradd ac eilradd fel y Llysgennad plant mewn ysgolion o amgylch Cymru sydd yn golygu, pam fyddaf yn ymweld ag ysgolion, byddaf yn cyfarfod ’r Llysgennad sydd yn fyfyriwr ac yn cael gwybod am unrhyw broblemau mae myfyrwyr eraill yn cael gan fyfyrwyr eraill. Yna byddent yn dweud wrthyf os oes unrhyw fwlio wedi bod yn digwydd ac os oes rhywbeth maent eisiau newid. Nid oes grwpiau, fel petai,  wedi cael eu creu eto ond mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn edrych ar y canllawiau a’r Adroddiadau Blynyddol rwyf i yn creu fel bod newidiadau yn gallu cael eu gwneud.

Soniodd Keith Towler hefyd fod dau gynghorydd parhaol yn ysgolion uwchradd ledled Cymru fel bod unrhyw un sydd angen cyngor neu rywun i siarad gydag am broblemau gyda chyd-ddisgyblion neu gartref, nawr efo rhywun i siarad gyda nhw.

Hefyd, mewn rhai ysgolion cynradd mae rhywbeth wedi’i sefydlu gelwir yn gr?p Buddy. Os ydy plentyn yn edrych yn unig neu’n drist ar ochr yr iard chwarae yna bydd plant eraill yn mynd atyn nhw i chwarae. Mae hyn wedi cael ei sefydlu gan staff yr ysgolion ac efo’r plant.

Oes gennych chi unrhyw gyngor i blant ac eraill sydd yn cael eu bwlio?

Mae cynghorwyr ar gael mewn ysgolion nawr sydd yn gallu gwrando ar unrhyw broblemau ac yn helpu drwy siarad gyda’r athrawon a hyd yn oed cysylltu gyda’r Comisiynydd Plant. Mae hefyd arosfannau Buddy mewn ysgolion cynradd a rhifau cyswllt fel Meic gall yrru neges testun iddynt gan fod plant weithiau yn teimlo’n fwy hyderus dros y rhyngrwyd neu drwy neges testun yn hytrach na dros y ffn neu gyswllt.

Aeth Keith Towler a finnau ymlaen i drafod sut mae integreiddiad yn cael ei godi mewn trafodaeth i blant sydd efo anghenion dysgu arbennig gan fod y disgyblion yma yn cael eu gwahanu o ddisgyblion eraill mewn rhai ysgolion, rhai am resymau amlwg fel gorfod cymryd dosbarthiadau ychwanegol penodol, ond mae yna eraill efallai ti wedi’u gweld a ddim yn gwybod pam eu bod yn cael mewn dosbarth fel hyn.

Yn bersonol, rwyf yn meddwl byddai’n well i gymysgu plant i gyd efo’i gilydd gyda’r eithriad o gyfyngiadau oed am resymau amlwg. Trafodom hefyd sut mae ysgolion wedi newid o fod yn ysgolion genethod i gyd a bechgyn i gyd a bod integreiddiad wedi helpu’r amgylchedd dysgu.

Rwyf wedi clywed eich bod yn ymweld ag ysgolion, beth ydych chi’n gwneud tra yno?

Yn ddibynnol ar yr ysgol a beth mae’r plant eisiau, byddaf yn cyfarfod gyda’r cyngor ysgol, sydd yn fyfyrwyr gan amlaf, ac yna’n cyfarfod gyda’r athrawon. Byddaf yn cael sgyrsiau personol weithiau mewn dosbarthiadau ac eraill mewn gwasanaethau lle byddaf yn gofyn i’r myfyrwyr beth maen nhw'n hoffi a ddim yn hoffi am eu hysgol. Unwaith, wrth siarad gyda’r staff a’r myfyrwyr, roedd ymateb tebyg tuag at doiledau’r ysgol a sut weithiau gall hynny fod y lle i fwlio. Dwi’n sicr eich bod wedi clywed rhai o’r straeon. Dwi’n cymryd teimladau personol gan y staff a’r myfyrwyr ac yna yn gobeithio gwneud newid ac ar l gadael byddaf yn ysgrifennu blog personol am yr ymweliad sydd ar gael i bawb ddarllen. Hefyd dim ond yn ddiweddar fel y Comisiynydd Plant rwyf wedi gallu cychwyn ar helpu plant gydag anableddau ac yn amlwg yn gwneud yn sicr eu bod yn hapus gyda’u hamgylchoedd.

Dyma le mae’r cyfweliad yn gorffen ac fe addewais yrru copi o’r erthygl i Keith Towler ac i beidio petruso am gysylltu eto, siaradom hefyd am sut ddiwrnod roedd y ddau ohonom yn ei gael ac yna gadael ar dermau da iawn.

Cofia adael sylwad isod os oes gen ti unrhyw gwestiynau ychwanegol neu os hoffet wybod mwy gan fy mod yn hapus i ofyn unrhyw gwestiynau i Keith Towler pan fyddaf mewn cyswllt gydag ef eto neu gallaf yrru unrhyw gwestiynau ymlaen i’w ysgrifenyddes. Diolch am ddarllen a dwi’n gobeithio fod hyn wedi helpu ateb unrhyw gwestiynau oedd gen ti am y Comisiynydd Plant.

Gwefan Comisiynydd Plant Cymru

Gwybodaeth Addysg Anghenion Addysgol Arbennig

Gwybodaeth Addysg Yn Yr Ysgol 11-16 - Cyflwyniad Bwlio

Gwybodaeth Y Gyfraith, Hawliau a Dinasyddiaeth Hawliau a Chyfrifoldebau Hawliau Plant

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.