Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Cyfle: Digwyddiad Cymunedol y Flwyddyn

Posted by Tom (Sub-Editor) from Cardiff - Published on 06/11/2014 at 14:10
0 comments » - Tagged as People, Topical

  • Logo: Locality
  • Logo: ProMo-Cymru

English version // Yn Saesneg

Ysgrifennwyd yr erthygl hon yn bennaf gan ein gwirfoddolwr profiad gwaith, 30SecondsToMadness.

“Digwyddiad Cymunedol y Flwyddyn”.

Yn ogystal ProMo-Cymru (y bobl sy’n gyfrifol am theSprout) yn dathlu 30ain pen-blwydd y sefydliad eleni, mae’r cyfle i gymryd rhan yng Nghynhadledd Flynyddol Locality hefyd yn ein cyffroi! Eleni, caiff ei gynnal yng Nghaerdydd ar 17 ac 18 Tachwedd, a byddwn yn chwarae rhan bwysig, yn ogystal chyfle sylweddol i bobl ifanc y dymunwn ei gyhoeddi i’r byd a'r betws!

Mae’r gynhadledd yn seiliedig ar ddatblygu cymunedau trwy sicrhau fod ganddynt y prosiectau, yr elusennau a’r mentrau sy’n gweithio iddynt hwy a gyda hwy. Y nod yw sicrhau fod ganddynt ddigon o adnoddau i ddarparu cymorth a grantiau ar gyfer rhaglenni fel Hawliau Cymunedol, Ein Lle a Chynllunio Cymdogaethau. Mae Locality hefyd yn ymgyrch, ar Twitter yn bennaf, i sicrhau gwelliannau i ddarpariaeth gwasanaethau cyhoeddus i sicrhau eu bod yn #localbydefault.

Bydd cynrychiolwyr y busnesau a’r mentrau hyn yn cyfnewid cynghorion ynghylch sut i redeg cynlluniau i ieuenctid a phrosiectau datblygu cymunedau ledled Cymru, Lloegr a gweddill y DU, a chaiff cyngor ei rannu trwy sgyrsiau swyddogol, dosbarthiadau meistr a gweithdai yn ystod y ddau ddiwrnod. Mae croeso i unrhyw un o 800 aelod Locality, yn ogystal ag aelodau cyswllt a hyd yn oed y sawl sydd ddim yn aelodau ddod draw i rannu eu profiadau a dysgu o brofiadau'r mynychwyr eraill.

Os wyt yn 11-25 oed, mae gwahoddiad i ti, hefyd...

Mae Locality yn ymfalchio yn ei allu i ddarparu cyngor rhwng cyfoedion ynghylch datblygu cymunedau, a hefyd yn ei alluogi i gynnig cymorth ariannol a bwrsariaethau i ganiatu i rai pobl benodol fynychu digwyddiad sydd fel arfer yn costio rhai cannoedd o bunnoedd yn rhad ac am ddim, megis y sawl sydd dan 25 mlwydd oed neu o leiafrifoedd ethnig.

Mae Is-olygydd y Sprout, Tom Williams yn un o’r rhai sy’n gymwys.

 Mae hwn yn ddigwyddiad sy’n ymwneud ag ymgysylltu phobl ifanc a bydd yn cynnwys y rhan fwyaf o brif sefydliadau cymunedol y DU, felly hoffet ti fynychu, cyflwyna gais am fwrsariaeth trwy law Rosy.Hearn@Locality.org.uk neu ffonia 020 7336 9471. Cofia adael i ni wybod os byddi’n  mynychu.

Byddwn yn rhedeg stondin ac yn mynychu a rhoi sgyrsiau ynghyd mentrau a phrosiectau eraill o Gaerdydd, megis NoFit State Youth Circus, elusen digartrefedd Canolfan Huggard, Vision21 sy’n darparu hyfforddiant a phrofiad gwaith i bobl ifanc sydd ag anghenion dysgu, a chanolfan celfyddydau Pafiliwn Pier Penarth.

Bydd ein Prif Weithredwr, Marco Gil Cervantes yn rhoi anerchiad ynghylch ProMo-Cymru a'n holl waith - o CLICarlein i’r Sprout a phopeth arall - a bydd Cydlynydd a Golygydd Cenedlaethol CLIConline, Ryan Heeger, yn siarad am fyd CLIC a'i gyfraniad yma yng Nghaerdydd i’w holl ddarllenwyr a’r gymuned. Bydd ein sgyrsiau yn seiliedig ar ymgysylltu phobl ifanc ledled Cymru trwy’r celfyddydau a’r cyfryngau, a byddant hefyd yn amlygu pwysigrwydd dysgu gydol oes, felly dewch draw i wrando!

Ffynhonnell y Ddelwedd: Tudalen Facebook Locality

Mae Marco hefyd yn teimlo’n gyffrous o fod yn rhan o’r digwyddiad: “Mae cael cyfle i fod yn rhan o brif ddigwyddiad cenedlaethol Locality ar gyfer y sefydliadau cymunedol mwyaf blaengar yn fy nghyffroi’n fawr... Edrychaf ymlaen at gwrdd llawer iawn o grwpiau cymunedol eraill o Gaerdydd a'r cyffiniau a phob cwr o'r wlad, sy'n torri tir newydd fel mentrau cymunedol ac adnoddau lleol hanfodol."

Caiff materion fel y newid yn yr amgylchedd a’r hinsawdd, sy’n cael ei daclo gan sefydliadau  Adfywio Cymru, yn cael ei drafod gan y Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy, Peter Davies.

Digwyddiadau fel y rhain sy’n helpu i ddod chymunedau ynghyd ledled Prydain, ac mae hynny’n neilltuol o wir yng Nghaerdydd, sy’n cynnig llawer iawn o gyfleoedd a rhai i bobl ifanc yn benodol.

Mae Locality yn sefydlu cymuned o brosiectau, aneddiadau a mentrau er mwyn adeiladu’r cymunedau o'n hamgylch. O safbwynt ProMo-Cymru, mae hyn yn golygu mae digwyddiad Locality yw digwyddiad cymunedol pwysicaf y flwyddyn.

Mae rhagor o wybodaeth am gynhadledd Locality ar gael trwy droi at locality.org.uk. Mae’r rhaglen lawn ar gael yma.

#Locality14

Cysylltiedig:

Erthygl: Speaking To Welsh Government: The Real Conversation (31/10/2014)

Erthyglau - Categoriau - Materion Cyfoes

Erthyglau - Categoriau - Gwaith a Hyfforddiant

Gwybodaeth/Cyngor - Cyfranogaeth

Gwybodaeth/Cyngor - Gwleidyddiaeth Ieuenctid

Sefydliadau - Cyngor Ieuenctid Caerdydd

Sefydliadau - Y Ddraig Ffynci

*Cyflwyna dy waith i gael ei gyhoeddi yma*

A hoffet ti ennill crys-T Sprout? Llenwa Arolwg Bodlonrwydd y Sprout!

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.