Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Yr X i Z o Fwyta

Postiwyd gan 30SecondsToMadness o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 20/10/2014 am 17:10
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Diwylliant, Bwyd a Diod, Iechyd, Pobl, Materion Cyfoes

  • Arwydd dim glwten mewn siop

English version // Yn Saesneg

Dwi'n byw mewn cartref ble mae dau allan o bump ddim yn gallu bwyta lactos (y siwgr naturiol sydd mewn cynnyrch llaeth), un ohonynt sydd ddim yn bwyta cig chwaith.

Mae yna un sydd ddim yn gallu bwyta glwten.

Un ddim yn gallu bwyta pysgod gwyn, sbigoglys, ffrwythau sitrws ac amryw bethau penodol eraill.

Ac mae'r pumed yn eistedd yno yn llawenhau wrth fwyta bar cacen yn hunanfoddhaol am nad oes rhaid iddo eistedd am awr yn dadansoddi'r label.

Eiddigedda’r diwethaf. Teimla'n drist am y gweddill.

Fi yw'r un sydd yn anoddefgar i glwten. Yn swyddogol nawr, fi ydy'r un mwyaf anodd yn fy nghartref, label dwi'n ei wisgo efo ryw fath o falchder od. Balchder od sydd yn parhau nes byddaf yn cerdded i mewn i Subway ac yn gorfod prynu salad.

Mae coginio heb lactos yn eithaf hawdd - ti'n tynnu'r caws oddi ar y pitsa - ond efo glwten, sut fedri di grafu'r gwaelod i ffwrdd? Mae coginio heb glwten yn angenrheidiol i rai pobl ac yn ddewis i'r rhai ohonoch sydd fel fi, mae'n debyg, yn gwneud bywyd yn anodd iddyn nhw'u hunain, ond mae hefyd yn fyd hollol newydd o goginio. Ydy, mae'n bosib prynu fersiynau heb glwten o gynhwysion, ond mae'r nerd mewnol ynof i wrth fy modd efo'r Great British Bake-Off ac yn eithaf cyffrous gyda'r syniad o fathau o gwm ac oel a hadau yn gallu gwneud beth dwi'n ei gymryd yn ganiataol mewn blawd gwenith.

Mae hefyd yn syndod pa mor hawdd ydy darganfod brandiau sydd yn gallu creu pethau fel hufen iâ heb wyau, cynnyrch llaeth a glwten, ac i ddarganfod lluniau prydferth o Gacen Melfed Coch ar Pinterest (am fy mod i bellach yn ferch ganol oed mae'n debyg) hefyd heb wyau, llaeth, glwten, soi, cnau  nac sesami ynddynt... nid wyf callach beth sydd ynddynt, ond mae hynny'n rhywbeth dwi ddim eisiau mynd i mewn i fanylder.

Credyd delwedd: lukevu trwy Compfight cc

Dwi wedi bod yn darganfod ryseitiau drwy'r wythnos am gacennau a bara heb glwten (i fi), a saws a hufen menyn fegan i fynd efo nhw (i'r lleill). Ac mae hynny'n golygu am yr wythnos diwethaf dwi wedi bod yn darllen geiriau fel "hadau chia", "teff" a ffefryn personol, "gwm xanthan" fel bod y rhain yn gynnyrch dwi'n defnyddio bob dydd ac sy'n gorwedd o gwmpas neu gallaf bigo i Tesco i'w prynu.

Ond mae'n debyg eu bod yn disgwyl yna yn yr archfarchnadoedd. Ond os oes ganddo x neu z yn y gair, dydy pobl ddim am fod eisiau ei roi yn eu ceg.

Felly dwi'n hynod ddiolchgar i'r bobl sydd yn treulio dyddiau yn y gegin yn ceisio gwneud bwyd yn fwy boddhaol os wyt ti'n tynnu'r peth gŵi, carbi sy'n ymestyn allan ohono (y stwff sydd yn gwneud bwyd cysur) a'i wneud yn gysurus am nad oes rhaid i mi ei wneud fy hun. Mae pasta, pitsa, pastai, cacennau, bisgedi a'r gweddill allan o'r cwestiwn nawr, a tra'i fod yn ddrud, mae hefyd yn anhygoel yn y blynyddoedd diweddar fod ymwybyddiaeth gofynion dietegol yn golygu bod Pizza Hut nawr yn newid caws am rywbeth arall sydd ddim yn gynnyrch llaeth ac yn darparu gwaelod heb glwten - hyd yn oed os ydy pitsa heb glwten yn blasu fel bod rhywun wedi gludo peperoni i ddarn o gardfwrdd.

Rydym yn byw mewn cymdeithas ble mae popeth wedi'i unigoli, a dyna pam bod llefydd fel Subway a Starbucks mor llwyddiannus gan eu bod yn hysbysu'r ffaith bod y cynnyrch yn cael ei greu "i ti, y ffordd ti'n ei hoffi, yn bersonol". A golygai hyn bod unrhyw un sydd ddim yn gallu bwyta gwenith neu wyau neu laeth neu gig neu'r gweddill yn y rhestr o anoddefedd, sensitifrwydd a dewisiadau bywyd yn gallu dod o hyd i rywbeth i fwyta.

Felly dwi'n gwybod bod Jennifer Lawrence wedi galw diet heb glwten yr "anhwylder bwyta mwyaf newydd, mwyaf cŵl" ond i fi a rhai o'm ffrindiau, dydy gwenith ddim yn opsiwn, ac rydym yn ddiolchgar iawn am y dewis sydd ar gael a'r esmwythder rhyfeddol y gallai bobl dorri grwpiau bwyd cyfan allan o'u diet os ydynt yn dymuno, neu'n angen, er mwyn bod yn berson mwy iach.

Wedi dweud hynny, mae wedi bod yn llai nag wythnos a dwi'n methu glwten.

Mae glwten yn dda. Trysora ef tra gallet ti.

Eisiau ennill crys-T Sprout? Llenwa Arolwg Bodlonrwydd theSprout!

Gwybodaeth - Llysieuwyr a Feganiaid

Digwyddiadau - Cyfarfod Grŵp Golygyddol Sprout: Hydref 2014

Gwybodaeth - Alergeddau

Erthyglau - Categorïau - Bwyd a Diod

Ar y We - Gwybodaeth Diogelwch

*Cyflwyno dy stwff i'w gyhoeddi yma*

Erthygl Berthnasol: Iechyd: Beth Wyt Ti'n Feddwl O'n Gwybodaeth?

Credyd Delwedd: Whatsername? trwy Compfight cc

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50