Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Yn Cyflwyno 4 Cause Meal

Postiwyd gan DanielleNicole15 o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 26/07/2013 am 15:10
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Bwyd a Diod, Iechyd, Pobl, Materion Cyfoes, Gwaith a Hyfforddiant

  • 4cm

English version // Yn Saesneg

Mae 4 Cause Meal yn brosiect yn anelu at bobl ifanc, efo'r bwriad o newid yr agwedd sydd gan bobl ifanc tuag at fwyd.

Mae hyn yn cael ei wneud drwy ddysgu mwy am y diwydiant bwyd a sut i fod yn greadigol yn y gegin, yn ogystal ̢ gwirfoddoli a chasglu arian i elusen yn y broses o ddysgu. I ddarganfod mwy, cyfwelais Lloyd Pinder Рcogydd 18 oed ddyfeisiodd y prosiect yma, gan ddefnyddio ei wybodaeth arbenigol o agwedd pobl ifanc tuag at fwyd, fel person ifanc ei hun.

Felly Lloyd, o ble daeth gwraidd dy bryder am agwedd pobl ifanc tuag at fwyd?

Gwreiddiodd o'r ffaith mod i yn ofalwr ifanc fy hun o pan oeddwn yn wyth oed, ac roedd hyn yn dylanwadu fi i goginio bwyd ffres yn rheolaidd. Hefyd, fel esiampl, ar gyfer pen-blwydd fy ffrind yn 16 oed, roedd cymaint o fwyd afiach yn y parti, ac felly roedd rhai ohonom heb unrhyw ddewis ond gofyn am ychydig o ffrwythau. A dyna pan darodd fi: mae angen dylanwadu ar bobl ifanc i fwyta llai o fwyd sothach a mwy o fwyd iach.

Pam wyt ti'n credu bod pobl ifanc angen bod yn greadigol yn y gegin?

Wel, i gychwyn, mae pobl ifanc yn bwyta cludfwydydd (take away) yn aml. Os ydynt yn dysgu i fod yn greadigol yn y gegin, byddant yn datblygu meddwl creadigol. Dwi wedi cael fy nysgu os wyt ti'n greadigol dy hun, bydd dy ddychymyg di yn datblygu ar y cyfan, ac mae potensial i hyn fuddio gyrfaoedd dyfodol pobl ifanc.

Felly ydy cludfwydydd oddi ar dy fwydlen di yn gyfan gwbl?

Mae cludfwyd bob hyn a hyn yn iawn, ond dwi'n meddwl bod plant dyddiau yma yn bwyta nhw yn rhy aml.

Yn amlwg mae nifer o bobl ifanc yn mwynhau bwyd sothach. Wyt ti'n bwriadu dileu agwedd bositif pobl ifanc tuag at fwydydd afiach ar y cyfan?

Dyw'r prosiect ddim yn anelu at ddileu agwedd bositif pobl ifanc tuag at fwydydd afiach yn gyfan gwbl. Ei nod yw annog nhw i fwyta yn iach gan amlaf yn eu diet, trwy goginio mwy o brydau ffres eu hunain.

Sut wyt ti'n meddwl bydd pobl ifanc yn buddio o ddysgu am y diwydiant bwyd yn ogystal â bod yn greadigol yn y gegin?

Dwi'n meddwl os ydy pobl ifanc yn deall y broses mae eu bwyd yn mynd trwyddo wrth gael ei wneud i mewn i bryd, byddant yn elwa o hyn, ac yn fwy tebygol o werthfawrogi eu bwyd. Os ydy pobl ifanc yn dewis dod yn rhan o'r prosiect yna byddant yn dysgu, mewn mwy o fanylder, beth sydd yn digwydd tu ôl i'r llenni gyda'r bwyd maent yn ei fwyta.

Iawn, felly beth fydda ti yn dweud ydy'r bwyd mwyaf hawdd a mwyaf sydyn gallai person ifanc greu ei hun?

Sbageti Bolognese yn bendant. Dim ond tua 10 munud o baratoi sydd iddo.

Wyt ti wedi caru bwyd erioed fel wyt ti'n honni ar dy wefan, neu wyt ti erioed wedi bod yn garwr  bwyd sothach?

Wel, cefais fy magu i fwyta bwyd ffres, ond roeddwn i'n bwyta bwyd sothach hefyd. Pan oeddwn i tuag wyth oed, roeddwn yn aml yn gwylio mam-gu yn coginio yn y gegin, oedd yn ysbrydoli fi i fod eisiau coginio mwy o fwyd ffres fel hi. Dwi hefyd yn caru bwyd sothach yn ogystal â bwyd ffres, felly dydy'r prosiect ddim yn gwbl bias.

Ar dy wefan ti'n sôn am Le Cordon Bleu. Beth yn union ydy hyn a sut wyt ti'n rhan ohono?

Mae Le Cordon Bleu yn ysgol coginio. Enillais ysgoloriaeth Brydeinig i fynd yno yn 16 oed, pan wnaethant daith ysgoloriaeth a dod i'm hysgol uwchradd i geisio annog pobl ifanc i gymryd rhan yn beth oeddent yn ei wneud. Cefais fy annog i wneud cais am ysgoloriaeth gyda nhw ar ôl iddynt ddod i'm dosbarth coginio. Dwi ddim yn cychwyn tan fis Medi, gan fod rhaid i ti fod yn 18 oed i fynd yno. Mae Le Cordon Bleu wedi bod yno i helpu fi gyda'm mhrosiect 4 Cause Meal. Mewn ffordd mae fy mywyd wedi newid yn sylweddol ers i mi fod yn gysylltiedig â Le Cordon Bleu, sydd wedi ysbrydoli fi i gychwyn y prosiect yma.

Swnio'n grêt! Sut gall pobl ifanc gymryd rhan yn dy ymgyrch?

Gallan nhw gymryd rhan trwy dweetio (@4causemeal), cysylltu gyda ni ar Facebook neu drwy yrru e-bost i info@4causemeal.com. Mae gennym ni wefan hefyd (www.4causemeal.com) sydd am gael ei ddiweddaru yn fuan i ddangos mwy o fanylder am y prosiect.

O'i flynyddoedd arddegau, roedd Lloyd wedi'i ysbrydoli i greu'r ymgyrch 4 Cause Meal i ddylanwadu pobl ifanc i gael agwedd dda tuag at baratoi a bwyta bwydydd iach. Mae cyfweld Lloyd wedi profi i fi bod unrhyw berson ifanc yn gallu cyflawni beth maen nhw eisiau, dim ond bod ganddynt uchelgais, egni, ac angerdd llwyr am beth maen nhw'n ei wneud.

Pam ddim cymryd rhan yn 4 Cause Meal nawr? Gallet ti ddysgu sut i greu prydau sydyn, ffres ac efallai darganfod mwy am beth aeth i mewn i'r cludfwyd yna gefais di neithiwr!

Gwybodaeth – Gwirfoddoli

Gwybodaeth – Bwyd

Erthyglau – Bwyd a Diod

www.4causemeal.com

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50