Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Yn Cyflwyno: Cymru Ifanc - Young Wales

Postiwyd gan Children in Wales o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 02/02/2015 am 10:36
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Addysg, Pobl, Materion Cyfoes

  • Clorian gyda'r gair 'Participation'

English version // Yn Saesneg

Cymru Ifanc - Young Wales yw'r prosiect cyfranogiad newydd sy'n cael ei ariannu gan Grant Datblygu Plant a Theuluoedd Llywodraeth Cymru.

Fel rhan o'r prosiect, bydd Plant yng Nghymru'n sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael eu clywed ar faterion sy'n bwysig iddyn nhw ac yn effeithio arnynt, a'u bod yn cael eu clywed gan Lywodraeth Cymru.

Dyma'r gwaith craidd ar gyfer pob blwyddyn o'r prosiect:

  • Chwe phrosiect cyfranogol gydag ysgolion cynradd ac uwchradd. Bydd pob prosiect yn gweithio mewn nifer o ysgolion.
  • Chwe blaenoriaeth gyfranogol gyda fforymau ieuenctid, grwpiau arbenigol a sefydliadau ledled Cymru. Dewisir y blaenoriaethau hyn gan bobl ifanc sy'n ymwneud â'r fforymau ieuenctid.
  • Wyth sesiwn cynyddu ymwybyddiaeth ar CCUHP, cyfranogiad a sut mae sicrhau eu hawliau.
  • Wyth cyfarfod rhwng plant a phobl ifanc a Gweinidogion a llunwyr polisi.

Rydyn ni hefyd yn datblygu amrywiaeth o ddulliau i hysbysu a chynnwys pobl ifanc o bob rhan o Gymru yn y gwaith.

Mae'r gwaith wedi'i seilio ar y canlynol:

Meithrin perthnasoedd

Bydd y prosiect yn gweithio'n agos gyda fforymau ieuenctid, ysgolion a sefydliadau ieuenctid ledled Cymru. Mae gan Plant yng Nghymru eisoes fwy na 200 o aelodau, ac rydyn ni'n gweithio i wella'n cysylltiadau â gweithwyr proffesiynol penodol o'r lleoliadau hyn.

Grymuso ar lefel leol

Mae fforymau a sefydliadau ieuenctid yn gwneud gwaith gwych ar faterion yn eu hardaloedd lleol, a byddwn ni'n gweithio gyda nhw i nodi blaenoriaethau cenedlaethol ar gyfer y gwaith. Bydd Plant yng Nghymru yn dod â llais cenedlaethol ynghyd, ond hefyd yn sicrhau bod ffilmiau lleol, adroddiadau a deunyddiau eraill yn cael eu cydnabod a'u hadrodd i Lywodraeth Cymru.

Grŵp Cyfeirio

Bydd gan Cymru Ifanc grŵp cyfeirio o bobl ifanc o bartneriaid ein prosiect (Lleisiau o Ofal, Tros Gynnal, Gweithredu dros Blant, Barnardos, ProMo-Cymru, Youth Friendly). Byddan nhw'n llywio datblygiad y prosiect, gan gynnwys y brandio, ac yn sicrhau bod yr holl wybodaeth yn addas i bobl ifanc.

Sicrhau cyfranogiad pob plentyn a pherson ifanc

Yn ogystal â gweithio gydag ysgolion a fforymau ieuenctid, rydyn ni'n datblygu ffyrdd o sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn gallu bod yn rhan o Cymru Ifanc. Bydd hyn yn cynnwys gwefan, cyfryngau cymdeithasol, briffiadau a chylchgronau sy'n cynnwys gwybodaeth am y prosiect a manylion gwaith lleol a chenedlaethol. Byddwn ni'n gweithio gyda phobl ifanc i sicrhau bod y dulliau yn rhai deniadol, sy'n eu hannog i ymgysylltu.

Sicrhau effaith ar bolisi

Trwy gefnogi plant a phobl ifanc i gwrdd â Gweinidogion ac adrodd am waith ledled Cymru, bydd Plant yng Nghymru yn sicrhau bod gwrandawiad i'w lleisiau a'u bod yn cael effaith ar bolisi. Byddwn hefyd yn sicrhau ein bod ni'n cael gwybod sut bu'r gwaith yn gwneud gwahaniaeth, a bod yr adborth hwnnw'n cael ei roi i'r plant a'r bobl ifanc.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am brosiect Cymru Ifanc - Young Wales e-bostia ni ar Cymru.Ifanc@plantyngnghymru.org.uk, (neu Young.Wales@childreninwales.org.uk) neu cysyllta ag Ed Janes (Swyddog Datblygu Cyfranogiad) ar 029 2034 2434

Eisiau ennill crys-T Sprout? Llenwa Arolwg Bodlonrwydd theSprout
Gwybodaeth - Cyfranogaeth
*Cyflwyna dy stwff i'w gyhoeddi yma*
Delwedd: Marina Noordegraaf

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50