Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Ymgais Rhoi Hwb i Geisiadau Oxbridge o Gymru

Postiwyd gan AngieBeatDown o Castell-Nedd Port Talbot - Cyhoeddwyd ar 21/01/2015 am 14:19
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Diwylliant, Addysg, Pobl, Materion Cyfoes, Gwaith a Hyfforddiant

English version // Yn Saesneg

Mae canolfannau newydd gyda'r bwriad o gael mwy o lefydd i fyfyrwyr Cymraeg ym mhrifysgolion gorau Prydain wedi cael ei lansio, wrth i niferoedd y ceisiadau i Oxbridge (prifysgolion Rhydychen a Caergrawnt) gyrraedd y lefel isaf ers 14 mlynedd.

Mae adolygiad wedi'i arwain gan yr ysgrifennydd Cymru flaenorol, Paul Murphy, yn dangos bod myfyrwyr o Gymru yn llai tebygol o gael lle yn Oxbridge nag rhai o Loegr a Gogledd Iwerddon.

Yn 2013, roedd ceisiadau i Rydychen ar y lefel isaf ers 1999 - yn ôl ffigyrau - gyda dim ond 384.

Yn yr un flwyddyn, dim ond 255 o geisiadau i Gaergrawnt oedd gan fyfyrwyr Cymraeg - o dan ei gyfartaledd yn y blynyddoedd diweddaraf.

Dim ond cyfanswm o 105 o fyfyrwyr o Gymru gafodd eu derbyn yn Rhydychen a Caergrawnt yn 2013, i lawr o 144 pum mlynedd cynt.

Roedd yr adolygiad wedi darganfod bod hunan-barch isel a diffyg hunanhyder academaidd yn rhan o'r broblem sy'n wynebu darpar fyfyrwyr a bod y syniad o Oxbridge fel lle elitydd hefyd yn atal darpar ymgeiswyr rhag gwneud cais.

Mae Murphy yn dweud bod y syniad o Oxbridge fel lle elitaidd yn '"chwedl" ac yn dadlau dylai athrawon a chyn-fyfyrwyr chwarae mwy o ran mewn newid agweddau tuag at Oxbridge:

"Mae'n rhaid gwneud yn glir y dylai Rhydychen a Caergrawnt fod yn agored i holl fyfyrwyr, beth bynnag eu cefndir, cyfoeth, neu leoliad."

Siaradom â dau aelod Grŵp Golygyddol Sprout (ein sgwad wirfoddol) - mae un yng Nghaergrawnt ar hyn o bryd a'r llall wedi graddio o Rydychen yn 2013 - dyma eu barn:

Tom_Bevan:

"Fel myfyriwr presennol ym Mhrifysgol Caergrawnt, dwi'n croesawu'r canolfannau newydd yma fel ffordd o ddadwneud y dieithrio o fyfyrwyr Cymraeg rhag ystyried gwneud cais i rai o'r canolfannau 'gorau' i ddysgu yn y DU. Wedi fy magu yng Nghaerdydd, dwi wedi dioddef o hunan-barch a gyriad academaidd isel ac er fy mod i'n methu cyfeillgarwch unigryw Cymru ac weithiau yn meddwl mod i'n hymlacio gormod i le fel Caergrawnt, hoffwn petai mwy o bobl ifanc yn cael y profiad o'r fath ysgogiad academaidd a deallus sydd yn fy herio bob dydd. Mae fy marn o'r byd wedi newid yn sylweddol ac er mwyn i Oxbridge ddod yn fwy amrywiol ac arloesol, mae angen cael amrywiaeth ehangach o ymgeiswyr, gan gynnwys rhai o Gymru."

Tom W:

Dyhead a Hyder. "Cyn gwneud cais, doeddwn i erioed wedi cyfarfod gyda pherson oedd wedi graddio neu'n fyfyriwr presennol o Oxbridge, doeddwn i erioed wedi bod yn Rhydychen na Chaergrawnt, a prin oedd sôn am hyn yn yr ysgol fel posibilrwydd - felly, nid yw'n syndod i mi nawr nad oedd Oxbridge yn ddyhead i mi am hir iawn. Dwi'n cofio'r cyfnod lletchwith yna pan edrychais ar brosbectws Prifysgol Rhydychen: roeddwn yn swil am nad oedd gen i lawer o hunanhyder academaidd ac yn meddwl am Oxbridge fel "allan o'm nghyrhaeddiad", a theimlais yn euog fy mod i'n ddigon "coci" neu'n ddigon "balch" i hyd yn oed edrych arno - roedd o fel "dydy pobl o fan hyn ddim yn gwneud cais, pam ddylet ti fod 'digon da'?" I mi, mae unrhyw beth sydd yn rhoi Oxbridge ar radar myfyrwyr ifanc Cymraeg ac yn eu hannog bod hyn yn bosibilrwydd yn beth da. Dwi ddim yn dweud mai Oxbridge ydy'r ateb i bopeth - mae ganddynt eu diffygion fel unrhyw brifysgol arall ac nid ydynt yn gweddu pawb - ond maent yn opsiynau i'w harchwilio, hyd yn oed os wyt ti'n Gymraeg!"

Gwybodaeth o, a Chefnogaeth yn, y Broses Ceisiadau. "Ar un adeg, croesais Rhydychen oddi ar fy rhestr gan nad oedd neb wedi dweud wrthyf fod Rhydychen dim ond yn cynnig BA ar gyfer y mwyafrif o'u cyrsiau - hyd yn oed i gyrsiau sydd yn draddodiadol yn BSc, fel daearyddiaeth corfforol roeddwn i eisiau astudio. Ceisiais gymryd cyfrifioldeb am ddarganfod y math yma o beth fy hun, ond nid oedd y wybodaeth yma ar gael yn hawdd i mi. Ond, mae'r mwyafrif o ymgeiswyr yn cael eu briffio'n dda am Oxbridge a'r broses ceisiadau gan eu teuluoedd, cylch cymdeithasol ac ysgolion, ac mae gan lawer o ysgolion Lloegr tîm cefnogaeth un-pwrpas ceisiadau Oxbridge - yn wahanol iawn i'r "golwg sydyn" derbyniodd fy ffurflen UCAS gan athro prysur iawn. Mae hyn yn rhoi myfyrwyr Cymraeg dan anfantais. Dim ond hap oedd y ffaith mod i wedi cael unrhyw gefnogaeth arbenigol gyda'm nghais o gwbl - roedd yr athro fu'n helpu yn digwydd bod efo plant oedd wedi bod i Oxbridge. Ond pam dylai'r gefnogaeth fod i lawr i hap? Yn ôl y Gweinidog Addysg, Huw Lewis, dylai'r canolfannau yma dynnu'r elfen yma o hap, sydd, i fi, yn beth da."

Canfyddiad. "Ar un pwynt, roeddwn yn agos iawn i beidio gwneud cais gan i mi ystyried Oxbridge fel lle "rhodresgar" (pretentious) a doeddwn i ddim yn meddwl byddwn yn hoffi ffitio i mewn gyda'r bobl yna. Ond, fel dywedodd fy nhad, "Efallai bydd yna rhai pobl ti ddim am ddod ymlaen â nhw, ond mae hynny yn wir am bob prifysgol - ac ymhobman arall mewn bywyd, o ystyried hynny - felly pam peidio gwneud rhywbeth ti eisiau oherwydd pobl eraill?" Wedi graddio bellach, gallaf warantu bod Oxbridge rhodresgar yn cael ei or-bwysleisio; mae yna bob math o bobl yno - ti'n sicr o ddarganfod pobl ti'n dod ymlaen â nhw. Mae yna ddiwylliant amrywiol a chyfoethog yn Oxbridge i ti anwesu ynddo a dwi'n dweud dylai pawb gofleidio'r darnau newydd yma - dyna sydd yn gwneud bywyd yn gyfoethog, ynte?

"Hoffwn petai rhywun gyda phrofiad o Oxbridge wedi dweud y fath bethau wrthyf i - roeddwn i (fel llawer) yn gwrando ar stereoteipiau poblogaidd heb archwilio'r dystiolaeth fy hun. Dwi'n gobeithio bydd y canolfannau newydd yma yn chwalu'r stereoteipiau a'r ofnau i ddarpar ymgeiswyr. Ond mae'n rhaid i agweddau yng Nghymru newid yn ehangach hefyd. Nid fi oedd yr unig un yng Nghymru i feddwl y fath stereoteipiau. Mewn gwirionedd, pob tro dychwelais yn ôl i Gymru, roeddwn yn cael fy ystyried â'm labelu fel "yr un 'posh' sy'n mynd i Rydychen). Roedd llawer yn ymddwyn fel fy mod wedi fy heintio gyda rhyw afiechyd afiach, ac felly roeddwn yn aml yn teimlo'n annifyr iawn yn sôn am fy mhrifysgol! Mae hyn yn agwedd di-fudd (os nad yw'n pryfocio wrth gwrs!) ac mae pawb yn gallu cymryd cyfrifioldeb dros beidio rhwystro pobl ifanc rhag cymryd y llwybr sydd efallai'n well iddyn nhw. Felly mae'r canolfannau yma yn gallu bod yn rhan o'r datrysiad ond ni fyddant yn ddigon i agor y drysau i Oxbridge i fyfyrwyr Cymraeg. Dwi ddim wedi crybwyll cyflwr ysgolion ac addysg Cymru eto..."

Erthyglau Perthnasol Allanol:

Arall:

Erthyglau - Catgoriau - Addysg

Digwyddiadau - Cyfarfod Gr?p Golygyddol Sprout Ionawr 2015

Eisiau ennill crys-T Sprout? Llenwa'r Arolwg Bodlonrwydd Sprout!

*Cyflwyna dy stwff i'w gyhoeddi yma*

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50