Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Un Tro Yng Ngwersyll Syrcas.…

Postiwyd gan AddictedToDrPepper! o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 02/09/2013 am 13:11
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Diwylliant, Gwyl, Pobl, Materion Cyfoes, Teithio

  • syrcas
  • syrcas2
  • SYRCAS3

English version // Yn Saesneg

Ar ddydd Llun 5ed Awst 2013 teithiodd Syrcas Ieuenctid NoFit State a fi i fyny i Gaeredin, gyda thaith wyth awr mewn tun ar olwynion sy'n gollwng dŵr, i'r Ŵyl Rhwydwaith Syrcas Ieuenctid Prydeinig.

Yn cael ei gynnal yn y Ganolfan Awyr Agored Bonaly, sy'n gyfoethog gyda natur ac yn anferth, mae wedi’i leoli ar gyrion Caeredin. Pwrpas yr ŵyl oedd dod â 150 o bobl ifanc a'u hamryw arweinwyr o 28 grŵp syrcas ieuenctid ym Mhrydain at ei gilydd ar gyfer preswyl chwe diwrnod. Wedi'i gynllunio i ddysgu nid yn unig sgiliau syrcas ond sgiliau bywyd pwysig hefyd trwy amryw weithdy a gadael i'r mynychwyr gael cyfle i drefnu perfformiadau a gweithdai eu hunain.

Yn lwcus i mi a nifer eraill, roedd yr ŵyl yma hefyd yn cyd-ddigwydd gyda'r ŵyl celf fwyaf yn y byd – Gŵyl Fringe Caeredin 2013 a sioe broffesiynol NoFit State; Bianco.

Doeddwn i ddim yn sicr beth i ddisgwyl o'r trip hwn, ond cefais y broblem hon tro diwethaf i mi fynd i adolygu sioe syrcas ieuenctid; yn wreiddiol roeddwn yn credu mod i'n mynd i adolygu ychydig o ddosbarthiadau a sioeau a ddim llawer mwy, ond unwaith eto sylweddolais yn sydyn,"eu bod yn gwneud mwy nag dysgu plant sut i jyglo a hongian wyneb i waered ar ddarn bach o sidan."

Dwi'n meddwl ei bod yn hawdd iawn i gam-ganfod syrcas ieuenctid fel ychydig o blant dosbarth canol snoblyd wedi'u difetha yn prancio o gwmpas (i ddyfynnu Sex & Drugs & Rock & Roll a fy mam "We're not posh, we're arts and crafts!"). Ond mae hyn yn gwbl anghywir. Heblaw am drwy CLICarlein, dwi ddim wedi cyfarfod grŵp o bobl fwy amrywiol, cynhwysol, anhygoel o dalentog, twymgalon ac ysbrydoledig erioed yn fy mywyd.

Ac un o'r rhesymau dwi'n teimlo bod aelodau'r  Rhwydwaith Syrcas Ieuenctid Prydain mor unigryw ac anhygoel ydy'r ffaith ei bod yn eithaf anodd dod o hyd i un o'r bobl hyfryd, hynod dalentog, twymgalon ac ysbrydoledig yma sydd ddim efo rhywbeth yn 'bod' arnynt. Dwi ddim yn meddwl mod i erioed wedi gweld a chyfarfod cymaint o bobl gyda dyspracsia a chyflyrau iechyd niwrolegol a meddyliol fel awtistiaeth, ADHD, iselder a phryder i gyd o dan yr un to o'r blaen.

Er ymdrechion mawr mae fy nyspracsia ac anesmwythder rhyw – a diffyg hyder sydd gen i oherwydd hyn, yn enwedig efo fy nghorff pan ddaw at chwaraeon  - wedi arwain ataf yn peidio gwneud unrhyw fath o ymarfer corff (ond gall y ffaith mod i'n ddiog fod yn rheswm am hyn hefyd, ond nid dyma'r pwynt! Mae'n ymwneud mwy efo fi yn bod yn berson ifanc blin). Ond sylweddolais nad oedd hyn yn esgus i'r bobl yn y Rhwydwaith Syrcas Ieuenctid. Dwi ddim yn meddwl gall unrhyw beth stopio nhw rhag hongian wyneb i waered o bethau, ta waeth unrhyw faterion iechyd meddwl, cyflyrau niwrolegol neu fel arall. Ac i ddweud y gwir, dwi'n meddwl bod hynny yn anhygoel. I allu cynhyrchu a hyrwyddo'r fath yna o hunanhyder mewn pobl, yn enwedig pobl sydd wedi cael amser caled mewn llefydd fel ysgolion a hyd yn oed wedi gorfod rhoi'r gorau i addysg yn gyfan gwbl oherwydd y cyflyrau uchod, mae'n anhygoel.

Dwi wedi clywed sawl stori am bobl oedd wedi rhoi'r gorau i'r ysgol neu wedi cael eu diarddel o bawb arall o'r un oed, oherwydd pethau fel ADHD a dyspracsia ac iechyd meddwl, hyd yn oed pethau pitw a dibwys fel bod yn LHDT (lesbiaid, hoyw, deurywiol a trawsrywiol), ac wedi rhedeg i ffwrdd i ymuno'r syrcas yn llythrennol er mwyn dianc o'r holl bwysau. Dianc oddi wrth yr holl feirniadu a'r holl siomedigaethau sydd yn dod gyda "llwybr cul" sustem addysg gonfensiynol Prydain, ac yn symud ymlaen a gwneud rhywbeth maent yn caru gwneud.

Mae'r syrcas yn ymddangos fel rhywbeth ti'n naill ai'n cael dy eni iddo neu yn rhedeg i ffwrdd gyda. Fel cyd ohebydd a pherson syrcas cyffredin dywedodd Tom ei fod ychydig fel Hotel California: "You can check out at any time but you can never leave."

Er nad wyf yn adnabod fy nghartref fel No Fit na'r Rhwydwaith Syrcas Ieuenctid Prydain, dwi'n cydymdeimlo gyda'r angen yna i ddianc o bopeth a bod yn ti dy hun, i fod yng nghwmni pobl sydd yn credu ac yn sefyll am yr un pethau a ti, sydd yn rhannu dy freuddwydion a delfrydau, fydd yn cefnogi ti trwy unrhyw beth a phopeth pan fydd neb arall yn trafferthu edrych ddwywaith arnat ti; dwi'n meddwl bod pob person yn CLICarlein yn gwybod sut beth ydy hynny.

Dwi'n meddwl bod bob un person angen hynny.

Ac os ydy Rhwydwaith Syrcas Ieuenctid Prydain a'r syrcasau ieuenctid sydd yn mynychu yn cynnig y fath yna o gefnogaeth, y fath yna o warchodfa, y fath yna o deulu – a chreda di fi, fe welais efo llygaid fy hun dros y chwe diwrnod yna ei fod o – yna dwi'n credu ei fod yn haeddu mwy o gydnabyddiaeth a chyllid nag mae'n derbyn ar hyn o bryd.

Mae fy wythnos yng Nghaeredin gyda'r Rhwydwaith Syrcas Ieuenctid ac yn ymweld â'r Fringe yn gof byddaf yn trysori am byth fel un o hunanddarganfyddiad, pobl anhygoel newydd a hen, gwylio anime gyda'r ffrindiau newydd yna, bwyd od, pensaernïaeth othig gwyllt; dysgu hwla hwpio a llawsafiad o fath, aros mewn  teepee rhewllyd, disgyn drosodd lot (yn enwedig wrth geisio bwyta pitsa a ddim yn gweld yr arwydd hufen ia o fy mlaen, felly dwi'n disgyn ac yn brifo fy mhengliniau a phenelin yn ddrwg ond yn llwyddo achub y pitsa!), trafodaethau a dadlau pynciol od a dwfn a gwallgofrwydd cyffredinol.

Hei, mae fel petawn i yn y syrcas.

Diolch pawb

Clicia yma am wybodaeth bellach ar y Rhwydwaith Syrcas Ieuenctid Prydain, dosbarthiadau syrcas ieuenctid NoFit State sydd wedi'i leoli yng Nghaerdydd, eu sioe broffesiynol a'r Fringe Caeredin.

Sefydliadau – Syrcas NoFit State  – Syrcas Ieuenctid a Hyfforddiant Syrcas

Gwybodaeth – Sgiliau Syrcas

Digwyddiadau – Gwobrau TheSprout 2013: Y Seremoni

Erthyglau – Categorïau – Teithio

Erthyglau Perthnasol:

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50