Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Taro Goleuni ar Alone In The Dark

Postiwyd gan Pasternak o Bro Morgannwg - Cyhoeddwyd ar 03/02/2015 am 09:48
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Technoleg

  • Sgrinlun o'r gêm 1
  • Sgrinlun o'r gêm 2
  • Sgrinlun o'r gêm 3
  • Sgrinlun o'r gêm 4
  • Sgrinlun o'r gêm 5
  • Sgrinlun o'r gêm 6

x

CIPOLWG CYNTAF - Alone In The Dark: Illumination

Fel un sy'n chwarae gemau ar y PC ac yn ffan o arswyd, dwi wedi cael perthynas cymysg gyda'r fasnachfraint Alone in the Dark erioed. Roedd y cyntaf bron yn diffinio'r genre arswyd goroesiad, yn arddangos bod gemau yn parhau i allu rhoi lefel o ias oer nad all yr un ffilm arswyd erioed.

Ar y llaw arall, mae Alone in the Dark: The New Nightmare yn parhau i fod yr unig gêm dwi erioed wedi dychwelyd i'r siop: roedd y porth PC mor ddrwg fel nad oedd posib ei chwarae (ac o be dwi wedi'i glywed, nid oedd y canlynol yn llawer gwell).

Felly pan glywais fod gêm AITD newydd yn digwydd roedd cwestiynau yn llifo trwy fy mhen:
"Fydd hyn yn fwy tebyg i Resident Evil neu Outlast?"; "Sut fyddan nhw'n cadw'r fasnachfraint yn ffres ac yn wreiddiol mewn byd sydd bellach yn llawn gemau arswyd?"; "Fydd hwn yn well na'r ffilm ddeilliedig ofnadwy gyda Tara Reid?" Ond y cwestiwn mwyaf oedd gen i oedd "Fydd hwn yn gallu cael ei chwarae ar PC?"

Treuliais y penwythnos yn chwarae'r Beta ac yn cael syniad o beth i'w ddisgwyl. Cofia bod beth sydd yn dilyn yn "argraff gyntaf" gan fod y gêm yn bell o fod wedi' gwblhau.

I gychwyn: MAE'N GWEITHIO AR PC! HALELIWIA! Mae wedi cael ei ddatblygu ar gyfer y PC ac ar hyn o bryd ar gael ar Steam yn unig, felly nid oes angen poeni am borth consol is-safonol.

Y sialens fawr nesaf, yn ateb y cwestiynau am aros yn berthnasol yn hinsawdd heddiw, ydy eu bod wedi cyflwyno aml-chwaraewr. Er nad oedd yr hyn ar gael i'w brofi, dwi'n cael y teimlad bod aml-chwaraewr am fod yn rhan enfawr o Illumination ac yn bwynt gwerthu mawr: mae gwahanol allu gan y pedwar cymeriad gall ei chwarae a bydd rhaid i ti reoli maint dy grŵp. Bydda hyn yn newid adfywiol o Left 4 Dead ble mae yna bedwar chwaraewr bob tro ac nid oes budd o ddewis un cymeriad dros y llall. Mae yna ddull chwaraewr sengl o hyd i'r rhai sydd yn dymuno bod ar ben eu hunain yn y tywyllwch.

Mae'r teitl yn briodol iawn. Mae'r gêm yma yn DYWYLL ac mae angen ei chwarae gyda'r goleuadau wedi'u diffodd os nad wyt ti'n hoff o ddisgleirio ar dy sgrin. Mae'r tywyllwch yn fwriadol ac yn ychwanegu i'r deinamig bwganol i'r chwarae: mae dod o hyd i ffynhonnell golau yn hanfodol i dy oroesiad. Nid all anafu creaduriaid sy'n llercian yn y tywyllwch. Gall cerdded yn y tywyllwch fod yn ddedfryd o farwolaeth. Yr unig gyfle o oroesi ydy i chwilio am ffynonellau golau yn barhaol: lampau bwrdd, botymau golau sy'n gweithio, canhwyllau, tanau... wrth gwrs, dydy'r pethau yma ddim yn parhau am byth a bydd y creaduriaid yn ceisio'u dinistrio felly nid yw mor syml â thanio tân, ymlacio a thostio marshmallows. Mae gen ti ddigon o amser i ddal dy wynt ac un ai ymladd neu ddianc cyn i ti gael dy blymio'n ôl i'r tywyllwch.
Ta waeth pa mor cŵl ydy'r cysyniad yma, dwi'n gobeithio bydd y gêm orffenedig yn cynnwys golygfa sydd yn esbonio pam nad ydynt yn dweud "Gad i ni ddod yn ôl yn y dydd gyda chyflenwad o ganhwyllau a thortsh lachar iawn..."

Ti'n cael dy hela yn barhaol gan y pethau yn y cysgodion ac yr ymwybyddiaeth o dy amgylchedd, nid dy sgiliau gyda dy arf, fydd yn cadw ti'n fyw. Tyrd i’r arferiad o gloi drysau ar dy ôl a chreu gwyriadau, a pheidio ymladd bob tro. Nid oes map gan fod yr amgylchedd yn newid bob tro: efallai bydd drws llwyddais i ddianc trwyddo'r tro diwethaf wedi'i gloi yn y gêm nesaf. Yn y cyrchoedd tu allan, roedd yn well gen i oherwydd yr amgylchedd agored, roeddwn i'n dibynnu ar y fflachiadau fellt i wneud arolwg o'r olygfa a gweithio allan ble i redeg i nesaf.

Er mod i'n hoffi'r elfennau ar hap o'r map, dwi yn gobeithio bydd yr amgylcheddau yn derbyn gwell synnwyr o realaeth: roedd drws roeddwn i eisiau mynd drwyddo wedi cloi felly saethais y ffenestr fawr wrth ei ochr a cheisio cerdded drwodd, ond roeddwn yn cerdded i mewn i rym anweledig. Ceisiais saethu ychydig o oleuadau stryd hefyd ond ddigwyddodd ddim. Dwi'n gobeithio yn y gêm orffenedig byddaf yn gallu dinistrio ffynonellau golau, bod hyn fel rhan o gynllun dargyfeirio manwl neu i atal chwistrellu a gweddïo.

Dwi'n betrusgar i fod yn rhy feirniadol ar y pwynt yma am fod i'n ymwybodol nad yw'r gêm yn gyflawn, a dwi'n saliwtio'r datblygwyr am wrando ar yr adborth sy'n cael ei bostio ar Steam a chyfryngau cymdeithasol; maent yn ymwybodol o'r chwarae gêm a materion animeiddiad ac yn datrys y rhain. Yr un peth byddwn yn godi, am ei fod yn bwysig i mi, ydy'r ffactor arswyd. Mae popeth dwi wedi'i ddisgrifio uchod yn gosod y llwyfan ar gyfer gêm arswyd gwych, ond doedd dim yn y Beta yn codi ofn arnaf i. Dydy'r golwg dros yr ysgwydd ddim yn dda ar gyfer trochiad (agwedd pwysig o arswyd) ac mae pwy bynnag sydd yn gyfrifol am y sain angen cael eu hatgoffa bod distawrwydd yn gallu bod yn fwy ofnus nac unrhyw effaith sain. Yn y lefelau tanddaearol mae'r rhuo parhaol o angenfilod yn lleihau'r ffactor ofn: yn lle meddwl "O na, gallaf glywed rhywbeth yn sleifio o gwmpas yn agos" mae gen ti sŵn parhaol o gnoi a chwyno sydd yn dod yn sain cefndir yn hytrach nag ynghlwm ag unrhyw fygythiad dirnadwy. Darganfyddais, os wyt ti'n pwyso seibiant yn y gêm mae'r angenfilod yn distewi ac mae gen ti sŵn ysgafn o ddŵr yn diferu: mae hyn yn creu effaith llawer mwy arswydus na'r cacoffoni o angenfilod yn cnoi.

Ar y cyfan, byddwn yn dweud bod gan Illumination botensial pendant, gyda digon o elfennau i'w gadw rhag cael ei labelu fel clôn Left For Dead arall. Dwi'n hyderus bod yr holl broblemau gyda'r gêm yn gallu cael ei ddatrys a dwi'n parhau i fod yn optimistaidd bod hyn yn digwydd cyn y rhyddhad. Ond roedd yna dipyn ohonynt a dwi'n cyfaddef fy mod i'n poeni ychydig bod y dyddiad rhyddhau yn "2015 buan". Dwi'n gobeithio byddant yn disgwyl ychydig fisoedd eto i wneud yn siŵr bod y problemau bach wedi'u datrys, gweithredu gwelliannau a sicrhau bod y gêm arswyd yma yn deilwng o'r etifeddiaeth Alone In The Dark, ond mae hyn yn benderfyniad i Atari.

Cysylltiadau
Gwefan swyddogol Alone In The Dark
Darllen mwy o adolygiadau gemau
Efo diddordeb mewn adolygu gemau cyfrifiadur sydd yn cael eu rhyddhau? Os wyt ti rhwng 11-25 oed ac yn byw yng Nghymru yna rho floedd i ni neu ymuna â'n grŵp Facebook.

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50