Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Pwy Sydd yn Siarad Ar-lein Gyda Dy Frawd Neu Chwaer Fach Mewn Gwirionedd?

Postiwyd gan Charlotte_NSPCC o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 20/01/2015 am 14:03
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Diwylliant, Addysg, Pobl, Chwaraeon a Hamdden, Materion Cyfoes

  • Cartŵn o'r cymeriad Alex o fideo'r NSPCC
  • Cartŵn o'r cymeriad Alex o fideo'r NSPCC

English version // Yn Saesneg

Mae'r rhyngrwyd yn declyn hyfryd - yn rhoi bob math o bosibiliadau i ddysgu ac adlonni.

Mae'n dod â phobl yn agosach nag erioed o'r blaen.

Cymaint fel bod pobl ifanc yn treulio llawer iawn o'u hamser ar-lein, bod hyn yn ystod gwersi ysgol, yn gwneud ymchwil ar gyfer gwaith cartref neu sgwrsio gyda ffrindiau yn eu hamser rhydd.

Mewn gwirionedd, mae'r gwahaniaeth rhwng cymdeithasu gyda rhywun mewn 'bywyd go iawn' ac ar-lein wedi dod yn fwy aneglur nac erioed. Roeddet ti'n arfer gorfod mynd allan i gyfarfod gyda ffrindiau, ond nawr fedri di sgwrsio, rhannu lluniau a chwarae gemau gyda phobl arall wrth gyrlio ar y soffa yn dy 'onesie' uncorn.

Ond dyma ble ddaw ochr tywyllach y rhyngrwyd.

Mae rhwydweithiau cymdeithasol ac apiau eraill wedi agor y posibilrwydd o ryngweithio gyda phobl ti ddim yn eu hadnabod ledled y byd ar glic botwm. Ac nid yw hyn yn beth da bob tro, yn enwedig i blant iau yn defnyddio'r rhyngrwyd. Efallai bod dy fam, tad neu ofalwr wedi dysgu ti o oedran ifanc bod rhannu yn beth da, ond mae gwneud hynny ar-lein yn gallu bod yn beryglus iawn.

Bydd gan nifer ohonoch frodyr neu chwiorydd rhwng 8 a 12 oed sydd yn cychwyn adeiladu bywydau cymdeithasol ar-lein. Efallai byddant yn dod atat ti fel eu brawd/chwaer h?n i ddysgu sut i chwarae Minecraft, sut i ddefnyddio Snapchat neu sut i hidlo lluniau yn dda i wneud iddynt edrych fel Taylor Swift. Mae hynny am eu bod yn edmygu ti fel mentor ac mae beth bynnag ti'n ei ddefnyddio yn sicr o fod yn c?l! A dyna pam, yn ogystal â rhannu'r holl awgrymiadau a fideos You Tube doniol gyda nhw, mae'n syniad da sicrhau eu bod wedi'u paratoi yn dda ar gyfer peryglon y rhyngrwyd.

Ni fyddet ti byth yn gadael i dy frawd neu chwaer fach fynd i mewn i gar gyda dieithryn, felly mae angen cadw llygaid arnynt yn y byd ar-lein hefyd a sicrhau nad ydynt yn rhannu unrhyw beth ar-lein gyda phobl nad ydynt yn adnabod. Efallai nad fydd dy fam, dad neu ofalwr wedi clywed am Whatsapp, Twitter neu unrhyw un o'r Apiau eraill ti'n ei ddefnyddio'n ddyddiol. Efallai eu bod nhw'n cael trafferth llunio neges testun hyd yn oed, heb sôn am fod yn rhugl yn iaith y rhyngrwyd. A golygai hyn nad ydynt yn llawn ymwybodol o'r peryglon neu pa mor hawdd ydyw i ddieithrion gysylltu gyda phlant. Ond dyma ble fedri di helpu i'w harwain yn y cyfeiriad cywir.

Mae ymgyrch Share Aware yr NSPCC yno i roi help llaw i rieni wrth gadw eu plant yn ddiogel ar-lein. Rydym eisiau i bob person ifanc sydd yn defnyddio'r rhyngrwyd i fod wedi'i baratoi'n llawn - i wybod beth sydd yn iawn a beth sydd wir ddim.

Beth fedri di ei wneud i sicrhau bod dy frodyr neu chwiorydd iau yn ddiogel ar-lein?

Ydy dy rieni wedi clywed am yr ymgyrch Share Aware? Mae gennym declyn magu plant ar ein gwefan sydd yn defnyddio iaith chwalu jargon i helpu datglymu�r we. Mae posib i dy rieni ei ddefnyddio unrhyw bryd bydd dy frawd neu chwaer fach eisiau lawrlwytho apiau newydd, i weld pa mor ddiogel ydyw a beth sydd yn rhaid bod yn wyliadwrus amdano. Mwy o wybodaeth ar gael yma.

Wyt ti wedi gweld pidyn Alex? Efallai dy fod eisiau dangos fideo'r NSPCC I Saw Your Willy i dy frawd neu chwaer iau, am sut mae pethau yn gallu mynd o'i le yn sydyn iawn wrth rannu lluniau ar y rhyngrwyd.

Mae Canolfan Diogelwch CEOP (Canolfan Cam-fanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein) yn le gwych i gael cyngor a help - mae yna ganolfan adrodd i'r Heddlu ar gyfer ymddygiad amhriodol ar-lein.

Dydd Mawrth 10fed Chwefror ydy Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, cadwa lygaid allan am erthyglau pellach am amddiffyn dy hun ac eraill ar-lein.

MeicCymru.org - Ffonio, neges testun neu negeseuo sydyn (IM) am ddim, 24/7, gyda dy gwestiynau neu bryderon yn gyfrinachol.

Gwybodaeth - Pobl yn Dy Fywyd - Cyfathrebu a Phan Aiff Pethau O'u Lle

Eisiau ennill crys-T Sprout? Llenwa Arolwg Bodlonrwydd theSprout!

Digwyddiadau - Cyfarfod Gr?p Golygyddol Sprout Ionawr 2015

Erthyglau - Categor�au - Technoleg

Ar y We - Gwybodaeth Diogelwch

Erthyglau Perthnasol:

*Cyflwyna dy stwff i'w gyhoeddi yma*

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50