Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Prynhawn Gyda Ceri Dupree - Cyfweliad

Postiwyd gan SamuelPatterson o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 22/08/2014 am 09:32
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Comedi, Diwylliant, Ffasiwn, Pobl, Llwyfan

  • Ceri Dupree fel Dame Edna
  • Poster Fit For A Queen

English version // Yn Saesneg

Gan yr Is-Olygydd: Noda bydd rhai darllenwyr yn meddwl bod peth o'r iaith yn yr erthygl yma yn sarhaus neu'n atgas.

"Mae yna pwffs sydd yn gwisgo ffrogiau, ac mae yna ddiddanwyr sydd yn gwisgo ffrogiau," meddai Ceri Dupree wedi dadwisgo yn lolfa ddirgrynol ei gartref ym Mhenarth.

Mae yna bosteri o'm nghwmpas sydd yn mynd yn ôl degawdau gydag enw ac wyneb Dupree drostynt. Mae yna wisgoedd helaeth, cannoedd o lyfrau ar y waliau melyn, dodrefn afradlon wedi'i wasgaru ar y carped pinc llachar. Mae popeth yn orwych, yn dy wyneb, ond dyma sut un ydyw.

Dydy gwisgo mewn drag, canu 'I Will Survive', a gwneud cwpl o jôcs pidyn a ffani ddim yn gwneud ti'n berfformiwr." Mae Dupree yn bendant yn awdurdod ar beth sydd yn cyfri fel perfformiad. Mae ei daith bresennol, Fit for a Queen, yn nodi 30 mlynedd yn y diwydiant adloniant ac yn y cyfnod yma mae wedi perfformio ledled y byd, nid yn y DU yn unig, ond ledled Ewrop: yn Yr Almaen, Ffrainc, Sbaen, Yr Iseldiroedd a Groeg, yn ogystal â De Affrica a'r Seychelles.

Ond beth ydy ei act?

"Dwi ddim yn hoff o'r term 'brenhines drag' am ei fod yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd ddifrïol bob tro. Mae bob tro'n wamal a dwi ddim yn hoffi hynny. Dwi erioed wedi. Dwi ddim yn hoffi 'personadwr benyw' hyd yn oed ond mae pobl yn gorfod rhoi label ar bobl. Dwi'n gallu byw gyda 'act drag', ond yn casáu 'brenhines drag'. Mae'n codi ias arnaf. I mi, mae'n disgrifio rhyw ddyn amheus mewn tafarn diflas yn gwneud hwyl am ben dynes, wedi gwisgo fel lleian (nun) beichiog, yn chwifio cwcw o gwmpas yn meimio i record Dusty Springfield. Wastad yn cael ei wneud mewn ffordd wawdus, ac nid dyna dwi'n ei wneud. Dwi'n gweithio'n galed i gyflawni beth dwi'n ei wneud a dwi ddim eisiau rhywun yn bychanu hynny. Dwi ddim am dderbyn hynny."

Dwi'n gofyn pam bod ganddo'r fath ganfyddiad o ddrag, yn gweithio mewn amgylchedd mor debyg. Ydy'r ffordd mae drag yn cael ei gynrychioli yn y cyfryngau yn rhywbeth i wneud â hyn?

"Ydy. Byddwn i ddim yn mynd i weld hanner y sioeau drag brwnt yma. Ni fyddwn yn rhoi ystyriaeth iddynt. Mae yna lawer o rai doniol i'w cael. Mae yna lot o ddynion allan yna yn perfformio act drag, yn ei wneud yn dda, yn ei wneud yn glyfar. Ond, yn anffodus, mae yna gannoedd, feiddiwn i ddweud miloedd, mwy, sydd ddim yn gwybod beth maen nhw'n ei wneud a ni ddylent ei wneud.

"Mae'r enwau yn gwneud i mi farw. Ti'n gwybod, Tammy Tampaz, neu Philippa Mihole. Annette Curtain. Ti'n meddwl 'Pam ti'n gwneud hyn? Pam?' ac mae hynny yn rhoi enw drwg i'r holl beth. Felly, efallai bydd rhywun yn mynd i weld yr act drag yma. 'Wnewch chi plîs roi croeso i'r llwyfan i,' dwi ddim yn gwybod, 'Louise Liphchitz!' ac mae'r peth yma yn dod ymlaen, ac mae'n codi cywilydd, ti'n gwybod? Ac nid oes ganddynt act. Maent yn tynnu bachgen ifanc fel ti allan o'r gynulleidfa. Maent yn tynnu dy drôns i lawr. Maent yn gwneud i ti ddangos dy ben ôl a hyn a llall. Dydy hynny ddim yn dalent, Dydy hynny ddim yn berfformiwr. Mae hynny'n rhyw act drag hurt yn codi cywilydd ar aelod o'r gynulleidfa. Nid yw'n glyfar, ti ddim wedi meddwl am ddim byd, ti ddim wedi ysgrifennu cân glyfar, ti ddim wedi dweud stori glyfar neu jôc ddoniol."

Yn edrych  o gwmpas yr ystafell, ti'n gweld ei fod yn cymryd ei waith o ddifrif. "Dwi'n falch iawn o'r holl waith dwi wedi'i wneud. Dwi'n gweithio'n galed. Dwi'n falch o'm hun am hynny. Dwi ddim yn adnabod llawer o bobl sydd yn gweithio fel dwi'n gweithio ac yn gwneud beth dwi'n ei wneud. Mae'n waith caled. Hyd yn oed y logisteg o symud y stwff o un lleoliad i'r llall, heb sôn am gyrraedd yno. Dwi'n gorfod cyrraedd sioe chwe awr cynt. Os yw'n sioe theatr, weithiau naw awr."

Rydym yn parhau i drafod y dirywiad ymddangosiadol o ddosbarth a thalent mewn sawl perfformiwr heddiw. Fedri di ddweud bod Ceri yn gefnogwr talent a pherfformiad. "Yr unig ddynes dwi erioed wedi personadu dwi ddim yn hoffi ydy Jordan, Katie Price. I mi, os dwi'n onest, dim ond slag sydd wedi cael dipyn o lwc ydy hi. Dangosodd ei baps a Ta-Da! Ond ni all wneud dim. Fedra hi ddim canu, fedra hi ddim dawnsio, fedra hi ddim actio, fedra hi ddim personadu. Cynnyrch ydy hi. Nid oes ganddi dalent, a dwi'n hoffi pobl gyda thalent.

"Dwi wrth fy modd gyda Paloma Faith. Sut dydy'r ferch yna ddim ar y brig mae'n ddirgelwch. Dwi'n caru ei phersona, ei thalent, ei edrychiad; popeth. Dwi'n meddwl ei bod hi'n hollol, wirioneddol wych. Yna sut gall rhywun fel Britney Spears fod yn seren ryngwladol fawr pam fedra hi ddim canu hyd yn oed. Mae popeth yn cael ei gymysgu yn y stiwdio."

 photo ceridupree1_zpsa1e274ca.jpg

Ceri / Gaga

Dwi'n gofyn os bydd posib gweld Paloma yn y sioe yn fuan.

"Y peth ydy gyda hi, mae hi'n hyfryd ond dydy hi ddim yna eto i'r cyhoedd cyffredinol, os ti'n deall beth dwi'n ei feddwl. Ond gallet ti gan fydda lawer o bobl yn ei hadnabod hi. Dwi'n chwarae gyda'r syniad ohoni hi fel fy 'nioddefwr' nesaf fel petai. Dim ond bod pobl yn chwerthin, dyna ydy'r prif beth. Gyda'r rhai ifanc, nid ydynt yn gwybod pwy ydy Zsa Zsa Gabor, ond dwi'n gosod y sefyllfa. Dwi'n dweud bod hi'n actores Hwngaraidd yma, sy'n dal y record am y nifer mwyaf o wŷr yn Hollywood, ac yna maen nhw'n chwerthin ar yr acen Hwngaraidd yma, y wig felen lachar, merch sydd yn poeni am ddiemwntau a ffyrrau yn unig. Mae'n ymwneud â beth sydd yn gweithio ar yr adeg."

Ac mae amser yn bendant wedi bod yn rhywbeth o bryder. Gyda llai a llai o bobl yn mynychu'r theatr, gyda thymhorau'r haf wedi marw, a mynediad i adloniant ar gael 24/7, nid yw'n syndod bod llawer o berfformwyr yn poeni.

"Mae'n ymdrech i gael pobl allan. Pan gychwynnais yn 1983, roedd yn gyfnod gwahanol. Roedd yna dair sianel, roedd gen ti BBC1, BBC2 ac roedd gen ti ITV, efallai bod sianel 4 allan erbyn hynny, dwi ddim yn gwybod. Felly nid oedd cyfryngau cymdeithasol, nid oedd YouTube, nid oedd Facebook, nid oedd Twitter, nid oedd Sky, nid oedd gen ti'r cannoedd o sianeli sydd yna nawr. Roeddwn yn mynd drwy'r sianeli un noson ac roedd pethau hap fel 'Pwy Fydd Yn Caru Fy Nghi?' a dwi'n meddwl 'Ydym ni angen hyn?' Nid ydym. Gyda adloniant byw, ti wedi ymladd yn erbyn hyn trwy dy fywyd ac mae'n mynd yn waeth."

Beth am y rhai sydd eisiau cael i mewn i'r theatr, sydd eisiau bod yn berfformwyr ar y llwyfan.

"Nid oes unrhyw obaith ganddynt. Dwi ychydig mwy lwcus na nhw. Dwi wedi sefydlu fy hun ychydig mwy wedi bod o gwmpas mor hir. Ond dwi ddim yn seren fawr. Ond dwi wedi gwneud cysylltiadau, mae gen i ddilynwyr, mae pobl yn dod. Ond weithiau ti'n cerdded allan i theatr 700 sedd a dim ond tua 60 i 80 o bobl sydd yno. Rhai nosweithiau dwi'n cerdded allan i dŷ llawn. Nid oes posib rhagweld hyn, os gallet ti, bydda pawb yn filiwnydd."

Ond wrth archwilio'r ystafell fwyta, ti'n gweld bod Ceri wedi gwario llawer iawn o arian ar ei sioe. Agorodd y drws i gannoedd o wisgoedd, llif o blu estrys gwerth cannoedd o bunnoedd. Mae'n pwyntio at un bluen oedd yn costio £25 y bluen. "Roedd y wisg ddrytaf dwi wedi'i wisgo ar y llwyfan wedi costio dros £7,000 ar gyfer sioe pantomeim," ac wrth edrych o gwmpas, nid yw'n anodd credu hyn. Mae'r gwisgoedd yn anhygoel, o hetiau tyrog i fŵts careiau, o focsys llawn amrannau a boas plu hir. Fedri di ddweud ei fod yn ddyn gyda steil. Nid oes ganddo amser am taci. Nid oes ganddo amser am rhad.

"Os dwi'n gweld un act teyrnged ABBA neu Tina Turner arall... Nid ydynt yn edrych fel nhw hyd yn oed, heb sôn am swnio fel nhw. Cwpl o flynyddoedd yn ôl, roeddwn yn gweithio gyda act teyrnged Elton John. Roedd yn edrych fel Benny Hill. Dywedais wrtho 'Dylet ti wedi gwneud act teyrnged Benny Hill. Ti ddim yn edrych fel Elton John. Ti ddim yn swnio fel Elton.' Dwi ddim yn deall. Maen nhw i gyd yn meddwl eu bod yn gallu ei wneud 'Beth wnawn ni? Cael pâr o fflêrs gwyn, bŵts platfform, dau dabard gwyn, a chwpl o wigiau melyn, wigiau coch, ac yna rydym yn fand teyrnged ABBA.' Ac maen nhw'n warthus. Gwarthus. Ac mae yna filoedd ohonyn nhw. Dwi wedi gweld nhw mewn lleoliadau gwyliau."

Ac nid yr olwg berffaith mae'n mynnu chwaith, ond y dalent a'r perfformiad i ganmol hyn. "Llynedd roedd y Royal Variety Performance yn ofnadwy. Y gwaethaf erioed. Dylai pwy bynnag sy'n gyfrifol am ei roi at ei gilydd gael ei lusgo i'r cefn a'i daro dros y wyneb efo mop gwlyb wedi'i drochi mewn asid. Y 'Royal Variety Show'. Dyna ddylai fod. Fe ddylai fod yn ddifyrrus, dylai fod yn sydyn. Mae'r bobl anghywir yn ei wneud. Dwi'n adnabod pobl sydd yn gynhyrchwyr, dwi wedi gwneud pantomeimiau iddynt. Dylai ei roi iddyn nhw. Dynion sioe. Pobl sydd yn gwybod beth maen nhw'n ei wneud. Nid cynhyrchwyr a gweithredwyr teledu. Arhoswch yn eich swyddfeydd."

 photo ceridupree-shirleybassey1_zps19172c46.jpg

Ceri fel y Gymraes wych, Shirley Bassey, un sydd wedi perfformio yn y Royal Variety wyth gwaith

Rydym yn dechrau trafod ei act mewn mwy o fanylder.

"Dwi byth yn chwilio i dramgwyddo; ydw dwi'n dynwared, ond nid mewn ffordd erchyll, bychanu. Dwi'n dathlu'r merched gwarthus, gwych yn y byd adloniant. Ydw, dwi'n eu dynwared er mwyn diddanu pobl, ond dwi ddim yn bod yn gas, yn bersonol, nac yn sbeitlyd. Os wyt ti'n gwneud Joan Collins, y ddynes sydd wedi cael pum gŵr. Mae hi wedi bod yn dipyn o hogan. Priododd Catherine Zeta Jones hen seren Hollywood gydag arian. Rhyfedd hynny, Catherine. Ond pan gafodd Michael Douglas ddiagnosis o gancr, tynnais Catherine allan o'r sioe oherwydd bydda hynny wedi bod yn ddi-chwaeth iawn. Pan fu farw Amy Winehouse, tynnais i hi allan o'm sioe am ddeunaw mis, bron i ddwy flynedd gan y byddai wedi bod yn ddi-chwaeth iawn oherwydd y ffordd bu iddi farw. A pan ddaeth Amy yn ôl i'm sioe, roedd hyn yn llawer mwy dof, ddim cymaint dros ben llestri. Doeddwn i ddim yn gwawdio; roeddwn yn ei wneud fel teyrnged atgofiant."

Ond sut beth ydy personadu rhywun sydd wedi marw?

"Mae'n dibynnu pwy oedd y ddynes. Ni fyddet ti byth yn gallu dynwared y Dywysoges Diana. Ar ôl 17 mlynedd hyd yn oed, ni fydda'n ddoniol. Ond gallet ti wneud Marilyn Monroe, er nad bu farw hithau mewn amgylchiadau grêt. Mae'n debyg ei bod wedi lladd ei hun. Yr hen sêr sydd wedi marw bydda i'n dynwared ydy Marlene Dietrich, Zsa Zsa Gabor, Bette Davis, Mae West, a'r hen sêr Hollywood i gyd, ond ni wnaethant farw mewn amgylchiadau erchyll. Achosion naturiol oedd eu marwolaeth.

"Dwedaf stori ddoniol i ti. Dwi wedi bod yn gwneud Marlene Dietrich yn fy sioe am flynyddoedd, a gofynnodd rhywun wrtha i pan oeddwn i'n byw yn Llundain, fyddwn i'n gwneud 'Noson gyda Marlene Dietrich'? Mae gennym fand yn y clwb yma yn Camden, trefnom ddyddiad a pan gyrhaeddais yn y prynhawn i wirio'r sain gyda'r band, roedd yna lwyth o bobl ym mhobman; camerâu, popeth. A pan gyrhaeddais dywedodd fy ffrind i mi 'Ceri, fedri di ddim credu'r peth. Mae Marlene Dietrich newydd farw.' Dywedais 'Ti'n tynnu fy nghoes.' 'Na, mae hi newydd farw ym Mharis awr yn ôl.' Ni allwn gredu'r peth. A'r noson honno, roeddwn i ar Newyddion Deg: 'Mae Marlene Dietrich newydd farw ac mae pobl ledled y wlad wedi bod yn talu teyrnged, ac mae un perfformiwr, Ceri Dupree, wedi creu teyrnged ei hun.' A dyna le oeddwn i'n canu 'Falling in Love'. Roedd o ar Trevor MacDonald hefyd. Ychydig flynyddoedd cynt, cefais gais i wneud 'Noson Gyda Bette Davis', ac wythnos cynt, bu farw. Cysylltodd y Guardian a gofyn 'Gawn ni wneud erthygl arnat ti Ceri. Fe wnes di Bette Davis a bu farw, yna fe wnes di Marlene Dietriech a bu farw. Pwy wyt ti am wneud nesaf?' a dywedais 'Wel, beth am gael pobl i ysgrifennu ataf yn dweud pwy maen nhw eisiau i mi wneud nesaf,' a'r ymateb mwyaf poblogaidd oedd Margret Thatcher.

"Mae Margret Thatcher wedi marw nawr, ond gallet ti ei gwneud hi nawr. Roedd hi fel Marmite. Mewn rhai llefydd roedd pobl yn ei bwio. Dwi ddim wedi gwneud hi am flynyddoedd, ond pan oeddwn i, bydda bobl yn ei bwio hi, roeddent yn ei chasáu. Roedd o fel y Frenhines Ddrwg mewn pantomeim. Pan fyddaf yn gwneud Camilla i bobl nawr, dwi'n dweud, 'Helo, fi sydd yma, brenhines eich dyfodol,' ac mae'r merched yn mynd 'NA!' Fyddi di byth yn frenhines!' a dwi fel 'Dim ond jôc ydyw.' Ond mae casineb enfawr tuag ati mewn rhai llefydd. Ac yna mae rhai pobl sydd yn flin, 'Rhag dy gywilydd di yn tramgwyddo'r teulu brenhinol wrth wneud hynna i Camilla!' ond dwi ddim yn gwneud dim i Camilla. Dwi ddim yn adnabod y ddynes. Mae hi yna. Dwi ddim yn ei hoffi hi. Dwi ddim yn ei chasáu. Nid oes gen i farn arni o gwbl.

"Y ffaaaaaaabiwlys"

"Y peth efo'r hen sêr Hollywood ydy roedd ganddynt yr hud yma am eu bod yn gweithio ar fod yn sêr 24 awr y dydd. Doeddet ti byth yn darllen dim amdanynt. Mae fel ein Brenhines. Ti byth yn gweld y Frenhines heb ei pharatoi. Ti byth yn ei gweld ddim yn edrych yn berffaith. Ti byth yn ei gweld heb golur. Felly mae pobl eisiau mwy ohoni. Mae pobl wedi swyno gyda hi am fod rhywbeth hudol yna. Ond dydy pobl y dyddiau hyn ddim yn poeni. Maen nhw'n slabran o gwmpas yn beth bynnag; ddim yn poeni os ydynt yn cael tynnu eu lluniau, hyd yn oed os ydynt yn gorwedd ar y llawr mewn llyn o chwyd. Nid ydynt yn poeni; ti'n deall beth dwi'n ei feddwl? Mae'r system sêr wedi diflannu. Ond ti'n gweld, mae Paloma Faith dal efo'r peth yna. Dyna sydd yn ei gwneud yn chwedlonol."

Nid yw'n cael ei adnabod fel "y ffaaaaabiwlys Ceri Dupree" am ei dderbyniaeth o gyffredinedd. Efallai bod Dupree yn dod ar draws fel bod yn ystyfnig, ac efallai ei fod o, ond golygai hyn ei fod yn gwybod beth mae eisiau, beth sydd angen ei wneud, ac ni fydd yn derbyn dim llai. Mae eisiau talent, mae eisiau perfformiad, mae eisiau gwreiddioldeb, ac mae'n darparu hyn ar y llwyfan trwy flynyddoedd o hunanfeirniadaeth lem. Dim ond y gorau sydd yn iawn iddo, a dim ond y gorau fyddi di'n ei gael ganddo.

"Byddaf yn gweithio am o leiaf 20 mlynedd arall. Wel, 18 mlynedd. Dwi eisiau gorffen yn 68 oed oherwydd byddaf wedi bod yn ei wneud am 50 mlynedd wedyn. Ond fedri di ddim dweud. Efallai mewn pum mlynedd byddaf wedi cael digon. Neu efallai byddaf dal i fynd yn 78 gyda phobl yn dweud 'Ceri, beth wyt ti'n ei wneud?' Rydym yn siŵr o ddarganfod."

Bydd Ceri Dupree yn perfformio ei Sioe Pen-blwydd 30, Fit for a Queen yn New Theatre Caerdydd ar 12fed a 13eg Medi 2014. Gellir cael tocynnau yma neu wrth ffonio 029 2087 8889.

Os wyt ti'n berson ifanc ac eisiau cyfleoedd cyfweld fel hyn, ymuna â'n Grŵp Golygyddol gwirfoddol.

Darganfod Tebyg

Cyfweliad: Ray Quinn

Cyfweliad: Vannessa o'r Saturdays

Cyfweliad: Charlotte Church

Clicia yma i weld yr holl gyfweliadau ar theSprout

Clicia yma i weld ein Calendr Digwyddiadau Caerdydd

*********************************************************************************************************************

Mwy
Erthyglau - Categorïau - Comedi
Erthyglau - Categorïau - Cerddoriaeth
Erthyglau - Categorïau - Llwyfan
Erthyglau - Categorïau - Chwaraeon a Hamdden
Gwybodaeth/Cyngor - Pethau I'w Gwneud - Y Celfyddydau
Gwybodaeth/Cyngor - Dy Fyd Di - Diwylliant
Sefydliadau/Cyfeirlyfr - Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru - Celfyddydau Perfformio i Bobl Ifanc
Digwyddiadau - Cyfarfod Grŵp Golygyddol Sprout: Awst 2014

*Cyflwyna dy stwff i'w gyhoeddi yma*

Eisiau ennill crys-T Sprout? Llenwa'r Arolwg Bodlonrwydd theSprout!

Credyd Delweddau: Lluniau'r Wasg Ceri Dupree a Delwedd Poster y Daith Swyddogol (Cut)

#yourshoutyoursprout #youcreatethenews

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50