Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

NSPCC: Nam Yn Y Gyfraith

Postiwyd gan Charlotte_NSPCC o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 20/11/2014 am 10:02
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Diwylliant, Addysg, Materion Cyfoes, Gwaith a Hyfforddiant, Gwirfoddoli

  • Merch yn edrych ar ffôn

English version // Yn Saesneg

Fe wnaeth NSPCC lansio ei ymgyrch Flaw in the Law ddydd Gwener 24 Hydref 2014, i gynnig y dylid creu trosedd benodol lle bydd oedolyn yn anfon cyfathrebiad rhywiol yn fwriadol at blentyn.

Mae cam-drin plant a phobl ifanc ar-lein bellach yn un o'r heriau amddiffyn plant allweddol sy'n wynebu ein cymdeithas heddiw.

Rydym yn gwybod fod llawer o blant a phobl ifanc yn ymddwyn yn beryglus ar-lein, yn cynnwys cysylltu � phobl nad ydynt yn eu hadnabod yn uniongyrchol trwy rwydweithiau cymdeithasol, rhannu gwybodaeth bersonol sy'n eu gwneud yn agored i niwed a rhannu lluniau a fideos anweddus ohonynt hwy eu hunain � chyfoedion a dieithriaid. Bydd pobl ifanc yn dweud wrthym eu bod yn profi llawer iawn o fathau newydd o gamdriniaeth ar raddfa na welwyd o'r blaen, a bydd llawer o rieni yn dweud wrthym mai cadw eu plentyn yn ddiogel ar-lein yw eu prif bryder o ran lles eu plentyn.

Ar ddechrau 2015, byddwn yn lasio ymgyrch sylweddol wedi'i hanelu at rieni, a fydd yn canolbwyntio ar ddarparu gwybodaeth er mwy cynorthwyo i warchod eu plant yn well ar-lein, rhoi gwybodaeth iddynt am safleoedd rhwydweithio cymdeithasol a hefyd rhoi'r dulliau iddynt i siarad � phlant ifanc mewn modd sy'n addas i'w hoedran ynghylch sut gallant gadw'n ddiogel ar-lein.

Gwyddom trwy ChildLine fod llawer o blant yn cael eu paratoi i bwrpas rhyw ar-lein, ond yn gynyddol, nid cwrdd �'r plentyn yw bwriad y camdriniwr, ond perswadio'r plentyn i gyfnewid negeseuon rhywiol eglur. Yn yr achos hwn, rydym yn pryderu nad yw'r gyfraith fel y mae yn darparu amddiffyniad digonol. Felly, mae'r NSPCC yn galw am greu trosedd newydd fel bydd hi'n anghyfreithlon i oedolyn gyfnewid cyfathrebiadau rhywiol yn fwriadol � phlant, i sicrhau fod y gyfraith yn gallu dal i fyny � thechnoleg.

Sut fedri di helpu?

Rydym wedi lansio e-ddeiseb - mae arnom angen cymaint ag y gallwn o gefnogwyr i gofrestru a rhannu'r ddeiseb

Cyfryngau Cymdeithasol: Trydara i gefnogi "Rwy'n cefnogi ymgyrch Flaw in the Law  #flawedlaw @nspcc neu Hoffa a Rhanna dy bostiadau Facebook yn www.facebook.com/nspcccymruwales

Cysylltiadau Defnyddiol:

  • THINKUKNOW - Gwefan wych yn llawn gwybodaeth am Ecsploetiaeth Rywiol
  • What Is Sexting? - Cyngor ac arweiniad gwych
  • Canolfan Ddiogelwch CEOP - Sut i roi gwybod am bryderon a chael cymorth
  • GetSafeOnline - Dysga sut i warchod dy hunan a dy gyfrifiadur ar-lein
  • MEIC - Ffonia, anfona negeseuon testun neu negeseuon ebrwydd am ddim, 24/7, yn gyfrinachol, i drafod dy gwestiynau neu dy bryderon

A hoffet ti ennill crys-T Sprout? Llenwa Arolwg Bodlonrwydd Sprout!

Ar y We - Gwybodaeth Ynghylch Diogelwch

Gwybodaeth - Y Gyfraith a Hawliau

Gwybodaeth - Rhwydweithio Cymdeithasol

Gwybodaeth - Camdriniaeth

Erthyglau cysylltiedig:

*Cyflwyna dy waith i gael ei gyhoeddi yma*

Ffynhonnell y Ddelwedd: Gwefan NSPCC

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50