Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Mwy O Bobl, Mwy O Lanast

Postiwyd gan potterwec o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 09/06/2014 am 11:01
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Hinsawdd, Amgylchedd, Bwyd a Diod, Iechyd, Pobl

  • llestri budr

English version // Yn Saesneg

Dwi'n byw mewn tÅ· myfyrwyr sydd efo o leiaf saith o bobl troedio o gwmpas, yn llwyddo i greu llanast a budredd go dda'r mwyafrif o'r amser.

Mae'n mynd yn anniben yn sydyn iawn.

Hyd yn oed ar ôl glanhad tŷ mawr, mae'r llestri yn llwyddo casglu o fewn ychydig oriau, cyn iddo droi'n ôl i edrych fel y gegin seimllyd sydd yn atgoffa rhywun o'r fflat yn Withnail & I.

Mae'r sefyllfa yn gallu cael ei gywiro, jyst, pam mai dim ond saith ohonom sydd yn y tÅ·. Drwy gael amserlen glanhau a chwtogi ar beth rydym yn ei ddefnyddio/gwastraffu, mae'n aros yn ddigon glan i'r llygod mawr droi'u trwynau a chwilio am rywle ychydig yn fwy seimllyd.

Ond mae popeth yn mynd yn rhemp pan fydd pobl yn dod draw. Mae amser, gofod ac adnoddau yn cael eu hymestyn i'r pwynt ble rydym yn defnyddio byrddau torri fel platiau, bysedd fel ffyrc, jygiau mesur fel gwydrau a crysau-t fel tyweli cegin. Os bydda mwy o bobl yn symud i mewn i'r tÅ·, ni fyddai'n gwneud gwahaniaeth ein bod yn cwtogi ar ein llanast. Ond os bydda bawb hanner mor anniben, bydda ddwbl y bobl yn sicrhau y byddem yn parhau i gyrraedd yr iselder difrifol sydd wedi digwydd cynt. Pan mae'r Fairy Liquid yn rhedeg allan, bydda dylwyth teg go iawn ddim yn gallu helpu hyd yn oed.

Yn y 60 mlynedd diwethaf, mae poblogaeth y Ddaear wedi treblu. Os yw'r boblogaeth am barhau i dyfu yn esbonyddol, bydd ein hymdrechion i fyw yn fwy cynaliadwy yn profi'n ofer. Efallai byddem yn darganfod ffordd i dorri i lawr ar ein hallyriad, ond ar y radd mae'r boblogaeth yn cynyddu, ni fyddem yn gallu atal yr anochel a bydd ein hadnoddau yn rhedeg allan. Yn yr un modd nad all fy nhÅ· ymdopi efo mwy nag saith o bobl yn byw ynddo, mae'r Byd yn mynd i gael trafferth ymdopi gyda mwy nag 7 biliwn o drigolion.

Os ydym yn dilyn mathemateg syml, byddwn yn dechrau deall maint y broblem. Mae David Suzuki yn disgrifio peryglon tyfiant esbonyddol yn glir iawn. Os oes gen ti facteria mewn profdiwb sydd yn tyfu'n esbonyddol ac mae'n cymryd awr i lenwi'r profdiwb 100%, bydd yn cyrraedd hanner llawn mewn 59 munud, cyn iddo ddyblu eto. Yn y 58 munud, dim ond 25% llawn oedd o, 57 munud dim ond 12.5%. Y perygl ydy, yn sydyn, allan o unlle ymddangosai, mae poblogaeth y bacteria yn cynyddu'n wyllt. Beth sydd nawr yn ymddangos fel problem fach gyda gorboblogaeth, gallai ddod yn broblem enfawr cyn i ni gael amser i flincio.

A gwir, mae'n ofid bod Suzuki yn credu ein bod wedi cyrraedd y 59fed munud yn barod.

Wedi'i selio ar ragfynegiad gwyddonwyr, mae'n ymddangos fel bod tyfiant ein poblogaeth wedi cyrraedd y brig o gwmpas troad y mileniwm, ond bydd yn parhau i dyfu ar radd ychydig yn fwy araf. Efallai nad fydden yn deffro i filiwn mwy o fabanod yn wylo dros nos, ond mae'r radd mae'n arafu iddo yn debyg i gar yn gyrru 100 milltir yr awr tuag at ymyl clogwyn ac yn chwarae â'r syniad o frecio cyn i ni fynd oddi ar yr ochr.

"Bydda'n well gan y ddynolryw ladd eu hunain yn hytrach nag dysgu rhifyddeg" - Bertrand Russell

Efallai byddem yn gallu parhau i ddarganfod ffyrdd i gynnal poblogaeth sy'n tyfu. Efallai byddem yn gallu defnyddio'r Lleuad a mynd draw i Mars, ond ni fydd yn rhy hir cyn i'r boblogaeth ddyblu eto draw yno a byddem yn chwilio am gartref arall i fynd iddo. Un ffordd neu'r llall, rydym yn sicr o redeg allan o ddewisiadau ar y raddfa hon. Felly yn sicr dylai brwydro gorboblogaeth fod yn fater o frys.

Y cwestiwn ydy, oes yna ffordd foesegol a chyfreithlon o wneud hyn? Beth sydd yn dod i'r meddwl yn syth ydy polisi un plentyn Tsiena. Mae'n gwneud synnwyr mathemategol, ond un canlyniad ofnadwy o hyn ydy bod llawer o fabanod benywaidd wedi cael eu gadael i farw, gan fod rhieni yn bendant bod yr unig blentyn yn fachgen, fel bod yna fwy o gyfle iddo ddarparu iddyn nhw wrth iddo dyfu i fwy o gyfleoedd gwaith.

Mae'n amheus y byddai'n bosib gorfodi'r drefn hon ym Mhrydain. Mae cyfreithiau'n ymddangos fel eu bod yn dal llai o awdurdod a pherygl pan maen nhw'n cael eu torri - ydy hi'n realistig y gallai unrhyw un gael ei gloi i fyny am roi genedigaeth i fwy nag un plentyn? Yn lle hyn gallem ni ganolbwyntio ein hegni ar wneud bodolaeth heb blant yn fwy ffasiynol. Hyrwyddo bodolaeth hedonistaidd hunanol: 'Peidiwch â chael plant, arbedwch eich arian'. Dylai annog mabwysiadu hefyd, ond yn y pen draw bydd y mwyafrif o bobl yn cael trafferth gwahanu o'r angen cynhenid i atgenhedlu a chael plant eu hunain.

Mae pobl yn tueddu cael mwy o blant mewn gwledydd llai datblygedig. Mae hwn yn batrwm clir y dylem ni fod yn talu sylw ato. Os bydda'r gwledydd yma yn dod yn llefydd mwy iach, mwy diogel a mwy cyfoethog i fyw, byddem yn gweld y cynyddiad poblogaeth yn y gwledydd yma yn arafu. Mae saithdeg y cant o allyriadau wedi cael eu cynhyrchu gan ugain y cant mwyaf cyfoethog y boblogaeth ac mae Banc y Byd wedi amcangyfrif bod 75-80 y cant o effeithiau newid hinsawdd yn cael ei deimlo gan y gwledydd sydd wedi datblygu lleiaf.

Bydd y byd Gorllewinol yn parhau i greu'r mwyafrif o'r problemau i gynaladwyedd, felly dylai bod mwy o rwymedigaeth i helpu'r gwledydd sydd yn dioddef sy'n cael mwy a mwy o blant yn y gobaith bod a) rhai yn para'n fyw; ac b) bydd rhai yn llwyddo gwneud bywoliaeth. Efallai bod pobl yn y gwledydd lleiaf datblygedig yn cael mwy o blant ar gyfartaledd, ond nid ydym wedi cysidro'r disgwyliad oes amrywiol  a'r potensial i ddisgwyliadau oes barhau i gynyddu ar yr un raddfa ag y maent i ychwanegu problemau pellach i orboblogaeth. Bydd llawer o blant sydd wedi'u geni i deuluoedd mawr mewn gwledydd tlawd yn marw yn ifanc, ond mewn gwledydd sydd â theuluoedd llai a bywydau mwy cyfoethog, mae pobl yn byw yn hirach ac yn hirach. Mae'n afresymol ceisio awgrymu na ddylem fod yn chwilio am ffyrdd i ymestyn ein bywydau, ond eto mae hyn yn ychwanegu i'r broblem.

Yn agosach at adref, roedd yna newyddion calonogol iawn yn ymwneud â gorboblogaeth yng Nghymru. Yn ôl The Times, bydd Cymru efo'r canran lleiaf (8%) o dyfiant poblogaeth nag pedwar cenedl arall y DU dros y 25 mlynedd diwethaf. Bydd tyfiant Lloegr yn dyblu'r raddfa yma, mae mewnfudiad yn gyfraniad mawr iddo.

Tra bod tyfiant poblogaeth Cymru yn eithaf sefydlog, mae Adfywio Cymru yn gallu canolbwyntio ar helpu Cymru i ddod yn wlad fwy cynaliadwy. Mae ffocws cychwynnol yma, ond mae'n rhaid i ni fod yn ymwybodol bydd gorboblogaeth a diffyg cynaladwyedd unrhyw le yn y byd yn cael effaith ar bawb. Rydym wedi bod yn canolbwyntio cymaint ar y ffyrdd gallem ni diogelu ein hadnoddau fel ein bod efallai wedi esgeuluso'r ffyrdd gallem arafu tyfiant poblogaeth. Mae'n rhaid i ni roi mwy o sylw i'r mater yma gan mai dyma'r ffordd fwyaf effeithiol i barhau bodolaeth ddynol ar y ddaear.

A fyddai'r byd yn le gwell gyda 4 biliwn o bobl oedd efo bywydau gwych, cynaliadwy, neu 10 biliwn sydd ddim ond yn llwyddo i fyw yn unig? Mae'n gwestiwn anodd, heb ateb hawdd, ond mae'n un sydd yn rhaid ei wynebu, cyn bod y ddau opsiwn allan o'r cwestiwn.

Erthygl wreiddiol yma: http://willrenewwales.wordpress.com/2014/06/06/the-more-the-messier/

Gwybodaeth - Mabwysiadu

Digwyddiadau - Mehefin 2014: Cyfarfod Grŵp Golygyddol Sprout

Gwybodaeth - Mewnfudo a Cheisio Lloches

Mwy o erthyglau gan potterwec

Gwybodaeth - Amgylchedd

Adfywio Cymru

Delwedd: Penumbra trwy Compfight cc

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50