Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Ôl-fywyd Apiau

Postiwyd gan 30SecondsToMadness o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 29/10/2014 am 16:44
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Diwylliant, Iechyd, Pobl, Technoleg, Materion Cyfoes

  • Llun o'r ap newydd

English version // Yn Saesneg

Mae profedigaeth yn air od i'w ddarganfod yn Storfa Apiau Apple.

Wedi'i nythu ymysg Snapchat a Flappy Bird mae hwn yn teimlo fel presenoldeb trwm ac eithaf anghyffyrddus, yn gywerth a pharlwr angladd drws nesaf i lithrennau lliwgar a phyllau peli canolfan chwarae plant.

Nid yw'r pwnc llwm yma yn cael ei gysylltu'n aml gydag ieuenctid, ond mae'r ffaith bod mwy a mwy o bobl ifanc y dyddiau hyn yn wynebu colli rhywun maent yn ei garu, bod hynny yn rhiant, brawd neu chwaer, cariad neu ffrind.

Gan ystyried hynny, mae Child Bereavement UK wedi dylunio system cefnogi gellir cario o gwmpas yn dy boced gyda dy gemau dydd i ddydd eraill a gwefan o'r enw Grief: Support for Young People. Gyda thaflenni am ddim, bywgraffiadau, llinell gymorth ac ystafell i ysgrifennu dy deimladau i lawr mewn un lle, gallai helpu i ddadorchuddio ac esbonio amrediad mawr o emosiynau a phrosesau o safbwynt sydd yn hygyrch ac yn berthnasol, wrth roi'r preifatrwydd maent ei angen er mwyn gallu galaru yn effeithiol. Yn enwedig pan fydd gwersi ABCh yn ymdrin ‘ sawl uned o alcohol gellir yfed yn gyfreithiol, ond dim llawer o sylw yn cael ei roi i les emosiynol.

Yn naturiol mae'r mwyafrif o bobl ifanc yn eu harddegau yn mynd trwy gyfnodau Radiohead o deimlo fel nad oes neb yn eu deall ac wedi'u hynysu o weddill y gymdeithas - mae'n rhan o dyfu i fyny, ac mae'r ap yma yn gangen olewydden sy'n cael ei gynnig allan gan bobl ifanc i weddill eu gr?p oedran, i gynnig cefnogaeth i'r rhai sydd wir ei angen ac sydd efallai ddim yn ei gael gan yr oedolion a'r ffigyrau awdurdodol yn eu bywydau.

Nid yw teimladau fel hyn yn anghyffredin nac yn annisgwyl mewn materion fel hyn, yn enwedig yn y byd o iechyd emosiynol. Mae'n ymddangos fel bod bwlch cynyddol a gwahanfa rhwng cenedlaethau, teimladau o unigrwydd, camddealltwriaeth a dyfarniad yn gwneud y person ifanc gofidus, arddull-Salinger, yn stereoteip sydd wedi'i gofnodi'n dda, ac er bod hyn yn mynd yn ddisylw neu'n cael ei dderbyn ym mywyd dydd i ddydd, pan fydd profedigaeth yn y cwestiwn mae'n bwnc sydd yn gallu bod yn broblemus iawn.

Mae agweddau wedi newid mor ddramatig rhwng pobl ifanc y dyddiau hyn, yn arddegau ein rhieni roeddent yn gwybod bod profedigaeth, ynghyd a phynciau eraill fel rhywioldeb, yn aml yn peidio cael ei drafod, ei gefnogi nac ei ddatrys.

Ask The Experts from Cruse Bereavement Care on Vimeo.

Fel mae'r fideo yma gan Cruse Bereavement Care yn dangos, mae'r gred bod mab mewn teulu heb dad yn gorfod dod yn "ddyn y t?" wedi dyddio braidd, yn ansensitif ac yn ddi-fudd; mae'r safbwynt yma o wrywdod wedi cael ei gwestiynu oherwydd bod gwerthoedd fel rhain yn gallu cyfyngu'r ffyrdd ac ehangder y mae bechgyn ifanc yn benodol yn gallu mynegi eu hunain a galaru am eu colled, gan ofni ymddangos yn "anwrol".

Ond nid pryder gwrywol ydy hyn yn unig; er bydda cyfeirio at Cindy Lauper yn fan hyn yr un mor ar ‘l yr oes ‘'r gwerthoedd uchod, mae'n dal i fod yn wir fod hwyl yn rhan bwysig o fywyd i bobl ifanc sydd yn dal i dyfu, er colli rhiant. Mae colli rhywun ti'n ei garu yn gallu cynyddu'r pwysau i alaru'n barhaol heb saib i wenu, chwerthin neu ymlacio ymysg y tristwch, ac mae hyn yn gallu bod yn niweidiol yn seicolegol, emosiynol ac yn gorfforol hyd yn oed. Mae'r Ap profedigaeth yn rhoi dealltwriaeth o hyn, er efallai bydd yr hwyl ei hun yn dod o apiau fel Candy Crush Saga.

Dyma ychydig o'r materion codwyd gan Grief: Support for Young People, ac er ei fod yn ymddangos fel rhywbeth bach a dibwys, mae cael lle preifat yn arbennig i brofi'r holl emosiynau sydd yn dod gyda galar yn gallu bod yn allweddol i'r siwrne tuag at deimlo'n normal eto - neu o leiaf yn creu math o normal newydd.

Eisiau ennill crys-T theSprout? Llenwa Arolwg Bodlonrwydd theSprout!

Sefydliadau - Cruse Bereavement Care (Caerdydd a'r Fro)

Digwyddiadau - Hydref 2014: Cyfarfod Gr?p Golygyddol theSprout

Gwybodaeth - Gwahanu a Cholled

*Cyflwyna dy stwff ar gyfer ei gyhoeddi yma*

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50