Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth Rŵan Hyn Yn Sweden

Postiwyd gan kalomeeragregorio o Sir Benfro - Cyhoeddwyd ar 07/06/2013 am 14:19
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Diwylliant, Addysg, Materion Cyfoes, Teithio, Gwaith a Hyfforddiant

  • s
  • s
  • s
  • s
  • s

English version // Yn Saesneg

Graeme:

Ar ddydd Sul, 26 Mai 2013, cychwynnodd fy nghyd CLICiwr Hannah a finnau ar ein hantur i Stockholm, Sweden, i gymryd rhan mewn cwrs hyfforddiant Youth On The Move – Infomobility.

Yn glanio ym maes awyr Arlanda, ar gyrion Stockholm, synnom ein bod wedi llwyddo cael mor bell heb fynd ar goll. Gan wneud ein ffordd i'r hostel ieuenctid, roeddem wedi rhyfeddu gyda hanes a diwylliant ymhob adeilad; roedd y ddinas yn brydferth!

Roedd y lleoliad darluniadwy yma yn croesawu 19 o bobl ifanc o naw gwlad dros Ewrop; pob person yn cyflwyno syniadau gwych i'r grŵp. Yn ystod ein hamser yn Sweden, cawsom ein cyflwyno i lawer o ddiwylliannau cyffroes newydd, o Facedonia i Sbaen, Malta i Wlad Belg. Roedd y profiad yn hyd yn oed mwy ysbrydol diolch i dasgau a gweithgareddau creadigol darparwyd gan yr arweinwyr cwrs ansawdd uchel. Dwi erioed wedi gweld pobl mor angerddol i'r achos o'r blaen.

Yn ystod y sesiynau hyfforddiant trafodom bwysigrwydd gwybodaeth ieuenctid, beth sydd yn gwneud gweithiwr gwybodaeth ieuenctid da, beth ydy dyfodol gwaith ieuenctid, gwybodaeth ieuenctid ar-lein ac oddi ar y we, yn ogystal â chyflwyno gwybodaeth am sefydliadau ein hunan. Ymwelom â neuadd y ddinas lle gweithredom y Siarter Llysgennad Ieuenctid newydd, yn ogystal â gwylio dadl rhwng saith o gynrychiolwyr pleidiau gwleidyddol yn y Solna Ungsdomcafe (y ganolfan ieuenctid).

Gan y bydd Croatia yn ymuno â'r Undeb Ewropeaidd fis Gorffennaf, cawsom y dasg o greu fideo byr yn croesawu nhw. Roedd hwn yn ymarfer gwych gan ei fod yn gadael i bob un person roi barn ei hun i mewn i'r gweithgaredd. Cawsom hefyd ein cyflwyno gyda gwybodaeth am gyfleoedd pellach, os oedd hyn yn rhywbeth hoffem ddilyn yn y dyfodol.

Yn y nosweithiau , roedd gennym amser rhydd i archwilio'r ddinas hyfryd yma. Cawsom daith o'r hen ddinas gan Jonas, tywys taith leol ac athro hanes canoloesol, noson ryngwladol, lle roeddem yn cyflwyno bwyd a gwybodaeth am wledydd ein hunain, yn ogystal â threulio amser ymysg y grŵp yn chwarae gemau ac yn archwilio pethau difyr yr ardal leol.

Beth wnaeth y cyfle yma yn arbennig oedd y bobl ifanc eu hunain. Roedd treulio amser gyda grŵp o bobl mor garismatig, amrywiol ddiwylliant, ysbrydol, yn golygu pan roedd hi'n amser dweud hwyl fawr, roedd yr emosiynau yn gryf iawn. Roedd pob un person yn ddoniol yn ffordd ei hun, a dwi'n diolch i bawb am adael i mi rannu'r profiad yma efo nhw. Bydd yr wythnos yma yn agos at fy nghalon am hir iawn.

Hoffwn ddweud diolch yn fawr iawn i ERIYCA, CLICarlein a ProMo-Cymru am adael i mi gael y cyfle yma i gynrychioli nhw a Chymru, Pepe a phawb arall yn y Solna Ungsdomcafe am fod mor hyfryd, a Lise, Matjaz, ac unwaith eto Pepe, am roi profiad hyfforddiant ffantastig yn annhebyg i unrhyw un arall!

Hannah:

Mae dinas Stockholm yn sefyll yn ddistaw dros y dŵr disglair tawel. Mae adeiladau o ocr, melyn a choch yn rhyddhau'r trigolion hynaws a moesgar. Mae popeth yn llonydd nes i grŵp o bobl ifanc Ewropeaidd gael eu rhyddhau ar y ddinas, yn brawychu'r tanddear gyda chanu a bondio llawen! Mae'r bobl leol Swedaidd sy'n boenus o oddefgar yn edrych arnom yn dawedog, eisiau ni i gau ein cegau, ond yn rhy hyfryd i ddweud hynny. Doedden nhw ddim yn cydweddu'r Llysgenhadon Ieuenctid ar gyfer Gwybodaeth Ieuenctid!

Mae Graeme wedi dweud y cwbl, a dwi yn teimlo'n eithaf emosiynol gan ddarllen ei hanes o'r trip. Mae'n anodd disgrifio pa mor anhygoel oedd ein profiad yn Stockholm, ac mae'n fwy anodd i fynegi yn gyfan gwbl sut roeddwn i wedi mwynhau cwmni ein cyd llysgenhadon, sydd mor angerddol am bobl ifanc. Dychwelais o Stockholm efo brwdfrydedd newydd am fy nyfodol a dyfodol pobl ifanc eraill yn Ewrop.

Roedd yn brofiad gostyngedig i brofi diwylliannau gwahanol, ac yn ddoniol i rannu un ni (oedd yn golygu dysgu nhw am ffordd o fyw Essex). Gallaf ddweud yn onest bod y profiad wedi newid fy mywyd. Mae wedi rhoi'r uchelgais i mi ddilyn gyrfa yn yr Undeb Ewropeaidd neu'r Cenhedloedd Unedig, a safbwynt newydd i ffwrdd o'n hynys fach.

Dwi hefyd wedi dod i werthfawrogi 'r gwaith mae CLICarlein yn ei wneud hyd yn oed mwy. Mae'n bwysig iawn bod pobl ifanc efo mynediad i wybodaeth, eu bod yn teimlo'n gyffyrddus yn tyfu trwy'r blynyddoedd arddegau, a bod ganddynt yr hawl i fynegi eu barn. Os wyt ti'n cael dy gyflwyno efo cyfle fel hyn, paid oedi i'w gymryd. Mae yna blaned cyfan allan yna, a dim ond Ewrop rydym ni wedi'i brofi, llawn o bethau ifanc disglair sydd eisiau gwella'r byd rydym yn byw ynddi, ac sy'n poeni am bobl ifanc fel ni.

Un peth diwethaf, hoffwn dalu teyrnged i Sweden a'r dechnoleg flaengar dros ben. Mae'r escaladur yn arbed egni trwy beidio symud os nad oes rhywun arnynt, ac, yn fwy pwysig, mae'r gorchudd duvet efo tyllau ar gyfer dy ddwylo er mwyn i ti dynnu'r duvet trwyddo heb drafferth. Anhygoel!

Gwybodaeth – Gwyliau a Theithio

Gwybodaeth - Dy Hawliau

Erthyglau – Categorïau – Teithio

Erthyglau Perthnasol:

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50