Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwobrau Eich Dewis Chi – Pleidleisio Fideo Yn Agored

Postiwyd gan CLIConline o Ynys Môn - Cyhoeddwyd ar 08/10/2014 am 14:26
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Pobl, Llwyfan

  • Uchelseinydd gyda'r geiriau 'Speak Up' yn dod ohono

English version // Yn Saesneg

Allu di feddwl am berson neu brosiect sydd wedi helpu dy gefnogi di fel person ifanc?

Wyt ti'n gwybod am weithiwr ieuenctid neu prosiect gwaith ieuenctid gwych sydd wedi cael effaith arnat ti a phobl wyt ti'n adnabod?

Efallai rhywun sy'n mynd y filltir ychwanegol i dy helpu di allan, neu sydd wedi gwneud gwahaniaeth yn dy fywyd di, a dylid eu cydnabod am hynny. Rydym eisiau clywed amdanynt yn dy eiriau di dy hun.

Pam? Efallai dy fod wedi clywed am y Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid: digwyddiad sy'n dathlu'r gwasanaeth ieuenctid a'r gweithwyr ieuenctid mwyaf ymroddedig yng Nghymru. Eleni maent yn cyflwyno categori newydd sy'n cael ei benderfynu yn gyfan gwbl gan bobl ifanc: y Wobr Eich Dewis Chi


Gwobr Eich Dewis Chi

Mae'r syniad yn syml: pwy wyt ti'n meddwl sy'n haeddu gwobr am eu rôl yn helpu pobl ifanc? Eglura pam mewn clip fideo 30 eiliad. Ym mis Tachwedd byddwn yn rhoi pob fideo i fyny ar y wefan a gall defnyddwyr bleidleisio am eu hoff un gyda chlic y llygoden. Y fideo gyda'r nifer fwyaf o bleidleisiau sy'n ennill, a bydd eu henwebai yn derbyn gwahoddiad cynnes i'r seremoni fawreddog ym mis Chwefror 2014 i dderbyn cymeradwyaeth a thlws sgleiniog.


“Pwy gallaf i enwebu?”

Gallu di enwebu naill ai unigolyn neu brosiect (fel clwb ieuenctid neu dy safle CLIC lleol di, ond nid ysgol neu goleg). Nid oes angen i enwebeion gael eu cyflogi yn swyddogol fel gweithwyr ieuenctid: cyn belled ei fod yn rhywun sydd wedi helpu dy gefnogi di fel person ifanc (a rhywun yr wyt yn teimlo sy'n haeddu gwobr) gallu di enwebu nhw.

Methu penderfynu os dylet enwebu person neu brosiect? Cyflwyna dau fideo!


“Beth ddylwn i wneud?”

Mae wir mor syml ag y mae'n swnio: cyflwyna clip fideo sy'n esbonio pwy / beth yr ydwyt yn enwebu a pham eu bod yn haeddu ennill. Does dim angen iddo gael ei wneud yn broffesiynol a does dim rhaid iddo fod yn fanwl. Cofia: dim ond 30 eiliad sydd gennyt ti.|


"Rwy'n swil! Paid â gwneud i mi ymddangos ar gamera!"

Mae'n hollol i fyny i ti os yw'r fideo yn un ohonot ti yn siarad mewn i dy we-gamera / ffôn neu os wyt ti'n gwneud rhywbeth arall yn gyfan gwbl (fel montage lluniau, fideo cerddoriaeth, ac ati). Os nad wyt ti eisiau siarad, gallu di ychwanegu testun at y fideo gan ddefnyddio meddalwedd golygu os wyt ti'n gwybod sut, neu fe allu di dal arwyddion i fyny (gwna’n siŵr eu bod yn glir: dyma esiampl dda).


“Rwy angen camera fideo”

Does dim rhaid i dy fideo fod yn unrhyw beth ffansi: rydym yn dy annog i ddefnyddio ffôn neu gwe-gamera. Fodd bynnag, dylai fod gan dy Grŵp Golygyddol CLIC lleol camera fideo gallu di ei fenthyg. Os nad ydwyt eisoes yn rhan o dy Grŵp Golygyddol lleol yna cer i roi sylwad isod a gallwn dy roi mewn cysylltiad â nhw (tip: clicia cornel de uchaf unrhyw wefan CLIC i dynnu'r map o Gymru i lawr a dod o hyd i dy safle lleol di).


"Nid yw 30 eiliad yn hir iawn"

Rydym ni'n sylweddoli hynny. Y rhesymau dros y terfyn amser yw:

1) Rydym am i bobl gwylio pob fideo cyn pleidleisio, ac yn realistig nid ydym yn credu y bydd hynny'n digwydd os bydd pawb yn cyflwyno fideos hir.

2) Pwynt yr enwebiad hwn yw ei fod yn dystiolaeth bersonol. Yn hytrach na rhestru pob peth gwych am dy berson / prosiect dewisol di, canolbwyntia ar beth yw'r pethau pwysicaf i ti

“Iawn, wedi gwneud y fideo. Nawr beth?”

Huzzah!

Os oes gennyt ti'r fideo ar dy gyfrifiadur: Cer i CLICwylio, creu cyfrif (rydym yn argymell defnyddio'r un enw defnyddiwr ag ar CLICarlein i gadw pethau'n syml) a chlicia'r botwm 'ychwanegu fideo'.

Os oes gennyt ti'r fideo ar dy ffôn: bydd yn syniad i'w trosglwyddo i gyfrifiadur ac yna dilyn yr uchod. Os nad oes gennyt ti mynediad i gyfrifiadur yna cer i rywle gyda WiFi a'i llwytho i fyny yn syth i YouTube fel opsiwn arall.

Os oes gan dy olygydd lleol y fideo: peidia â phoeni, byddant yn ei throsglwyddo i ni.

"Unrhyw beth arall?"

Gallu di gyflwyno dy fideos nawr. Gallet eu gwylio o ganol mis Tachwedd ar dudalen benodol yma ar CLIC.

Bydd pleidleisio yn agor ym mis Rhagfyr 2014, a bydd yn cau ym mis Ionawr 2015. Bydd y gwobrau yn cael eu cynnal ym mis Chwefror 2015.

Dim ond un peth olaf: i wneud yn siŵr bod ni wedi derbyn dy fideo di, anfona e-bost at dayana@promo-cymru.org neu adael sylwad isod (paid â phoeni, ni fyddwn yn ei gyhoeddi) yn rhoi gwybod i ni am y canlynol:

Dy Enw

Pwy/Beth wyt ti wedi Enwebu?

Sut i gysylltu â ti (E-bost, ffôn, Facebook ac ati)

Teitl y Fideo (os  wyt ti wedi ei lwytho i CLICwylio)

URL Dy Fideo (os ydyw arYouTube)

Os wyt ti'n ddryslyd am unrhyw beth, neu os oes gennyt unrhyw gwestiynau, rho sylwad isod ac fe ddown i yn ôl atat ti. A cher i gael hwyl yn creu dy ffilmiau!

LLUN: Howard Lake

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50