Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Fy Mhrofiad â Chynhyrchiad Matthew Bourne 'Lord of the Flies' Gan William Golding

Postiwyd gan MarshMallo o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 25/10/2014 am 11:01
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Diwylliant, Dawns, Llwyfan, Yn Gymraeg

  • Photo 1

English Version // Yn Saesneg

Yn gynharach eleni, dywedodd fy athrawes dawns TGAU wrthyf am weithdai a chynhaliwyd mewn llefydd gwahanol yn Ne Cymru. Es i i dri ohonynt: un yn NhÅ· Dawns y Cwmni Dawns Genedlaethol Cymru yng Nghanolfan Mileniwm Cymru un yng Nghanolfan Dawns Rubicon, ac un yn Ballet Cymru yng Nghasnewydd. Trefnwyd y rhain gan lysgenhadon dawns y prosiect yng Nghaerdydd. 

Dysgais goreograffi o sioe ‘Lord of the Flies’, a gafwyd ei gyfarwyddo gan Matthew Bourne, a chefais i’r siawns i greu darnau grŵp gyda dawnswyr ifanc eraill y wlad. Amrywiodd y dawnsiau a ddysgom lawer, ac roeddent yn dibynnu llawer ar actio yn ogystal â dawns, rhywbeth roeddwn i’n newydd iddo. Un o’r sgiliau mwyaf pwysig a ddysgais dwi'n meddwl oedd sut i ddawnsio ac actio ar yr un pryd. Roedd y gweithdai yn grêt achos daeth nifer fawr o ddawnswyr at ei gilydd o’i herwydd a rhoddon nhw’r siawns i ni i fod yn ddigywilydd a chymryd rhan mewn rhywbeth gwahanol.

Ar ôl y gweithdai, gwahoddwyd fi i ddod i glyweliad am y sioe yn yr haf. Roedd yn debyg iawn i’r gweithdai, ond un gwahaniaeth mawr oedd bod cyfarwyddwr ac is-gyfarwyddwr taith y prosiect yno yn ogystal â’r llysgenhadon dawns. Dysgom dawns o’r enw ‘Marching’, sydd ar ddechrau’r sioe. Mae’r cymeriadau i gyd yn fechgyn ysgol ynddo, ac felly mae’r dawns yn llawn cerdded mewn ffurfiannau gwahanol a chreu patrymau clir a siarp ar y llwyfan. Fel cyferbyniad, aethom dros y dawns ‘Jack’s Gang’, ymadrodd dysgom yn un o’r gweithdai, sy’n dawns ffyrnig iawn ger ddiwedd y sioe. Beth oedd yn syndod i mi am y sioe oedd faint mor wahanol oedd un ymadrodd a chymharu ag un arall: cerddom ni fel robotiaid wrth chwarae bechgyn ysgol ‘posh’ iawn yn un dawns, roeddem yn neidio ac yn bwrw’r awyr yn fygythiol fel gang yn un arall, a hyfforddwyd ni gyda’n gilydd â ffyn ymladd yn un arall.

Ar ôl mynychu clyweliad arall y diwrnod wedyn, cefais alwad ffôn y noswaith honno gan un o’r llysgenhadon dawns yn fy ngwahodd i fod yn rhan o gast Caerdydd 'Lord of the Flies'. Roeddwn i’n ecstatig wrth glywed y byddwn i’n perfformio â dawnswyr proffesiynol mewn cynhyrchiad dawns arbennig, y cyfle gorau rydw i wedi’i gael hyd yma.

Dewiswyd 24 bachgen o Dde Cymru a lleoliadau agos i fod yn rhan o’r sioe (yn fy nghynnwys i) a pherfformio chwe sioe ar y 22ain – 25ain o Hydref ochr yn ochr ag wyth dawnsiwr proffesiynol, sy’n teithio â’r sioe ar ei daith ar draws y Deyrnas Unedig. Mae hyn yn golygu bod tri chwarter o’r cast yn newid i set newydd o fechgyn lleol pob tro mae’r sioe yn symud o theatr i theatr. Aeth y 24 ohonom i bythefnos o ymarferion â’r llysgenhadon dawns a phythefnos gyda nhw a’r cyfarwyddwr a'r cyfarwyddwr cynorthwyol taith ar eu hôl. Roedd yr wythnos nesaf yn llawn o ymarferion 11yb – 6yh gyda phawb (yr holl gast a chriw) a oedd yn cymryd rhan yn y cynhyrchiad yn un o brif ystafelloedd ymarfer Canolfan Mileniwm Cymru. Wedyn, fel y daeth wythnos y 6 sioe, gwnaethom ymarferion gwisg a thechnegol yr holl sioe cyn agor nos Fercher. Mae’r holl brofiad wedi bod yn llethol, ac er ei fod yn anodd i gofio'r nodiadau ar ôl pob ymarfer, mae hi’n anodd esbonio pa mor dda mae’n teimlo i fod yn rhan o brosiect bythgofiadwy fel yr un hwn. Mae’n anodd dychmygu faint y mae’r effaith wedi bod nid yn unig arnaf i, ond ar y 400 bachgen yn Ne Cymru a'r miloedd o fechgyn yn genedlaethol hyd yma. Teimlaf yn freintiedig i gael siawns i wneud beth rydw i’n ei garu ac i fod mewn cynhyrchiad a ganmolir i’r cymylau.

Mae’r sioe yn addasiad arbennig o’r nofel glasurol, er gosodir mewn theatr heb ei ddefnyddio yn hytrach nag ynys. Mae’r straeon mae Matthew Bourne yn eu hailadrodd trwy ddawns yn cael eu newid fel hyn o hyd, fel ei gynhyrchiad o Swan Lake yn defnyddio dynion yn unig a fersiwn Gothig o Sleeping Beauty â fampirod ynddi. Mae ‘Lord of the Flies’ yn dilyn 32 bachgen ysgol sy’n sownd mewn theatr wedi’i gloi ar ôl cael eu mudo yno oherwydd rhyfel sy’n digwydd tu allan. Mae’r bechgyn yn adlonni’u hunain yn gyntaf tan maen nhw’n sylweddoli bod dim ffordd mas, ac felly bydd rhaid iddynt aros yna am dipyn o amser. Caiff syniadau eu rhannu am ddogni ac edrych am fwyd ac mae straeon am ‘Anghenfil’ yn dechrau treiddio i ddychymyg y bechgyn. O hynny ymlaen, mae’r gwaith dawns yn cymryd y ffurf ffyrnig a ffeindir yn eglur yn y nofel.

Yn ogystal â bod yn bobl arbennig i weithio gyda nhw, mae’r cast a chriw wedi bod yn garedig a chyfeillgar dros ben yn ystod ein hamser â Re:Bourne, cangen elusennol o gwmni dawns Matthew Bourne, sef 'New Adventures'. Fel grŵp, aethom i weld sioe 'Grupo Corpo' ar y llwyfan rydym yn perfformio arni yng Nghanolfan y Mileniwm, ac aethom bowlio gyda’n gilydd fel siawns i ddod i nabod ein gilydd. Ar ben hynny, derbyniom copïau arbennig o’r nofel gyda phoster y sioe ar eu blaenau ac wedi’u harwyddo gan Matthew Bourne ei hunain.

Mae’r holl brosiect ers fy ngweithdy cyntaf wedi bod yn hwyliog iawn, yn gyntaf, ond mae hi wedi rhoi i mi llawer mwy na hynny: ychwanegiad disglair i fy CV, nifer o ffrindiau gyda’r un diddordeb â dawns, a phrofiad bythgofiadwy. Mae’r mis a hanner olaf wedi bod yn ddwys dros ben, ac mae’r syniad o beidio gweithio ar y prosiect o ddydd Sadwrn ymlaen yn od iawn i mi. Mae’r prosiect rydw i wedi gweithio mor galed arno fe wedi bod yn un blinedig iawn, ond ni fyddwn i wedi newid unrhyw beth amdano.

Eisiau Ennill Crys-T Sprout? Cwblha - Arolwg Boddhad theSprout!

Sefydliadau Â» National Dance Company Wales / Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Sefydliadau Â» National Youth Arts Wales - Celfyddydau Perfformio i Bobl Ifanc

Digwyddiadau Â» Hydref 2014: Cyfarfod Grŵp Golygyddol Sprout

Gwybodaeth Â» Pethau i'w Gwneud Â» Y Celfyddydau Â» Dawns

Articles Â» Categories Â» Dance

*Cyflwyno dy stwff i'w gyhoeddi fan hyn*

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50