Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Digwyddiad Ymgynghorol i Ieuenctid BME yng Nghaerdydd

Postiwyd gan EYST o Abertawe - Cyhoeddwyd ar 04/12/2014 am 14:22
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Diwylliant, Pobl, Gwaith a Hyfforddiant, Gwirfoddoli

  • Lluniau o'r digwyddiad ymgynghorol - pobl yn gwrando ar yr heddlu
  • Lluniau o'r digwyddiad ymgynghorol - pobl yn trafod a sgwrsio
  • Lluniau o'r digwyddiad ymgynghorol - pobl yn trafod a sgwrsio
  • Lluniau o'r digwyddiad ymgynghorol - grŵp o bobl ifanc

English version // Yn Saesneg

Gan Abdul Mustak, Gwneuthurwr Newidiadau ar ran EYST (Tîm Cefnogi Ieuenctid o Leiafrifoedd Ethnig)

Roedd cymryd rhan mewn digwyddiad ymgynghorol i Ieuenctid BME yng Nghaerdydd gydag EYST yn gyfle gwych.  Daeth 45 o bobl ifanc o bob cwr o Abertawe a 30 o bobl ifanc o Gaerdydd i’r digwyddiad lle cawsant gyfle i siarad â Chomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru mewn sesiwn holi ac ateb wyneb yn wyneb byw. Wrth gyrraedd Pafiliwn Ieuenctid Trebiwt, cafodd y bobl ifanc eu tywys o amgylch y ganolfan ieuenctid yn gyntaf, a chawsant weld y gegin, yr ystafell hyfforddi, cyfleusterau gweithgareddau chwaraeon a dwy stiwdio. Roedd y ganolfan ieuenctid yn drawiadol iawn ac wedi’i chynllunio’n dda, ac roedd yr holl bobl ifanc a ddaeth yno wrth eu bodd â hi. Cawsant hyd yn oed chwarae pêl-droed a phêl fasged yn ystod yr egwyliau.   

Cychwynnodd y digwyddiad â thrafodaethau grŵp a gwahoddwyd y bobl ifanc i rannu eu safbwyntiau a dweud pa un ai a oeddent wedi cael unrhyw brofiadau gyda’r heddlu (cadarnhaol neu negyddol), beth fyddent yn ei wneud pe baent yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu neu Brif Gwnstabl; pa bethau nad yw’r heddlu’n eu cymryd yn ddigon difrifol; eu safbwyntiau ynghylch Stopio a Chwilio; a pha un ai a fyddant yn ystyried gyrfa yn yr Heddlu.

Dywedodd y rhan fwyaf o’r bobl ifanc nad oedd ganddynt brofiad uniongyrchol o’r heddlu, ond roedd y rhai oedd wedi cael profiadau wedi cael rhai cadarnhaol a negyddol. Er enghraifft, dywedodd rhai o’r bobl ifanc eu bod wedi cael eu stopio a’u chwilio a'u trin yn annheg, ac roedd yr heddweision wedi gweithredu'n amhroffesiynol. Mewn geiriau eraill, ni wnaethant weithredu’r gyfraith yn briodol. Fe wnaeth cynrychiolydd Cymdeithas yr Heddweision Du oedd yn y digwyddiad egluro’r gyfraith i’r bobl ifanc a sut ddylid gweithredu Stopio a Chwilio, yn ogystal â sut gellir gwneud cwynion a sut ddylid eu gwneud yn dilyn unrhyw brofiadau negyddol.

Mae gan unrhyw unigolyn sy’n cael ei chwilio gan heddwas yr hawl i ofyn am gopi o'r ddogfen sy'n cynnwys Gwarant Stopio a Chwilio. Hefyd, os na fydd heddwas yn gwisgo’i iwnifform, dylai ddangos ei fathodyn adnabod a dylai fod ganddo set radio symudol i brofi ei fod yn un o swyddogion yr heddlu neu'n un o swyddogion cudd yr heddlu cyn Stopio a Chwilio - nid oedd mwyafrif y bobl ifanc yn gwybod hyn.

Yn ogystal ag Alun Michael, Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, roedd gwesteion eraill yn y digwyddiad a siaradodd yn gryno am eu gwaith. Roeddent yn cynnwys: y Comisiynydd Heddlu a Throseddu Cymorthwyol; Uwcharolygydd Kingdom - ymgynghorydd Stopio a Chwilio; Swyddog Adnoddau Dynol; cynrychiolydd Cymdeithas yr Heddweision Du a staff atodol o Swyddfa'r Comisiynydd oedd yn cydlynu'r digwyddiad. Cafodd y bobl ifanc gyfle i holi cwestiynau uniongyrchol ynghylch materion cyfredol oedd yn bwysig iddynt. Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu eu bod yn edrych ymlaen at recriwtio pobl BME i ddelio â materion megis troseddau ieuenctid, hiliaeth, cyffuriau ac ati.

Siaradodd y swyddog adnoddau dynol am y broses recriwtio: mae’n anodd iawn ymuno ac mae'r broses yr un fath i bob ymgeisydd, waeth beth fo'i gefndir ethnig. Fodd bynnag, oherwydd nad oes digon o ymgeiswyr BME yn yr heddlu ar hyn o bryd, dywedodd cynrychiolydd Cymdeithas yr Heddweision Du fod cymorth a chyngor ychwanegol ar gael ar gyfer ymgeiswyr BME i’w cefnogi trwy’r broses ymgeisio os byddant yn cyflwyno cais.

Mae Heddlu De Cymru yn annog rhagor o bobl BME i ymuno â’r Llu fel gellir datrys materion yn y gymuned yn fwy effeithlon. Fodd bynnag, ni fydd llawer o bobl ifanc, yn enwedig rhai o gefndiroedd BME, yn cael y gwasanaeth priodol gan yr heddlu ar sawl achlysur. Mae rhwystr sylweddol yn dal yn bodoli i bobl ifanc BME sy'n ystyried ymuno â'r heddlu, yn sgil hiliaeth ganfyddadwy o fewn yr heddlu ei hun ac yn sgil safbwyntiau’r gymuned ei hun ynghylch plismona. Fodd bynnag, mae angen i’r ddwy ochr ymdrechu er mwyn goresgyn y rhwystrau hyn a sicrhau y bydd pethau’n well yn y dyfodol.

Yn ddiweddarach yn ystod y digwyddiad, aethpwyd â phobl ifanc o Gaerdydd ac Abertawe i fowlio ac fe wnaethant fwynhau cystadlu yn erbyn ei gilydd, ac roedd yn gyfle iddynt gymdeithasu a gwneud ffrindiau gyda phobl ifanc o ddinas wahanol.

Defnyddia’r adran sylwadau isod i ddweud dy ddweud am yr heddlu yn Ne Cymru. Fe wnawn anfon dy sylwadau, dy adborth, dy brofiadau a dy awgrymiadau at Gomisiynydd yr Heddlu ei hun.

Erthyglau Cysylltiedig:

Nid Oes Byd O Wahaniaeth Rhyngom

Gwobr i Ganolfan Abertawe

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50