Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Cyfweliad: Ray Quinn

Postiwyd gan DA1991 o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 17/07/2014 am 15:36
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Celfyddyd, Diwylliant, Dawns, Cerddoriaeth, Llwyfan, Chwaraeon a Hamdden

  • Ray Quinn

English Version // Yn Saesneg

Cyfweliad gennyt ti

Siaradais i gyda Ray Quinn yn ddiweddar, sydd, ers ei ymddangosiad ar gyfres 2006 o 'The X Factor' a rhyddhad ei albwm Platinwm gyntaf yn y DU yn 2007, wedi mwynhau gyrfa drawiadol amrywiol mewn cerddoriaeth a pherfformio.

Chwaraeodd Quinn rol Danny Zuko mewn 2009 yng nghynyrchiad y West End o 'Grease', ymddangosodd fel rôl arweiniol Billy yn 'Little Voice' a gafodd ei goroni enillydd 'Dancing on Ice' yn 2014. Dal dim ond yn bump ar hugain mlwydd oed, mae'r perfformiwr ar hyn o bryd yn gweithio ar ei ail albwm fel unawdydd a pharatoi ar gyfer ei daith yn y DU cyn rhyddhau'r albwm. Mae'n trafod ei yrfa hyd yn hyn gydag angerdd, yn ogystal â'i gynlluniau, gobeithion a disgwyliadau am ei ddychweliad i gerddoriaeth solo yn fanwl …

C: Roeddet yn Efrog Newydd yr wythnos diwethaf yn recordio dy albwm newydd. Aeth popeth yn esmwyth a wyt ti'n hapus gyda be lwyddaist ti gwblhau?

A: Dwi wedi bod yn Efrog Newydd am yr wythnos ddiwethaf. Dim ond dau drac 'da ni wedi gwneud hyd yn hyn felly mae llawer o waith caled i wneud a ffordd bell i fynd, ond mae'r traciau yn swnio'n ffantastig; Dwi mor gyffrous. Mae'n mynd i gymryd ychydig o amser oherwydd mod i am i'r albwm fod yn wych, dwi ddim eisiau fe fod yn dda.

Q: Hyn yn amlwg yw dy ail albwm fel unawdydd. Sut wyt ti'n gweld dy albwm gyntaf nawr yn edrych yn ôl arno?

A: Roeddwn i'n ifanc iawn, ond mwyheais i lawer. Roedd yn gyfle mawr i mi, roeddwn i wrth fy modd. Wnes i'r clasuron ond y tro hwn mae'n mynd i fod yn fwy fy newis i a mwy o fy mewnbwn i a dwi am fod yn fwy o artist nawr. Tan nawr doedd yr amser ddim yn teimlo'n iawn, ac mae amser yn bopeth mewn gwirionedd. Dwi'n tad a gŵr nawr felly mae fy marn am fywyd yn llawer mwy profiadol. Byddi di'n clywed y profiad drwy'r caneuon dwi'n canu. Dwi'n dal i feddwl mod i'n gwneud cerddoriaeth Swing ond (gyda) mwy fy sain fy hunan. Dwi'n ceisio cael y sain sy'n unigryw i fi, felly pan fyddi di'n gwrando arno fe, byddi di'n gwybod taw fi yw e. Ond ie, yn edrych yn ôl (ar yr albwm cyntaf), mae'n wahanol iawn.

C: Rydym saith mlynedd ar ôl yr albwm cyntaf felly mae'n amlwg mae llawer wedi digwydd i ti ers hynny ac mae gennyt ti gyfoeth o brofiad nawr i dynnu arno. Mae'n rhaid bod hyn wedi dylanwadu at dy agwedd tuag at yr albwm newydd, ac mae'n rhaid bod y deinamig o'i greu yn wahanol i fel yr oedd bryd hynny...

A: Ie, yn bendant. Mae'n ddiwydiant anodd i aros mewn ond dyna'r cyfan dwi'n gwybod a dwi wrth fy modd, a buaswn i ddim yn ei newid am y byd. Mae troeon yr yrfa; ti'n gwybod, ges i fy ngollwng o'r label ond wedyn, o hynny ges i Sioe ar y West End ac roedd hynny'n anhygoel, ac yna, pan orffennodd hwnna, cefais sioe West End arall. Dwi wedi bod yn ffodus iawn i allu gwneud llawer o amrywiaeth yn fy ngyrfa hyd yn hyn gyda Dancing on Ice a beth bynnag, ond dwi erioed wedi colli ffocws ar y gerddoriaeth a doedd hi ddim yr amser iawn tan nawr, felly dwi'n neud dim byd nawr ond y gerddoriaeth. Rwy'n canolbwyntio ar hynny oherwydd dwi'n taw hynny ble dwi'n hapusaf.

C: Wyt ti'n mwynhau'r ochr creu neu ti'n mwynhau perfformio mwy?

A: Rwy'n mwynhau'r ochr creu, ie; mae'n gyffrous oherwydd mae cymaint i ddysgu a dwi'n hoffi cael mwy o fewnbwn a dweud "O, dwi ddim yn hoffi hwnna, ond dwi'n hoffi hyn." O'r blaen (wrth weithio ar yr albwm solo cyntaf), roedd popeth yno i mi wneud yn barod a dyna beth wnes i - ei fwynhau - ond roeddwn i mor ifanc doeddwn i ddim yn deall,  tra fy mod i'n deall llawer mwy am y diwydiant nawr a beth sydd ei angen, felly dwi'n gweithio'n galed iawn ar y funud.

C: Roedd dy albwm cyntaf yn canolbwyntio ar Swing, felly rwy'n dychygu dy fod wedi clywed llawer o gerddoriaeth neu cael dy gyflwyno i lawer o gerddoriaeth ers hynny a allai fod wedi dylanwadu ar dy ymagwedd tuag at yr albwm newydd...

A: Dwi'n cael fy nylanwadu gan lawer o gerddoriaeth wahanol. O fandiau i 'R&B' ac o rap i 'swing' i jas i roc. Mae fy chwaeth mewn cerddoriaeth yn enfawr, ond dwi'n ceisio rhoi ychydig o enaid ac ychydig o 'edginess' i'r sŵn felly rwy'n cymryd caneuon nad wyt ti o reidrwydd yn gwybod pe bawn i'n dweud y teitl i ti, ond pan fyddwn i'n dechrau canu, byddi di'n mynd "o, dwi'n nabod y gân yma o rywle", ac mae bron yn amhosibl ei hadnabod oherwydd y sŵn dwi'n rhoi iddo.

C:  Ydy hynny wedi bod yn anodd ei wneud? I chwistrellu sain newydd i ganeuon yr wyt ti eisoes yn mwynhau gwrando arnynt?

A: Ie, mae'r cerddoriaeth swing i gyd yn cael ei wneud gan dynion sy'n hÅ·n fel Robbie Williams, Rod Stewart a Michael Buble, ond dwi'n ceisio rhoi sbin ifanc arno, gydag ychydig o soul/jas ifanc ond gydag ychydig mwy o frathiad - am genhedlaeth newydd. Dwi eisiau fy mab i wrando ar fy ngherddoriaeth ac yn wir ei fwynhau oherwydd i fi mae'n gerddoriaeth (jas a swing) a fydd bob amser yno, ni waeth beth.

C: Felly, beth wyt ti'n meddwl am y gerddoriaeth yn y siartiau ar hyn o bryd,  a sut rwyt ti'n edrych arno os wyt ti am wneud cerddoriaeth sy'n wahanol, ond ar yr un pryd dod ag ef i gynulleidfa iau?

A: Mae cymaint o artistiaid gr̻t. Dwi'n parchu Ed Sheeran a'r hyn y gallai gwneud. Mae'n f'ysbrydoli i. James Arthur; ei fath ef o greadigrwydd y llais ag angerdd ynghyd ̢'r ysgrifennu РDwi'n edmygu hynny'n fawr. Mae'r siartiau yn y DU yn gr̻t, ac ar draws y byd. Hyd yn oed yn yr Unol Daleithiau, maen nhw'n ffantastig felly mae llawer i gystadlu ̢ nhw, ond dwi am wneud cerddoriaeth. Dyna gyd dwi eisiau gwneud, felly, os gallai wneud hynny a gwneud bywoliaeth, byddai'n hapus.

C: Yn 2011, roedd post ar dy wefan yn dweud dy fod di wedi dechrau ysgrifennu dy ddeunydd dy hun.  Wyt ti dal i ysgrifennu cerddoriaeth ac wyt ti wedi recordio unrhyw ganeuon gwreiddiol ar gyfer dy albwm newydd?

A: Mae gen i drac gwreiddiol ar gyfer yr albwm a bydd gen i ychydig mwy. Dwi yn y broses o ysgrifennu gyda fy mhianydd. Bydd gen i, gobeithio, o leiaf pedwar neu bum trac gwreiddiol arni, os ddim mwy. Mae gen i gân sy'n cael ei alw'n 'I Don’t Do Don’t’ a dwi'n mynd i wneud hynny i sain swing / jas a bydd hynny'n un gân wreiddiol ar gyfer yr albwm yn bendant. Rwy'n meddwl bydd fy ngherddoriaeth yn rhoi sioc i bobl oherwydd dwi ddim yn meddwl y bydden nhw'n disgwyl be' ydw i 'di wneud. Mae'r sain sydd gen i - beth bynnag am y canu - y sain gerddorol yn anghredadwy. Dwi mor falch ohono.

C: Yn amlwg, fel perfformiwr dawnus sydd wedi cymryd y rôl arweiniol mewn nifer o gynyrchiadau theatr ac wedi ennill cymwysterau lefel uwch mewn meysydd, fel bale, dawns jas a dawns tap, rwyt ti am gael dy gydnabod fel perfformiwr yn dy rinwedd dy hun. Ond ar yr un pryd, roedd yr X Factor wedi dy roi di yn llygad y cyhoedd yn 2006 a rhoi cynulleidfa i ti o ble roedd yn bosibl i adeiladu gyrfa lwyddiannus mewn cerddoriaeth a pherfformio. Oedd hi'n anodd datgysylltu oddi wrth gysylltiad yr X Factor a sefydlu dy hunaniaeth dy hun fel artist?

A: Na, dwi ddim yn credu dylwn i ddatgysylltu rhag popeth. Rwyt ti'n edrych ar bobl, er enghraifft James Arthur a'r holl bobl hyn sydd wedi dod allan ac yn artistiaid credadwy mewn gwirionedd. Dim ond oherwydd eu bod yn gysylltiedig gyda'r X Factor, dyw e ddim yn golygu ei fod yn eu hatal rhag gwneud unrhyw beth. Roedd yr X Factor i mi yn llwyfan enfawr er mwyn adeiladu gyrfa a dwi wedi bod yn ffodus iawn i wneud cymaint o bethau, ond nawr mae'n rhaid i mi ganolbwyntio a dod yn ôl at yr hyn dechreuais i allan yn gwneud, a hynny yw canu a pherfformio. Mae wedi caniatáu i mi wneud hynny; mae'n rhaid cael pobl i gofio lle dechreuais i a beth ydw i'n gwneud.

C: Felly, rwyt ti dal yn croesawu unrhyw cysylltiad gyda'r X Factor?

A: Absolutely. I worked hard for that. I worked very hard to get down to the last two and come second to Leona. It was a lot of pressure and a lot of hard work so I’ll never take that for granted because it gave me a great platform.

Yn bendant. Dwi wedi gweithio'n galed am hynny. Gweithiais i'n galed iawn i fynd i lawr at y ddau ddiwethaf a dod yn ail i Leona. Roedd hi'n llawer o bwysau a llawer o waith caled, felly byddai byth yn cymryd hynny'n ganiataol gan ei fod wedi rhoi llwyfan mawr i mi.

C: Wyt ti'n teimlo dy fod di wedi cael sialens i sefydlu dy hunaniaeth dy hun fel artist ers hynny neu oeddet ti'n teimlo fod gennyt ti hynny'n barod a dim ond wedi adeiladu arno?

A: Rwy'n meddwl ar y sioe roedden nhw wedi gadael i mi fod yr artist swing yr oeddwn i eisiau bod ac roedd yn llawer o hwyl, ond erbyn hyn mae'r cyfle gen i i greu fy sain fy hun a fy naws ei hun. Mae gen i steilydd anhygoel. Mae e'n creu golwg i mi. Mae gen i gynhyrchydd mawr yn creu sain anhygoel felly gyd sydd raid i mi wneud yw rhoi fy ngwaith caled i mewn.

C: Felly, faint o waith sydd angen i ti i roi i mewn?

A: Mae'n rhaid i ti neilltuo dy fywyd. Mae'r cyfleoedd dwi'n cael i dreulio gyda fy nheulu yn fyr iawn, ond y rhan fwyaf o'r amser mae'n rhaid i mi neilltuo fy mywyd a phopeth i'r gerddoriaeth oherwydd mae'n 24 awr y dydd. Dyw e ddim yn stopio. Mae'n rhaid i mi fod ar y ffon ac yn e-bostio am un y bore; e-bostio i Efrog Newydd ac LA. Os wyt ti'n gwneud y gwaith dy hun mae'n rhaid i ti fod yn rhagweithiol, gwneud y gwaith, bwrw ymlaen ag ef a dwyt ti ddim yn gallu cwyno. Os mai dyma beth rwyt ti eisiau, byddi di ddim yn stopio.

C: Mae'n amlwg bod gennyt ti'r ysfa i wneud albwm yr wyt ti'n llawn brwdfrydedd am. Gan ddaw hyn yw dy ail albwm rwyt ti wedi cael amser i feddwl a dod o hyd i syniad yn dy ben o'r hyn yr wyt ti wir eisiau wneud ...

A: Ie, yn hollol. Mae fy ngwraig yn gefnogol iawn. Mae'n rhoi'r rhyddid hwnnw i mi fynd allan, cadw'r ysfa a chadw ffocws ar yr hyn dwi eisiau wneud mewn gwirionedd. Cyn belled fod gennyt ti teulu mawr i dy gefnogi di, bydd popeth yn anhygoel. Os nad oes, rwyt ti'n mynd i fethu.

 photo 2f0798aa-b7a0-4491-af5d-881e5dcb056a_zpse9abe78c.jpg

C: Wyt ti'n teimlo'n fodlon i fod mewn sefyllfa lle gallu di dreulio amser yn creu a pherfformio cerddoriaeth rwyt ti'n mwynhau neu wyt ti'n teimlo dan unrhyw bwysau i droi'r albwm hwn a'r daith i mewn i lwyddiant mawr?

A: Mae pendant llawer o bwysau yno. Mae pendant llawer o bwysau i gael yr albwm allan a sefydlu fy hun ac iddo fod yn llwyddiant. Ond os yw'n methu – dwi ddim yn hoffi methiant – Byddai ddim yn rhoi'r gorau nes ei fod yn mynd yn well ac yn well a phobl yn eu clywed, am fy mod i'n angerddol am fy ngherddoriaeth a  dwi am i bobl ei glywed a dwi am i bobl fwynhau. Byddai'n dyfalbarhau ac ni fyddaf yn rhoi'r gorau iddi oherwydd dwi wrth fy modd gydag e.

C: Ti ond yn 25, ac er dy fod wedi cyflawni llawer, rwyt ti dal yn ymddangos yn uchelgeisiol iawn, felly ydy'r symudiad hwn yn ôl i gerddoriaeth solo yn rhywbeth yr wyt ti am wneud am gyfnod estynedig o amser nawr?

A:Ie, mae'n ymwneud â hirhoedledd nawr. Y cyfan dwi am wneud yw creu cerddoriaeth. Dwi eisiau gwneud hyn am y deng mlynedd ar hugain nesaf, os nad mwy, oherwydd dyna le dwi hapusaf. Fel y dywedais, dwi wedi bod yn lwcus i wneud yr hyn dwi 'di wneud, ond mae'n ymwneud â gwneud penderfyniad ar beth yr hoffet ti wneud am weddill dy fywyd nawr a chreu cerddoriaeth yw hynny, felly byddai'n rhoi'r gwaith caled i mewn ac yn rhoi fy nghynnig gorau arni. Os bydd yn methu, o leiaf dwi'n gwybod mod i erioed wedi cyfaddawdu ar ansawdd. Mae gen i gynhyrchydd grêt, mae gen i reolwr grêt, mae gen i deulu mawr. Dwi'n gwneud cerddoriaeth wych cyn belled a dwi'n meddwl, felly os bydd popeth arall yn methu, o leiaf dwi erioed wedi cyfaddawdu ar ansawdd ac wedi rhoi tro arni.

Mae tocynnau ar gyfer taith solo 2014 Ray Quinn - sy'n dechrau ym mis Medi a bydd yn cynnwys cymysgedd o ffefrynnau adnabyddus a thraciau newydd sbon' - ar werth nawr. Cadwch i fyny gyda newyddion Ray Quinn ar Twitter @ therealRayQuinn ac ar ei wefan, www.rayquinnworld.co.uk.

Oes gen ti newyddion, ymgyrchoedd, barn, ysgrifennu creadigol neu adolygiadau yr wyt ti am rannu? Anfona nhw i ni fan hyn. Mae'r holl erthyglau yn cael eu cyfrannu gan bobl ifanc a sefydliadau sy'n canolbwyntio ar ieuenctid, ar gyfer pobl ifanc.

Dyddiadau'r Daith

6ed Medi 2014 - Plaza Theatre, Stockport

15fed Medi 2014 – Neuadd Dewi Sant, Cardiff

19eg Medi 2014 - The Rabbit Hole, Llundain

20fed Medi 2014 - Corn Exchange, Stamford Ffon 01780 766455

21ain Medi 2014 - Playhouse Theatre, Whitley Bay

26ain Medi 2014 - The Rabbit Hole, Llundain

27ain Medi 2014 - The Rabbit Hole, Llundain

28ain Medi 2014 - Forum Theatre, Billingham

5ed Hydref 2014 - City Varieties Music Hall, Leeds

11eg Hydref  2014 - Fort Regent Leisure Centre, Jersey

10fed Hydref  2014 - The Winding Wheel, Chesterfield

16eg Hydref  2014 - Corn Exchange, Kings Lynn

17eg Hydref 2014 - Lighthouse Theatre, Poole

24ain Hydref  2014 - Southport Theatre

30ain Hydref  2014 - The Cavern Club, Liverpool

7fed Tachwedd 2014 - The Spa Theatre, Bridlington

16eg Tachwedd 2014 - Barbican Theatre, York

Erthyglau Tebyg:

Cyfweliad: Vanessa o The Saturdays

Cyfweliad: Charlotte Church

Cliciwch yma i weld y cyfweliadau i gyd ar theSprout

Cliciwch fan hyn i weld ein calendr llawn o ddigwyddiadu yng Nghaerdydd

Mwy:

Erthyglau» Categorïau »Cerddoriaeth

Erthyglau» Categorïau »Chwaraeon a Hamdden

Gwybodaeth/Cyngor»Pethau I'w gwneud» Celfyddydau» Cerddoriaeth

Gwybodaeth/Cyngor»Pethau I'w gwneud»Celfyddydau»Gigs, Cyngherddau, Digwyddiadau a Gwyliau

Sefydliadau/cyfeiriadur»Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru – Y Celfyddydau Perfformio i Bobl Ifanc

Rhwydwaith Cerddorion Ifanc Caerdydd ar Facebook

Digwyddiadau»Gorffennaf 2014: Cyfarfod Grŵp Golygyddol Sprout

*Anfona dy stwff i'w gyhoeddi fan hyn*

Lluniau: Llun Hyrwyddol

#yourshoutyoursprout #youcreatethenews

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50