Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Colli Fy Ngolwg

Postiwyd gan AngieBeatDown o Castell-Nedd Port Talbot - Cyhoeddwyd ar 16/01/2015 am 11:39
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Iechyd, Pobl

  • Llygad gydag adenydd

English version // Yn Saesneg

Mae'r dywediad "you don't know what you've got until it's gone" yn dod i'r meddwl am yr erthygl yma.

Yn hwyr llynedd, roedd rhaid i mi gofrestru fel gweld yn rhannol a chael gwybod nad oedd dim gallai'r doctoriaid ei wneud am fy ngolwg.

Roeddwn i wedi fy llorio, ac roedd cael gwybod cyn y Nadolig wedi fy ngofidio hyd yn oed mwy; roedd meddwl am y peth yn gwneud i mi fod eisiau rhoi'r gorau iddi ac wylo.

Gad i mi esbonio pethau. Nid wyf erioed wedi bod â golwg perffaith (mae'r llygad dde wedi bod yn ddiog erioed), ond yn y blynyddoedd diwethaf, dwi wedi sylweddoli bod pethau yn mynd yn waeth nes bod pobl yn dod ataf ac yn gwneud i mi neidio allan o'm nghroen am nad oeddwn wedi'u gweld yn dod, dwi ddim wedi gweld ceir wrth groesi'r ffordd a dwi ddim wedi gallu dweud pa mor bell oedd rhywbeth. Gallwn i wneud hyn o'r blaen, felly, yn naturiol, roeddwn wedi drysu ac ymwelais â'r optegydd.

Nid oeddent yn gallu darganfod dim o'i le gyda'm llygaid (iddyn nhw, roedd fy llygaid yn gwbl iach) a chefais fy nghyfeirio at sawl arbenigwr gwahanol yn ystod 2014. Yng nghanol flwyddyn ddiwethaf sylweddolais nad oeddwn yn gweld dim ar fy ochr dde - nid gyda'r llygaid oedd ddim yn ddiog chwaith. Yna, sylweddolais fod y llygaid 'dda' dan straen weithiau ("stressed" yng ngeiriau doctor arbenigwr llygaid) a bydda bopeth yn ymddangos wedi pylu, fel bod pendro arnaf.

Pan fydda hyn yn digwydd, nid allwn weld dim yn symud tuag ataf, a dyna pryd dechreuais ofni.

Roedd rhaid i mi fynd am sawl prawf i geisio datrys beth oedd yn digwydd a beth oedd yn gwneud i'm ngolwg fynd yn waeth mor sydyn. Roeddent yn aflwyddiannus yn darganfod ateb terfynol a dweud mai problem niwrolegol oedd (problem yn ymwneud â'r ymennydd) sydd yn gysylltiedig â chyflwr arall sydd gennyf. Nid all y doctoriaid wneud dim arall i mi ac nid ydynt yn 100% yn sicr os bydd fy ngolwg wedi diflannu'n gyfan gwbl mewn ychydig flynyddoedd.

Os dwi'n bod yn gwbl onest, dyna'r peth fwyaf dychrynllyd - peidio gwybod.

Mae teulu a ffrindiau yn ceisio dweud y peth cywir, fel "bydd popeth yn iawn" a "mae yna help i'w gael, byddi di'n iawn", ond i fod yn gwbl onest roedd hynny'n gwneud i mi deimlo'n waeth gan nad oedd neb yn gwybod hynny ac nid oedd ganddynt syniad sut beth oedd gallu gweld ac yna colli hanner dy olwg mewn llai nag blwyddyn. Roeddwn yn gwybod eu bod ceisio helpu ac os bydda rywun yn dweud eu bod yn colli un o'u synhwyrau, yna ni fyddwn  yn gwybod beth i'w ddweud chwaith.

Ar yr adeg, y bobl oedd yn dweud dim oedd yn gwneud i mi deimlo'n well. Nid am fy mod i'n flin ond am fy mod i ofn, a dwi dal yn. Ar hyn o bryd dwi yn fy mlwyddyn ddiwethaf yn y brifysgol, felly roedd yn amser drwg iawn i gael y newyddion yma pan roedd angen i mi ganolbwyntio ar fy ngwaith a ddim poeni am fy ngolwg. Wedi dweud hynny, ar gychwyn y flwyddyn yma - wrth i'r cloc daro hanner nos - penderfynais beidio galaru a chychwyn ar fy nhraethawd olaf a cheisio parhau â'm bywyd yn ddifater i'r ffaith os oeddwn i am golli fy ngolwg neu beidio

Fel y mwyafrif , dwi wedi gorfod goresgyn rhwystrau yn fy mywyd ac mae pob un yn ein gwneud yn gryfach, a doeddwn i ddim am adael i hyn fy nhynnu lawr. Mae yna lawer ar gael i helpu pobl gydag ychydig neu ddim golwg a dwi wedi cael cefnogaeth sefydliadau gwahanol, fel yr RNIB a changen gwasanaethau cymdeithasol a thîm adferiad fy nghyngor lleol. Llwyddais gael ar y rhestr aros am gi tywys a dwi nawr yn gweithio gyda gwahanol bobl i gael yr holl gefnogaeth rwyf ei angen, gan gynnwys siarad gyda phobl sydd yn deall fy mhrofiadau.

Mae cais am gi tywys yn eithaf hawdd: ffonio, maent yn gyrru ffurflenni mewn unrhyw ffurf ti eisiau (breil, print mawr neu glywedol), ti'n ei lenwi ac yn ei yrru'n ôl, yna maent yn ei yrru ymlaen i dy ddoctoriaid i gadarnhau bod beth ti'n ei ddweud yn wir, ac yna ti'n mynd ymlaen i gael dy asesu, ymweliadau cartref, ac ymweliadau i weld y cŵn. Mae'n broses hir a gallet ti fod yn disgwyl am dros ddwy flynedd neu fwy, gan fod rhaid iddynt ddarganfod ci sydd yn gweddu ac un fydd yn bondio'n dda gyda'm ffordd o fyw a'm mhersonoliaeth.

Fy nod ydy gweithio fel newyddiadurwr yn y maes gwleidyddol a dwi'n benderfynol o beidio gadael i'm ngolwg gael y gorau ohonof. Mae yna cymaint allan yna i'm helpu i gyrraedd fy nod a dyw'r ffaith nad wyf yn gweld mor dda ddim yn golygu na fyddaf. Yn ysgrifennu hwn, dwi ddim eisiau i bobl deimlo'n ddrwg drosta i a dwi ddim yn ysgrifennu hwn i gael sylw, ond os yw ysgrifennu hwn yn helpu dim ond un person, yna bydd yn fy ngwneud yn hapus. Os byddwn yn gwybod nad oeddwn ar ben fy hun ar yr adeg, byddwn i wedi teimlo'n well. Hyd yn oed os nad wyt ti wedi colli dy olwg, mae cael anabledd yn gallu gwneud i ti deimlo'n wahanol i bobl eraill, a dwi eisiau i ti wybod os wyt ti wir eisiau rhywbeth, cer amdani, ta waeth beth sydd yn sefyll yn y ffordd.

Llinell gymorth y Royal National Institute of Blind People (RNIB) ydy 0303 123 9999

Eisiau ennill crys-T Sprout? Llenwa Arolwg Bodlonrwydd theSprout!

Digwyddiadau - Cyfarfod Grŵp Golygyddol Sprout Ionawr 2015

Erthyglau - Categorïau - Pobl

*Cyflwyna dy stwff ar gyfer cyhoeddiad yma*

Credyd delwedd: Thomas Hawk trwy Compfight cc

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50