Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Mynediad at Wybodaeth a Chanllawiau I allu cael gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar ystod eang o faterion syn effeithio ar eich bywyd, pryd bynnag y bo arnoch ei angen.

Eich hawl chi yw gallu cyrchu at wybodaeth ac arweiniad. Addewid barhaus CLIC yw cyflenwi hyn i bobl ifanc ar draws Cymru. Bydd rhoi gwybodaeth i chi am yr holl bynciau ar materion syn effeithio ar eich bywyd, mewn ffyrdd syn hawdd eu deall, yn eich helpu chi i wneud y penderfyniadau sydd orau i chi yn eich bywyd.

Mae gwefan CLIC yn anelu at eich helpu i ddeall yn well y ffyrdd y gallwch gyrchu at yr wybodaeth y mae arnoch ei hangen ar ein gwefan, beth bynnag yw lefel eich gallu neu os oes gennych anabledd.

Wrth gofleidio technolegau newydd, rydym hefyd yn anelu at:

  • sicrhau bod defnyddwyr gydag anabledd yn cael mynediad gydau meddalwedd neu eu setiadau cyfrifiadurol sydd yno iw cynorthwyo
  • sicrhau bod defnyddwyr yn cael eu cyfeirio ir cyfeiriad iawn i gael gwybodaeth am sut i addasu eu cyfrifiaduron

Cael eich Clywed Eich hawl chi i gael y cyfle i gael eich cynnwys mewn gwneud penderfyniadau, cynllunio ac adolygu gweithred a allai effeithio arnoch chi.

Byddwn yn eich cynnwys yn barhaus yn y gwaith o ddatblygu ein datganiad hygyrchedd fel y gallwch gael llais yn y modd y gallwn wneud gwybodaeth yn fwy hygyrch a dealladwy i chi. Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau am sut y gallwn wneud hynny, cysylltwch thm gwe CLIC yn webteam@thebyg.co.uk.

Byddwn yn adolygur ddogfen hon yn rheolaidd i sicrhau ei bod mor gyfoes a defnyddiol phosibl.

I gael mwy o wybodaeth am hygyrchedd ewch i My Web, My Way - Accessibility Help y BBC.

Maer safle hwn yn cydymffurfio r safonau gwe a ddiffiniwyd gan World Wide Web Consortium (W3C) ac yn cydymffurfio Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd y DU 1995.

Caiff y cynnwys ei gyflwyno fel xHTML wedi strwythuro yn semantig. Gwahanir gwybodaeth a gyflwynir a defnydd deinamig oddi wrth y cynnwys gan ddefnyddio Cascading Style Sheets a ffeiliau Javascript y cyfeirir atynt yn allanol.

Oherwydd hyn gellir gweld y safle:

  • gyda delweddau, dalenni arddull, Javascript (neu unrhyw gyfuniad ohonynt) wedi eu hanalluogi,
  • gan ddefnyddio ystod eang o ddyfeisiadau fel ffonau symudol, cyfrifiaduron llaw a darllenwyr sgrin,
  • gan ddefnyddio cyfrifiadur o unrhyw oed a manyleb a all redeg porwr syn cydymffurfio safonau (fel Firefox neu Internet Explorer 7),

a bydd yn parhau yn hygyrch ac yn ddealladwy.

Newid maint y testun

Mae gwefan Cymru CLIC Online wedi ei chynllunio i adael i chi newid maint y testun a gosodiadau arddangos eraill drwy gosodiadau'r porwr safonol. Mae'r dudalen hon oddi wrth y W3C dangos i chi sut i ddefnyddio rhai o'r lleoliadau hyn porwr arddangos.(cyswllt allanol)

Rhaglenni darllen a meddalwedd

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim. Mae'r cysylltiadau hyn wedi'u cynnwys yma er hwylustod i chi. Nid yw CLIC Online yn ardystio unrhyw un o'r rhaglenni hyn. Mae pob cyswllt a nodir yn perthyn i wefannau allanol. Rhaglenni darllen/gweld

Mae rhaglenni darllen a gweld yn caniatu i chi ddarllen y mathau o ffeiliau sy'n perthyn i raglenni masnachol heb fod angen i chi eu gosod ar eich cyfrifiadur. Gall rhaglenni darllen a gweld fod hyd at 12MB o ran eu maint, ond dim ond unwaith y bydd angen i chi eu lawrlwytho.

Os ydych yn defnyddio technoleg darllen sgrin neu dechnoleg cynorthwyol tebyg i ddarllen ein gwefan, efallai y byddwch yn dymuno defnyddio offeryn trosi ar-lein Adobe er mwyn creu fersiynau html o ddogfennau pdf. Gallwch weld yr offeryn trwy glicio ar yr URL canlynol:

http://www.adobe.com/products/acrobat/access_onlinetools.html(cyswllt allanol)

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50