Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Y Gyfraith a Hawliau » Hawliau a ChyfrifoldebauDy Hawliau

Mae hawliau dynol yn warantau cyffredinol sy’n gwarchod unigolion a grwpiau rhag gweithredoedd sy’n effeithio ar eu rhyddid a’u hurddas dynol. Mae gan bawb hawliau a warchodir yn ôl y ddeddf ac ni ellir eu cymryd oddi arnynt.

Fel plant a phobl ifanc mae hawliau ychwanegol hefyd i warchod ti ac i sicrhau dy fod di'n cael y cyfleoedd gorau mewn bywyd.

Datblygwyd yr hawliau ychwanegol hyn gan y Cenhedloedd Unedig a rhoddir manylion amdanynt yn yr hyn a elwir yn CCUHP - Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Mae’r Confensiwn yn cynnwys 54 o "erthyglau" neu brif feysydd y mae’r llywodraeth yn gyfrifol amdanynt sy’n sicrhau dy fod di'n mwynhau hawliau i addysg, gwybodaeth, yn rhan o wneud penderfyniadau, gofal iechyd a safon byw dda, gweithgareddau hamdden, defnyddio iaith ac arferion dy deulu, triniaeth deg yn y system cyfiawnder troseddol a dy fod di'n ymwybodol o dy holl hawliau.

Yn 2004 mabwysiadodd Llywodraeth Cynulliad Cymru'r CCUHP fel sail i’w holl bolisïau ar gyfer plant a phobl ifanc, gan ategu dy hawliau ym mhob agwedd o’i waith. Mae CLIC yn brosiect pwysig sy’n helpu i gyflenwi Erthyglau 13 ac 17 y CCUHP sy’n ymwneud â dy hawl i wybodaeth a'r defnydd o gyfryngau.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50