Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Y Gyfraith a Hawliau » Cosbau a Dedfrydau » Cofnodion TroseddolCofnodion Troseddol

Pan fyddi di'n cael dy farnu yn euog o drosedd, rwyt ti'n cael dedfryd a bydd gen ti gofnod troseddol.

Nid yw pob cofnod yn aros gyda thi am byth. Dan Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr 1974, os wyt ti wedi torri’r gyfraith yn y gorffennol, yn achos rhai troseddau os bydd cyfnod penodol wedi dod i ben, fe allai’r cofnod troseddol fod wedi ‘darfod’.

I gael mwy o fanylion am y cyfnod y mae’n rhaid i ti aros i’r cofnod troseddol fod wedi darfod gall ffonio Llinell Gymorth Resettlement Plus ar 020 7840 6464.

  • Bydd euogfarn am Drosedd Dreisgar yn erbyn rhywun ifanc arall, sydd dan 18 oed, yn aros ar dy gofnod yn barhaol
  • Bydd troseddau treisgar yn cael eu trin yn wahanol ac yn annhebyg i droseddau eraill y mae modd eu dileu oddi ar dy gofnod ar ôl cyfnod penodol, fe fydd y troseddau ‘Statws Atodlen Un’ yma yn aros gyda thi gydol dy oes

Trosedd Statws Atodlen Un

Mae hwn yn drosedd sydd yn cael ei gyflawni gan rywun o dan 18 oed, yn erbyn rhywun arall dan 18 oed.

Mae Troseddau Atodlen Un yn cynnwys:

  • Ymosodiadau rhywiol ar blant, trais rhywiol, amryw ffurf o esgeuluso neu gam-drin, gan gynnwys llofruddiaeth a dynladdiad
  • Mae hefyd yn cynnwys troseddau cyffredin fel ymosodiad cyffredin ac ymosodiad sy’n achosi anafiad corfforol i rywun iau na 18 oed
  • Mae’n werth cadw mewn cof y gallai ymladd ar faes chwarae’r ysgol neu yn y stryd arwain at euogfarn o ymosodiad cyffredin – sef Trosedd Atodlen Un

Os wyt ti wedi cael yn euog o drosedd Statws Atodlen Un yna mae’n debygol y bydd cyfyngiad ar dy opsiynau o ran gyrfa, dewisiadau bywyd a gwaith. Os wyt ti’n gobeithio gweithio gyda phlant fe fydd yr heddlu yn gwirio dy gofnod yn awtomatig.

Os byddi di’n gwneud cais i fynd i’r coleg neu ar gwrs hyfforddiant, neu am swydd neu gerdyn credyd, i deithio i rai gwledydd a llawer o weithgareddau a dogfennau eraill fe fyddan nhw fel arfer yn gofyn i ti a oes gen ti gofnod troseddol.

Yn achos rhai swyddi fel dysgu, gwaith ieuenctid, nyrsio, gwaith gofal, nyrsio meithrin, hyfforddi chwaraeon a llawer mwy o swyddi lle byddi di'n gweithio gyda phobl, mae'n ofynnol cael gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) cyn y gallet ti gael y swydd.

Mae'r DBS yn helpu cyflogwyr i wneud penderfyniadau recriwtio diogel ac yn atal pobl anaddas rhag gweithio gyda grwpiau bregus, gan gynnwys plant. Mae'n cymryd lle'r Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB) a'r Awdurdod Diogelu Annibynnol (ISA).

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50