Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Tai » Dod o Hyd i Lety Rhent » Rhannu CartrefRhannu Cartref

Os wyt ti'n rhentu, gallai fod yn rhatach i rannu cartref gyda phobl eraill. Gall y rhain fod yn bobl ddieithr, aelodau teulu, ffrindiau neu hyd yn oed y landlord os wyt ti'n lletya.

Gall gymryd amser i ddod i arfer â rhannu cartref gyda phobl eraill. Mae gan bawb eu harferion eu hun a'u ffordd o wneud pethau, ac mae'n bosib y bydd rhaid i bawb yn y tŷ gyfaddawdu er mwyn creu awyrgylch heddychlon i fyw ynddi.

Gall fod o gymorth trafod yr hyn y disgwylir i bawb eu gwneud o'r cychwyn cyntaf a gosod rheolau sylfaenol y mae pob un yn cytuno arnynt. Er enghraifft, dylai ystyried:

Gwaith tŷ

 • Pwy sy'n gyfrifol am lanhau'r llefydd cyffredin fel y gegin a'r ystafell ymolchi?
 • A fydd yna rota glanhau i sicrhau bod pawb yn gwneud rhan o'r gwaith?
 • Ydy pawb yn gyfrifol am olchi eu llestri eu hun?

Biliau

 • Sut rhennir y biliau?
 • Pwy fydd yn gyfrifol am dalu'r arian?
 • Enw pwy fydd ar y biliau?

Eitemau'r tŷ

 • Sut telir am eitemau tŷ cyffredinol fel nwyddau glanhau, sachau sbwriel a phapur tŷ bach?
 • Pwy sy'n gyfrifol am brynu'r rhain? A oes rota ar gyfer hyn?
 • Dylid cael cronfa y mae pawb yn rhoi arian ynddi er mwyn talu am eitemau fel rhain?

Bwyd

 • A fydd pawb yn prynu eu bwyd eu hun neu'n rhannu'r gost?
 • A gaiff eitemau bwyd fel llaeth, bara, te neu goffi eu prynu o arian cronfa'r tŷ neu'n unigol?

Gwestai

 • Gall cariadon aros dros nos?
 • Gall ffrindiau neu deulu aros dros nos/ar y penwythnos?
 • Ble fydd gwestai'n aros?

Dod ymlaen â'ch gilydd

 • Nid yw unrhyw ddau berson yr un peth a bydd gan bawb farn wahanol ar sut i wneud pethau. Gwranda ar syniadau pawb a chreu trefn y mae pawb yn hapus gyda hi
 • Gall byw gyda rhywun fod yn brofiad gwych, ond gall fod yn angerddol ac mae dadlau rhwng cyd-letywyr yn gyffredin nawr ac yn y man. Paid â phoeni os wyt ti wedi dadlau. Ceisia siarad yn ddigyffro gyda'r cydletywr a thrafod beth achosodd y ddadl a sut y gellir datrys y broblem
 • Y peth pwysicaf ynglŷn â rhannu tŷ yw parchu'r bobl rwyt ti'n byw gyda nhw. Mae hawl gan bob person i fyw yn y ffordd maen nhw ei heisiau a chael preifatrwydd yn eu cartref eu hun. Dylai ymddwyn tuag at gyd-letywyr yn y ffordd rwyt ti'n disgwyl iddynt ymddwyn tuag atat ti
 • Pan fyddi di'n rhannu cartref gyda phobl eraill, y peth pwysicaf yw cyfathrebu. Os oes rhywbeth sy'n dy boeni di, dyweda wrth dy gyd-letywyr. Nid oes rhaid i hyn arwain at ddadl os wyt ti'n siarad â nhw mewn ffordd onest a digyffro. Ceisia ddeall eu barn nhw hefyd
 • Os wyt ti'n cael problemau yn rhannu dy gartref ac yn methu siarad â'r cyd-letywyr na dy deulu, gall ffonio Meic am gyngor a help cyfrinachol am ddim neu ymweld â'r Ganolfan Cyngor ar Bopeth am gyngor ar hawliau cyfreithiol

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50