Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Tai » Digartrefedd » Cysgu AllanCysgu Allan

Cysgu allan (cysgu ar y stryd) yw'r dewis pan fetho popeth arall i bobl ddigartref. Mae’n beryglus ac annymunol iawn, a dylid ei osgoi os gellir gwneud hynny.

 • Yn ogystal â bod heb unman i gysgu, gorffwys ac ymlacio, gall cysgu allan arwain at broblemau iechyd yn sgil bod yn wlyb neu’n oer yn barhaus, bod heb ddigon o fwyd a ddim yn cysgu digon
 • Gall olygu dy fod mewn perygl o bobl eraill yn manteisio arnat, a gall llwgu, oerfel a diffyg cwsg amharu ar dy allu i wneud penderfyniad, ac yn fwy difrifol, gall olygu dy fod mewn perygl o gael ymosodiad arnat
 • Weithiau, gall cyfnodau maith o gysgu allan arwain at broblemau alcohol a chamddefnyddio sylweddau, wrth i bobl eu defnyddio i gael rhyddhad o’r oerfel a theimlo’n llwglyd

Os wyt wedi rhoi cynnig ar bob dewis sydd ar gael ac os nad oes gennyt unrhyw ddewis arall, dylet geisio cadw mor ddiogel a chynnes ag y gelli.

Dyma ychydig o gynghorion ynghylch cadw’n ddiogel ac iach ar y strydoedd:

 • Ceisia chwilio am rywle sy’n cynnig cysgod rhag y gwynt a’r glaw
 • Defnyddia flanced neu sach cysgu i gadw’n ddiogel rhag yr oerfel a’r gwynt
 • Paid â chysgu’n uniongyrchol ar y ddaear. Defnyddia gynfas neu flanced os gelli
 • Ceisia aros mewn man lle bydd timau estyn allan yn ymweld ag o. Efallai gwnânt gynnig bwyd am ddim a dŵr a phlancedi. Gallant hefyd gynnig cyngor a mynd â thi i’r lloches agosaf os bydd lle ar gael
 • Ceisia gysgu gyda grŵp o bobl i gadw'n fwy diogel, ond ceisia osgoi mannau cyhoeddus os gelli , i leihau peryglon gan aelodau'r cyhoedd, megis trais neu gamdriniaeth
 • Os byddi’n canfod grŵp o bobl sy’n wynebu’r un amgylchiadau ac yn gallu cysgu fel grŵp, paid â theimlo dan bwysau i ymuno mewn unrhyw weithgarwch sy’n achosi pryder i ti. Os na fyddi'n teimlo'n ddiogel, paid ag aros gyda hwy
 • Gall cael triniaeth feddygol fod yn anodd os byddi'n cysgu allan, ond serch hynny, bydd gen ti hawl i gofrestru â meddyg. Os byddi’n sâl, mae gan rai meddygfeydd ganolfannau galw heibio neu efallai bydd nyrs yn ymweld â chanolfan estyn allan lleol. Mewn argyfwng, ffonia 999 neu cer i uned damweiniau ac achosion brys yr ysbyty lleol
 • Gall cadw unrhyw eiddo sydd gennyt mewn canolfan dydd lleol fod yn syniad da, os oes cyfleusterau ar gael. Mae hyn yn lleihau’r posibilrwydd o gael dy ladrata neu dy fygwth ar y stryd
 • Chwilia am fanylion canolfannau estyn allan lleol, canolfannau dydd a gwasanaethau elusennol i bobl ddigartref. Y sefydliadau sy’n cynnig y cyfle gorau sydd gennyt i gael llety neu gael cyngor ynghylch sut i roi’r gorau i gysgu ar y stryd
 • Os wyt yn ddigartref ac yn dymuno siarad â rhywun, mae digon o bobl y gelli siarad â hwy am ddim ac yn gyfrinachol, felly cysyllta â hwy cyn gynted ag y gelli

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50