Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Tai » Byw yn dy Gartref Newydd a'i Gynnal » DiogelwchDiogelwch

P'un ai dy fod yn byw ar dy ben dy hun neu gyda phobl eraill, rhaid cadw dy dŷ'n ddiogel er mwyn amddiffyn ti dy hunan a dy eiddo.

Dyma rai awgrymiadau ar gadw'n ddiogel yn dy gartref:

 • Rho dwll sbïo yn y drws ffrynt. Mae'n hawdd torri cadwyni diogelwch. Defnyddia'r twll sbïo bob tro cyn ateb y drws. Bydda'n wyliadwrus o alwadau ffug a gofynna i weld cerdyn adnabod cyn agor y drws
 • Sicrha fod cloeon da a chryf ar bob drws a ffenest
 • Peidia byth â gadael y tŷ heb gloi pob drws a ffenestr yn dynn, hyd yn oed os ydwyt yn gadael y tŷ am ychydig o funudau yn unig
 • Paid â gadael pethau gwerthfawr, fel setiau teledu, cyfrifiaduron neu chwaraewyr DVD rhywle y gall lladron eu gweld trwy ffenest neu ddrws
 • Peidia byth â gadael allweddi yn y clo. Hyd yn oed pan fyddi di yn dy gartref, rho'r allweddi lle na ellir eu cyrraedd o'r drws neu'r ffenest ac wedi'u cuddio
 • Defnyddia marciwr diogelwch anweladwy i ysgrifennu dy god post ar eitemau gwerthfawr fel beiciau. Bydd gwneud hyn yn helpu'r heddlu eu hadnabod pe byddent yn cael eu dwyn
 • Cadwa'r goleuadau ymlaen pan fyddi di'n gadael y tŷ. Mae hyn yn creu argraff bod rhywun yn y tŷ
 • Gosoda larwm diogelwch os alli di ei fforddio
 • Cadwa giatiau'r ardd, drws y garej a'r sied dan glo drwy'r amser
 • Dychmyga dy fod yn lleidr yn chwilio am ffyrdd i mewn i dy dŷ a cheisia leihau'r siawns y bydd unrhyw un yn gallu torri mewn - trimia canghennau sy'n agos at y ffenestri neu rho ddelltwaith (trellis) ar dy ffensys fel na all unrhyw un gerdded arnynt
 • Paid byth â gadael allweddi sbâr dan botiau, matiau neu ar ben ffrâm y drws. Mae lladron yn gwybod bod pobl yn gwneud hyn hefyd!
 • Os ydwyt yn mynd i ffwrdd am gyfnod hir, cansla'r llaeth a'r papurau newydd a threfna fod dy gymydog yn casglu dy bost fel na fydd yn pentyrru. Peidia â gadael i dy dŷ edrych yn ddiffaith
 • Ymuna â Chynllun Gwarchod y Gymdogaeth ('Neighbourhood Watch') a chadwa olwg ar dai eraill yn dy stryd a noda unrhyw ddigwyddiadau afreolaidd

Os ydwyt erioed yn teimlo'n anniogel yn dy gartref, ffonia cymydog neu ffrind sy'n byw'n agos a gofynna a alli di aros gyda nhw. Os ydwyt yn teimlo dy fod mewn perygl mawr, ffonia 999.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50