Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Iechyd » Iechyd Emosiynol a Meddyliol » Anhwylderau BwytaAnhwylderau Bwyta

Gall unrhyw un ddatblygu anhwylder bwyta er y bydd yn fwy tebygol o ddigwydd mewn merched ifanc 15-25 oed. Mae dros 1.1 miliwn o bobl yn y DU yn cael eu heffeithio yn uniongyrchol gan anhwylder bwyta.

Mae'r term anhwylder yn ymdrin ag ystod eang o broblemau gyda bwyd, gan gynnwys newynu (anorecsia), pyliau o fwyta a chwydu (bwlimia) a gorfwyta mewn pyliau. Mae'r rhesymau a'r achosion yn amrywiol ac yn gymhleth.

Mae anhwylderau bwyta yn aml, ond nid bob amser, yn gysylltiedig â delwedd negyddol o'r corff a hunan-barch isel. Gall hefyd fod yn ymdrech i gael rheolaeth yn ôl pan fo'r person wedi bod mewn sefyllfa lle cymrwyd rheolaeth oddi arnynt.

Anorecsia Nerfosa

  • Yn ofni rhoi pwysau ymlaen, yn teimlo'n dew hyd yn oed pan maen nhw wedi colli cymaint o bwysau fel ei fod yn amlwg i eraill
  • Efallai byddant yn newynu eu hunain drwy fwyta swm bach iawn o fwyd
  • Yn aml yn cuddio bwyd, yn dilyn cynlluniau cymhleth i osgoi bwyd ac i ymddangos yn drymach nag y maent
  • Mae rhai yn esgus eu bod wedi bwyta pan nad ydynt
  • Maent yn ymarfer y corff yn galed, yn defnyddio carthyddion (laxatives) neu'n gwneud eu hunain yn sâl er mwyn colli mwy o bwysau
  • Gall mislif merch stopio neu ddim dechrau o gwbl

Bwlimia Nerfosa

  • Efallai byddant yn edrych dros neu dan bwysau ac mae'n aml yn anodd ei ddarganfod. Mae ganddynt anhawster mawr yn rheoli eu bwyta, weithiau yn bwyta i reolau caeth neu'n cael cyfnodau o fwyta'n afreolus
  • Mae'r bwyd y maent yn ei fwyta yn aml yn uchel mewn calorïau, braster neu garbohydradau. Wrth i berson ddechrau teimlo'n llawn mae teimladau o gywilydd ac euogrwydd yn gallu llethu nhw. Y teimladau yna ydy'r sbardun i wneud iddynt geisio chwydu
  • Gall gorfwyta afreolus a chwydu yn barhaol wneud niwed difrifol i'r corff
  • Gall defnydd rheolaidd o garthyddion arwain at glefyd y coluddion a gall diffyg mwynau hanfodol arwain at fethiant yr organau a marwolaeth

Mae anhwylderau bwyta yn datblygu yn gymharol araf, gyda'r ymddygiadau sydd ynghlwm yn dod yn fwy cymhleth. Mae'n bwysig cael cefnogaeth cyn gynted â phosib. Gall triniaeth gynnwys gofal yn yr ysbyty, triniaeth gan y Meddyg Teulu, dietegwyr a hunan gymorth. Mae cefnogaeth gan ffrindiau a theulu yn bwysig iawn.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50