Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Iechyd » Iechyd a Materion y Corff » Cur Pen a'r MeigrynCur Pen A'r Meigryn

Mae cur pen yn boen yn ardal y pen a'r gwddf, sydd yn gallu amrywio yn ei gryfder. Mae yna dri phrif fath o gur pen: tensiwn, clwstwr a'r meigryn.

Gall straen, ystum corff gwael, straen y llygaid, alcohol, colli dŵr yn y corff a chwant bwyd beri cur pen.

Cur pen tensiwn

Dyma’r cur pen mwyaf cyffredin, ac mae’n tueddu i effeithio ar ferched yn fwy nag ar ddynion.

Y symptomau yw pwysau ar ochr y pen, gwddf a'r llygaid neu boen ysgafn sy'n gwaethygu gydol y dydd.

Mae posib lleddfu'r fath yma o gur pen gyda phoen laddwyr fel ibuprofen neu barasetamol. Fodd bynnag, paid â chymryd poen laddwyr yn rhy reolaidd, gan y gallai’r corff ddod i ddibynnu arnyn nhw.

Cur pen clwstwr

Mae’r cur pen yma’n anghyffredin a gall y symptomau bara am oriau neu ddyddiau hyd yn oed. Mae’n tueddu i effeithio ar fwy o ddynion nag o ferched.

Y symptomau yw pigyn sydyn un ochr o’r pen ac o amgylch un llygad. Gall y llygad ddod yn llidiog ac yn ddyfrllyd.

Ni fydd poen laddwyr safonol yn helpu’r math yma o gur pen, felly mae angen i ti weld dy feddyg a fydd yn rhagnodi’r driniaeth sydd orau i ti.

Y Meigryn

Mae’r meigryn yn llawer mwy na chur pen a gall ddod yn ôl yn ddi-baid.

Mae pibellau gwaed wedi’u cyfyngu yn y pen a’r gwddf sy’n achosi’r meigryn. Gallan nhw bara am dair i 72 awr a gallan nhw dy adael yn teimlo wedi blino’n lân am ddyddiau wedyn.

Ymhlith y symptomau mae plyciau o boen, yn aml ar un ochr o'r pen, cyfog, chwydu neu benysgafnder, dolur rhydd (diarrhoea), sensitifrwydd i oleuadau, mannau dall a sŵn.

Os wyt ti'n dioddef yn aml o gur pen neu’r meigryn, cer i weld dy Feddyg Teulu am gyngor ac archwiliad.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50