Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Arian » Yswiriant » Yswiriant BywydYswiriant Bywyd

Mae yswiriant bywyd yn helpu i roi sicrwydd ariannol i dy deulu pe byddet ti’n marw. Mae’n rhoi sicrwydd ar gyfer dy ddyledion a thaliadau sydd heb eu talu, fel nad oes yn rhaid i dy ddibynyddion dalu’r costau eu hunain.

Mae cost yswiriant bywyd wedi’i seilio ar nifer o ffeithiau amdanat ti. Mae’r gost yn dibynnu ar dy ryw, dy oed, p’un a ydwyt yn ysmygu ai peidio â p’un a oes gennyt ti unrhyw gyflyrau meddygol.

Mae yna ddau brif fath o yswiriant bywyd - yswiriant tymor ac yswiriant oes.

Yswiriant Tymor

  • Math syml, rhad ar yswiriant bywyd yw hwn, ac mae’n rhoi sicrwydd dros gyfnod o amser yn unig, fel 30 mlynedd
  • Os byddi di’n marw yn ystod y cyfnod yma o amser, fe fydd dy yswiriant yn talu swm penodol o arian i dy ddibynyddion
  • Os byddi di’n goroesi’r cyfnod penodol yma, yna ni fyddan nhw’n talu unrhyw swm o arian
  • Yn aml, bydd pobl yn codi yswiriant tymor i roi sicrwydd iddyn nhw tra’u bod yn talu morgais neu hyd nes bydd eu plant wedi tyfu i fyny, fel na fydd yn rhaid i’w plant dalu’r costau yma pe bydden nhw’n marw

Yswiriant oes

  • Mae hyn yn rhoi sicrwydd i ti hyd nes y byddi di’n marw, ac mae’n fath o yswiriant sy’n ddrutach
  • Pan fyddi di’n marw, fe fydd dy ddibynyddion yn derbyn swm o arian
  • Mae’r rhan fwyaf o bolisïau yn cynnwys cymal ’gydag elw’ sy’n golygu y bydd dy ddibynyddion hefyd yn derbyn cyfran o unrhyw elw a ddaw i ran y cwmni yswiriant

Mae pob polisi yn amrywio, felly gwna'n siŵr dy fod di’n ymchwilio i’r fargen sydd fwyaf addas i ti. Gwna'n siŵr dy fod di’n deall yn iawn yr hyn mae dy bolisi yn ei warantu. Cysyllta â Chymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain (BIBA) neu'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol i gael cyngor.

Mae gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol un neu ddau o adrannau ar undebau credyd, gan gynnwys:

Gallet gysylltu â'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar 0300 500 5000 (neu 0300 500 5555 ar gyfer Cymraeg) Llun - Gwener 8am - 8pm, Sad 9am-1pm. Ceir hefyd swyddogaeth sgwrsio ar-lein ar eu safle.

Gallet gysylltu â Meic am ddim drwy sgwrsio ar-lein, testun (84001) neu ffoniwch (23456 080880).

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50