Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Arian » Dyled » MethdaliadMethdaliad

Mae methdaliad yn un ffordd o ddatrys problem ddifrifol â dyled. Gorchymyn llys ydyw y gallet ti wneud cais amdano fel nad oes yn rhaid i ti ddelio â’r bobl y mae arnat ti arian iddyn nhw (dy gredydwyr). Bydd y llys yn penodi Derbynnydd Swyddogol i gymryd rheolaeth ar dy arian a dy asedau, ac i ddelio â’r credydwyr.

Mae dewis dod yn fethdalwr yn benderfyniad mawr, ac ni ddylet ddilyn y llwybr yma heb lawer o ystyriaeth. Efallai nad dyma fyddai’r opsiwn gorau i ti felly mynna gyngor yn gyntaf. Fe all rhywun y mae arnat ti arian iddo hefyd dy wneud yn fethdalwr.

Dyma fanteision dod yn fethdalwr:

 • Nid oes yn rhaid i ti ddelio â dy gredydwyr yn bersonol
 • Gallet ti gadw rhai nwyddau cartref a swm rhesymol i fyw arno
 • Unwaith y bydd y gorchymyn methdaliad wedi dod i ben (mewn un flwyddyn fel arfer) gallet ti ddechrau o’r newydd
 • Fel arfer gellir dileu’r ddyled sydd arnat ti

Dyma anfanteision dod yn fethdalwr:

 • Mae’n costio £705 i ddod yn fethdalwr yng Nghymru. Mae'n rhaid i ti dalu ffi o £180 i'r llys a £525 i'r Derbynnydd Swyddogol. Os ydwyt ar incwm isel neu'n derbyn budd-daliadau efallai y byddet yn cael dy heithrio o ffi'r llys, sy'n dy alluogi i fynd yn fethdalwr am £525
 • Ni allet ti wneud cais am gredyd tra ydwyt yn fethdalwr
 • Efallai y bydd yn rhaid gwerthu dy gartref a nwyddau moethus, gan gynnwys dy gar
 • Efallai y byddi di’n colli dy swydd gan fod rhai proffesiynau’n gwrthod gadael i bobl sydd wedi dod yn fethdalwyr barhau i weithio
 • Os oes gennyt dy fusnes dy hun, mae’n bosib y bydd yn rhaid ei werthu
 • Ni fydd dy achos yn breifat a gall hyd yn oed ymddangos yn dy bapur newydd lleol
 • Nid yw methdaliad yn dileu pob dyled. Efallai y byddi di’n dal i fod yn gyfrifol am fenthyciadau myfyrwyr neu ddirwyon y llys, er enghraifft
 • Fe fydd yn effeithio ar dy sgôr credyd a gwiriadau credyd yn y dyfodol (gweler tudalen wybodaeth Gwirio Credyd)

Dod yn fethdalwr

 • Os ydwyt wedi mynnu cyngor arbenigol ac wedi penderfynu mai methdaliad yw dy opsiwn gorau, mae angen i ti wneud cais yn dy lys lleol
 • Cofia ddod â dy ffi i dalu am y methdaliad. Ni fyddi di’n cael hwn yn ôl
 • Mynna ddeiseb methdaliad ffurflen 6.27 a ffurflen datganiad o faterion o dy lys lleol neu o wefan Gov.uk a gwna cais, gan roi manylion dy holl gredydwyr
 • Yn dy wrandawiad, os cei di dy ddatgan yn fethdalwr, fe fydd dy gyfrifon banc yn cael eu rhewi a bydd rhywun arall yn cymryd rheolaeth ar dy arian
 • Yna bydd dy asedau’n cael eu gwerthu a bydd dy arian yn cael ei ddefnyddio i dalu dy gredydwyr
 • Ar ôl blwyddyn, daw’r methdaliad i ben fel arfer, a bydd unrhyw ddyledion sydd heb eu talu yn cael eu dileu

Cyn penderfynu’r naill ffordd neu’r llall ynglŷn â methdaliad, siarada â’r cynghorwyr arbenigol yn y Ganolfan Cyngor ar Bopeth yn gyfrinachol ac yn rhad ac am ddim i gael gwybod beth yw dy holl opsiynau.

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50