Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Arian » Arian Tra'n Gweithio » Credyd Treth GwaithCredyd Treth Gwaith

Credyd Treth Gwaith (CTG) ar gyfer pobl ar incwm isel sydd yn 16 oed neu'n hŷn ac yn gweithio 16 awr neu fwy'r wythnos fel gweithiwr cyflogedig neu'n hunangyflogedig.

Os ydwyt o dan 25, gallu di ond wneud cais os oes gennyt blentyn neu anabledd penodol.

Os ydwyt dros 25 oed, gallu di wneud cais hyd yn oed os nad oes gennyt ti blant. Byddi di ond yn gallu gwneud cais os ydwyt yn gweithio 30 awr yr wythnos neu fwy.

Fodd bynnag, os ydwyt yn rhiant sengl, os ydwyt dros 60 neu os oes gennyt anabledd, bydd dim ond rhaid i ti weithio 16 awr yr wythnos i wneud cais.

Os ydwyt yn rhan o bâr a gennych un neu mwy o blant gallech chi wneud cais os byddwch yn gweithio 24 awr bob wythnos wedi cyfuno, nydd yn rhaid i un ohonoch chi weithio o leiaf 16 awr yr wythnos.

Faint a sut byddaf yn cael fy nhalu?

Bydd y swm yr ydwyt yn derbyn yn dibynnu ar dy incwm blynyddol. Fodd bynnag, nid oes terfyn penodol ar gyfer incwm gan ei fod yn dibynnu ar dy sefyllfa (a sefyllfa dy bartner).

Er enghraifft, gall uchafswm yr incwm y gallu di gael a dal gallu i wneud cais ydy £18,000 ar gyfer cwpl heb blant neu £13,100 i berson sengl heb blant - Ond gall fod yn uwch os oes gennyt blant, yn talu am ofal plant cymeradwy neu un ohonoch yn anabl.

Os ydwyt yn gymwys, byddet yn cael swm sylfaenol ac ychwanegol (a elwir yn 'elfennau') ar ben hyn. Mae'r swm sylfaenol hyd at £1,940 y flwyddyn. Gallai'r elfennau fod yn gannoedd ar filoedd o bunnoedd yn fwy, felly edrycha ar y tabl yma.

Byddet yn cael dy dalu'n uniongyrchol i dy gyfrif banc neu gymdeithas adeiladu, bob wythnos neu 4 wythnos. Os ydych yn bâr, mae'n rhaid i chi ddewis un cyfrif.

Pwy arall all wneud cais?

Mae yna rai achlysuron arbennig pryd y gallu di gael Credyd Treth Gwaith hyd yn oed pan nad ydwyt yn y gwaith. Er enghraifft:

  • Os ydwyt ar gyfnod mamolaeth [CLIC LINK], cyfnod tadolaeth ychwanegol neu seibiant mabwysiadu, gallu di wneud cais am CTG am 39 wythnos gyntaf dy absenoldeb, cyn belled â dy fod wedi gweithio nifer yr oriau sy'n ofynnol cyn i ti fynd ar wyliau
  • Os ydwyt i ffwrdd yn sâl, gallu di wneud cais am CTG am y 28 wythnos gyntaf, cyn belled â dy fod di ar Dâl Salwch Statudol
  • Os ydwyt newydd ddod yn ddi-waith, gallu di hawlio Credyd Treth Gwaith am y 4 wythnos gyntaf

Sut i hawlio

Gallu di hawlio CTG ar unrhyw adeg o'r flwyddyn a hyd at 7 diwrnod cyn dechrau swydd newydd.

Nid yw gwaith gwirfoddol yn cyfrif, a gallu di ond wneud cais os disgwylir i dy waith bara o leiaf 4 wythnos.

Os ydwyt yn newydd i gredydau treth, ffonia'r Llinell Gymorth Credyd Treth i gael ffurflen gais.

Gall gymryd hyd at bythefnos i'r ffurflen cyrraedd ac yna i fyny at 5 wythnos arall i brosesu cais newydd.

Nodyn: Gallu di wneud cais am Gredydau Treth Plant [CLIC LINK] a Chredydau Treth Gwaith ar yr un ffurflen gais, a rhaid i ti adnewyddu dy hawliad(au) unwaith y flwyddyn.

Effaith ac effaith ar fudd-daliadau eraill

Os ydwyt ti neu dy blentyn yn derbynl budd-daliadau anabledd, efallai y gallu di gael credydau treth ychwanegol.

Os ydwyt yn derbyn credydau treth, efallai y cei di lai o Fudd-dal Tai, Lwfans Ceisio Gwaith Cymhorthdal ​​Incwm, yn seiliedig ar incwm, Cyflogaeth sy'n gysylltiedig ag incwm a Lwfans Cymorth a/neu Gredyd Pensiwn.

Oherwydd bod CTG yn dibynnu ar dy incwm ac mae rhai budd-daliadau eraill y gallet eu hawlio yn cyfrif fel incwm, efallai y byddi di'n cael llai o CTG nag oeddet yn disgwyl.

Ni fydd Y Cap Budd-dal newydd yn effeithio arnat os oes unrhyw un yn dy gartref yn hawlio CTG.

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50