Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Amgylchedd » Cadwraeth a'r Amgylchedd » Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol

  • Mae Cymru’n wlad sy’n eithriadol o brydferth, ac mae rhai lleoedd wedi’u dynodi yn Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) er mwyn cydnabod hyn, i sicrhau bod harddwch naturiol y dirwedd yn cael ei diogelu a’i gwella
  • Ceir llawer o resymau pam y mae ardal wedi’i dynodi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol - o amrywiaeth ei phlanhigion a’i hanifeiliaid i bwysigrwydd hanesyddol, neu oherwydd ei golygfeydd trawiadol
  • Mae unrhyw ddatblygiadau, fel tai newydd neu ddiwydiant wedi’u cyfyngu yn yr ardaloedd hyn

Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol yng Nghymru

  • Dyffryn Gwy - mae’r ardal hon yn cynnwys rhannau o Gymru a Lloegr, yn dilyn Afon Gwy ar hyd y dyffryn calchfaen prydferth trwy leoedd fel Abaty Tyndyrn
  • Bryniau Clwyd - mae’r bryniau hyn, sydd i’w cael yng ngogledd ddwyrain Cymru yn cynnwys llawer o safleoedd archeolegol fel caerau o’r Oes Haearn ar gopâu’r bryniau, a rhannau o Glawdd Offa
  • Gŵyr - mae’r arfordir enwog ger Abertawe yn denu llawer iawn o ymwelwyr, ond mae hefyd yn cynnwys amrywiaeth eang o dirweddau fel corstir, tir fferm eang a choetir. Mae llawer o ardaloedd yn Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig hefyd. Penrhyn Gŵyr oedd yr ardal gyntaf ym Mhrydain i gael ei dynodi’n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol
  • Llŷn - harddwch digyffwrdd Pen Llŷn yw’r hyn sy’n ei dynodi’n ardal eithriadol. Dyma le mae tir Eryri yn cyrraedd y môr. Mae hefyd yn cynnwys Ynys Enlli sy’n warchodfa adar môr ac sy’n gartref i’r morlo llwyd
  • Ynys Môn - mae bron i bob rhan o arfordir Môn yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Mae amrywiaeth mawr iawn o fywyd gwyllt yn byw yn nhirweddau amrywiol Ynys Môn, o’r clogwynau dramatig i rostiroedd morol a fflatiau llaid

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50