Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth Diogelwch
Awgrymiadau ynghylch diogelwch ar-lein

Dyma rai awgrymiadau a dolennau defnyddiol i’ch helpu i aros yn ddiogel ar-lein:

 • Peidiwch fyth â chyflwyno eich gwybodaeth bersonol ar-lein
 • Peidiwch â gwneud cysylltiadau ar-lein ar safleoedd rhwydweithio cymdeithasol fel Facebook a Bebo os nad ydych yn sicr pwy yw’r unigolyn
 • Mae’n well cadw ffrindiau ar-lein, ar-lein, gall cyfarfod â dieithriaid fod yn beryglus iawn.
 • Efallai nad yw pobl yr hyn y maen nhw’n dweud y maen nhw
 • Byddwch yn ofalus wrth agor ffeiliau oddi wrth bobl nad ydych yn eu hadnabod. Gallent gynnwys firws neu gynnwys anaddas
 • Byddwch yn ofalus am beth rydych yn ei ysgrifennu ar broffiliau eich ffrindiau i bawb eu gweld. Mae’n well anfon neges breifat atynt yn dweud wrthynt ble rydych yn mynd neu bethau personol eraill
 • Mae gan y rhan fwyaf o wefannau rhwydweithio cymdeithasol fotymau ar gyfer preifatrwydd y gallwch eu newid i ofalu mai dim ond eich ffrindiau all weld eich proffil

Eich diogelwch wrth ddefnyddio TheSprout

Avatar/Userpic

WWrth lwytho userpic i TheSprout, cofiwch y gellir ei weld gan bawb sy’n mynd i’r safle. Argymhellwn ddefnyddio ffotograff sy’n eich cynrychioli chi yn hytrach na ffoto gwirioneddol. Mae rhai safleoedd hwyl ar-lein a all eich helpu i greu’r rhain; ewch i faceyourmanga.com neu weeworld.com. Cofiwch y gallai unrhyw ffotograffau neu fideos yr ydych yn eu postio yn gyhoeddus ar-lein gael eu cymryd, eu newid a’u rhannu heb eich caniatâd.

Enw’r defnyddiwr

Eich enw defnyddiwr yw’r enw a ddewiswch ar gyfer eich cyfrif ac fe’i gwelir drwy’r safle pan fyddwch yn postio newyddion, digwyddiadau a sylwadau. Os byddai’n well gennych aros yn ddienw, rydym yn argymell dewis enw defnyddiwr nad yw’n deillio o’ch enw chi, neu rywbeth a fyddai’n peri i bobl eraill eich adnabod. Mae’n well gan lawer o bobl ddefnyddio enw arall neu lysenw wrth bori’r we. Yn awr gyda safleoedd rhwydweithio cymdeithasol fel Beo a Facebook mor boblogaidd, mae’n dod yn haws dod o hyd i bobl ar-lein. Efallai y byddai’n well gennych gadw’r rhan hon o’ch defnydd o’r rhyngrwyd ar wahân.

Ar y llaw arall os hoffech i bobl eich adnabod, (er enghraifft, i godi proffil eich gwaith, neu i gael clod am ysgrifennu erthygl wych), gall eich enw defnyddiwr adlewyrchu hyn. Gallwch hefyd ychwanegu dolennau i’ch tudalennau proffil a gwefannau eraill yn eich proffil.

Cyfrinair

Peidiwch fyth â rhoi eich cyfrinair TheSprout (neu unrhyw un arall ar gyfer eich cyfrifon ar-lein) i unrhyw un, na’i bostio i unrhyw le. Argymhellir eich bod yn dewis cyfrinair cryf, mae hyn yn golygu cyfrinair sy’n cynnwys rhifau a symbolau yn ogystal â llythrennau, i’w wneud yn fwy anodd ei agor. Mae Microsoft yn cynnig profwr i brofi cryfder cyfrineiriau. Bydd /www.microsoft.com/protect/yourself/password/checker.mspx yn dweud wrthych ba mor ddiogel yw eich cyfrinair. Os ydych yn pryderu y gall rhywun fod â’ch cyfrinair chi, neu fod gweithgaredd twyllodrus yn digwydd gan ddefnyddio eich cyfrif gallwch ail-osod eich cyfrinair o’r tu mewn i’r ardal logio i mewn, a rhybuddio aelod staff.

Proffil

Fel defnyddiwr cofrestredig o TheSprout gallwch greu proffil defnyddiwr. Gellir gweld proffiliau gan ddefnyddwyr cofrestredig eraill yn unig sydd wedi logio i mewn, ac mae gennych y dewis i’w analluogi rhag cael ei weld o gwbl.

Mae eich proffil yn cynnwys yr wybodaeth ganlynol:

 • Eich enw defnyddiwr
 • Os ydych yn aelod o’r Grwp Golygyddol
 • Eich oed, ac o ba sir y deuwch
 • Pryd y gwnaethoch ymuno
 • "Amdanoch Chi" Ardal i chi roi testun amdanoch chi eich hun
 • Dolennau eraill dolennau i’ch gwefannau personol/proffiliau rhwydweithio cymdeithasol
 • Newyddion a gafodd eu postio yn ddiweddar dolennau i erthyglau yr ydych wedi eu postio yn ddiweddar, os o gwbl

Mae’r cyfan uchod yn ddewisol. Gallwch lenwi cymaint neu gyn lleied ag a ddymunwch. Mae dewis hefyd i wneud eich proffil yn un preifat. Mae hyn yn golygu na fydd unrhyw un yn gallu gweld gwybodaeth amdanoch chi na darllen am eich gweithgareddau diweddaraf ar-lein.

Dywedwch wrthym ni

Byddwch yn sylwi ar fotwm Dywedwch wrthym ni’ ar bob tudalen o’r safle. Mae hwn yn tynnu sylw at yr eitem sydd i’w hadolygu gan dm gwe TheSprout. Os cawsoch eich tramgwyddo neu os ydych yn bryderus am rywbeth ar TheSprout, cofiwch ddweud amdano wrthym. Er bod gennym staff yn monitro’r wefan yn aml yn ystod y dydd a bod gennym broses safoni llym yn bodoli, rydym yn dal yn meddwl ei bod yn bwysig i ddefnyddwyr allu ein rhybuddio’n rhwydd am unrhyw beth amhriodol. Os ydych yn dal yn bryderus neu os yw’n fater brys, gallwch gysylltu â thm gwe TheSprout ar 029 20 302471.

Dolennau Allanol

Mae dolen allanol yn ddolen o TheSprout i dudalen gwe arall y tu allan i rwydwaith TheSprout. Ni all TheSprout fod yn gyfrifol am gynnwys dolennau allanol. Er y gwneir pob ymdrech i sicrhau bod cynnwys dolennau allanol sydd wedi ei bostio yn addas ac yn ddiogel, nid yw tudalennau gwe allanol yn cael eu rheoli gennym ni ac felly gallai’r cynnwys newid. Os dewch o hyd i ddolen allanol o fewn TheSprout sydd ddim yn gweithio neu sydd â chynnwys anaddas dywedwch wrth y staff naill ai gan ddefnyddio’r botwm Dywedwch wrthym ni’ neu gysylltu â thm gwe TheSprout yn uniongyrchol ar 029 20 302471 neu ddefnyddio’r tocyn cymorth

Rhwydweithio cymdeithasol TheSprout

Mae TheSprout wedi ymrwymo i ddarparu gwybodaeth i chi yn y fformatau a’r mannau a ddymunwch. Drwy ein hymgynghoriadau a’n holiaduron, daeth yn eglur fod y rhan fwyaf ohonoch yn ddefnyddwyr gwefannau rhwydweithio cymdeithasol. Oherwydd hyn, mae gan TheSprout bresenoldeb ar y rhan fwyaf o safleoedd rhwydweithio cymdeithasol poblogaidd, sy’n cael eu cynnal gan ein tm gwe ac aelodau’r Grwp Golygyddol. Mae TheSprout hefyd yn cynnig cymorth i safleoedd TheSprout lleol sy’n dymuno creu proffiliau ar y safleoedd rhwydweithio cymdeithasol hyn. Ond nid yw’r rhain yn cael eu cynnal gan dm TheSprout, felly os oes gennych unrhyw ymholiadau yn eu cylch cysylltwch â’ch golygydd lleol. Er gwaetha’r sylwadau gwael a wnaed amdanynt, mae gan safleoedd rhwydweithio cymdeithasol ddigon o fanteision unigryw o hyd (heblaw am fod yn rhoi cyfle i chi ddweud wrth y byd beth a gawsoch i frecwast). Mae’r rhain yn cynnwys rhoi technoleg, a sgiliau creadigol a chyfathrebu i ni yn ogystal â’n hannog i fod yn agored i syniadau newydd neu amrywiol.

YouTube

Mae sianel YouTube TheSprout yn dangos yr holl fideos yr ydym wedi eu creu a rhai rydych chi wedi eu creu (rydym yn rhoi eich fideos ar YouTube os ydych wedi rhoi caniatâd i ni yn unig). Rydym hefyd yn defnyddio YouTube i greu rhestrau o fideos y credwch y gallech fod â diddordeb ynddynt. Gwneir y dasg hon hefyd gan aelodau o’r Grwp Golygyddol o bryd i’w gilydd. Cyn yr ychwanegir unrhyw fideo at ein sianel neu cyn iddo gael ei gysylltu â TheSprout mewn unrhyw fodd, fe’i gwylir yn llawn ac archwilir y fideo i sicrhau nad oes cynnwys anaddas ynddo. Yn anffodus ni all TheSprout fod yn gyfrifol am y fideos hyn pe baent yn cael eu hail-olygu ar l inni eu harchwilio i ddechrau. Ond rydym yn gofalu ein bod yn ychwanegu fideos o ffynonellau dibynadwy yn unig ac rydym bob amser yn anelu at gadw llygad manwl ar y newidiadau a wneir. Ni allwn fod yn gyfrifol am unrhyw gynnwys arall ar YouTube, fel fideos cysylltiedig’ felly rydym yn gofyn i chi fod yn ymwybodol o hyn, a chydymffurfio ag amodau a thelerau YouTube.

Facebook/Bebo/Myspace

Gallwch ryngweithio gyda’n proffiliau ar y safleoedd canlynol drwy ddod yn ffrind i mi" neu ymuno â’n grwpiau. Nid yw TheSprout yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw gynnwys a gyhoeddir ar y gwefannau hyn na chafodd ei greu yn uniongyrchol gennym ni.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50