Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Iechyd » Iechyd Emosiynol a Meddyliol » Straen, Pryder ac Anhwylderau PanigStraen, Pryder ac Anhwylderau Panig

Mae pryder yn deimlad y bydd pawb yn ei brofi rywbryd. Rydym i gyd yn ei brofi wrth wynebu sefyllfaoedd bygythiol neu anodd. Gall effeithio ar rywun yn eu corff a'u meddwl, a gallai gael ei achosi gan bryder neu ofn.

Bydd 1 o bob 10 o bobl yn cael profiad o bryder neu ffobia rywbryd yn eu bywyd.

Fel arfer mae ofn a phryder yn gallu bod o gymorth, yn helpu ni i osgoi sefyllfaoedd peryglus, yn ein gwneud yn wyliadwrus a'n hysgogi ni i ymdrin ‚ phroblemau. Ond, os yw'r teimladau yn dod yn rhy gryf neu'n mynd ymlaen yn rhyw hir, gallai atal ni rhag gwneud y pethau rydym eisiau a gwneud ein bywyd yn ddiflas.

Efallai bod pobl sydd dan straen neu'n bryderus yn:

 • Poeni trwy'r adeg
 • Teimlo'n flinedig
 • Ddim yn gallu canolbwyntio
 • Teimlo'n groendenau
 • Cysgu'n wael
 • Efo crychguriadau'r galon (palpitations)
 • Chwysu'n drwm
 • Cyhyrau dolurus a phoen
 • Anadlu'n drwm
 • Bod â phendro
 • Teimlo fel llewygu
 • Diffyg traul (indigestion)
 • Dolur rhydd (diarrhoea)

Ymosodiad o banig ydy pan fydd ofn a phryder dwys yn taro rhywun yn sydyn. Symptomau o ymosodiad o banig ydy:

 • Ymwybyddiaeth gynyddol o guriad y galon
 • Chwysu
 • Crynu neu ysgwyd
 • Teimlo fel dy fod yn tagu, yn diffyg anadl neu'n cael dy fygu
 • Poen neu anghysur yn y frest
 • Teimlo'n s‚l neu boenau yn y stumog
 • Teimlad o afrealrwydd neu ddatgysylltiad ohonot ti dy hun neu'r amgylchedd o'th gwmpas
 • Pendro, ansefydlog neu lewyg
 • Ofn marw
 • Diffyg teimlad, goglais neu binnau bach (pins and needles)
 • Rhynnu neu byliau o wres

Gall siarad am y broblem gyda ffrindiau neu deulu fod yn fanteisiol. Gall dod o hyd i ffyrdd o ymlacio helpu rheoli'r pryder a thensiwn ñ unrhyw beth o lyfrau i helpu dy hun a DVDs i ofyn am gymorth proffesiynol.

Gall meddyginiaeth helpu e.e. cyffuriau fel vallium neu dawelyddion. Maent yn effeithiol mewn trin pryder ond yn gallu bod yn gaethiwus, a pan fydd pobl yn ceisio stopio eu cymryd gallant brofi sgÓl-effeithiau annymunol. Ni ddylid eu defnyddio i drin problemau pryder hirdymor.

Cofia:

 • Siarada am dy deimladau
 • Cadwa'n actif
 • Bwyta'n dda
 • Cyfynga alcohol
 • Treulia amser gyda ffrindiau a theulu
 • Gofynna am gymorth
 • Cymera egwyl
 • Bydda'n ti dy hun
 • Gofala am eraill

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50